Jak funguje Acidobazický indikátor?

Jak funguje Acidobazický indikátor?

Jaký je princip použití Acidobazických indikátorů

Acidobazické indikátory se v praxi používají při acidobazické titraci. Využívá se té vlastnosti, že disociovaná a nedisociovaná forma má rozdílné zbarvení. Při titraci různých látek se používají různé indikátory.
Archiv

Co je to indikátor v chemii

Indikátory jsou látky, které mění v rozmezí určitého pH své zbarvení. PH můžeme také měřit přístrojem zvaným pH-metr. Podle pH rozlišujeme tři typy látek: látky kyselé pH < 7, neutrální pH = 7 a látky zásadité pH > 7. Dříve často používán v kyselém prostředí červený v zásaditém modrý.

Co je to Methyloranž

Methyloranž (4′-(dimethylamino)azobenzen-4-sulfonová kyselina) je azobarvivo často používané jako pH indikátor při titracích. Methyloranž je díky jasné změně barvy často voleným indikátorem pro titrace. Protože mění barvu při pH v oblasti středních kyselin, používá se obvykle pro titraci kyselin.

Jak zjistit faktor titrace

Výpočet obsahu stanovované látky ve vzorku

Z té vypočítáme faktor titrace Ft. Faktor titrace je dán poměrem koeficientů stanovované složky a odměrného činidla. Ft = k (s.s.) : k (o. č.)

Jak se počítá titrace

Titraci provádíme nejčastěji v titrační baňce, ale je možné využít i Erlenmayerovu baňku. Do titrační baňky odpipetujeme roztok vzorku z odměrné baňky, stěny opláchneme vodou a přidáme indikátor (pokud je potřeba). Z byrety poté za stálého míchání přidáváme roztok činidla až do bodu ekvivalence.

Co to je pH

pH je označení hodnoty, která určuje koncentraci H+ v roztoku (záporný logaritmus vodíkových iontů). Hodnota pH definuje, zda se látka chová kysele, neutrálně nebo zásaditě, což má vliv na další chemicko-biologicko-fyzikální vlastnosti. Stupnice pH se nachází v intervalu od 0 do 14. Hodnota 7 značí neutrální roztok.

Co dokazuje Fenolftalein

Fenolftalein je acidobazický indikátor s přechodovou oblastí při pH 8,2–10,0. Jde o jeden z nejčastěji používaných indikátorů, využívá se např. při acidobazických titracích.

Co dokazuje fenolftalein

Fenolftalein je acidobazický indikátor s přechodovou oblastí při pH 8,2–10,0. Jde o jeden z nejčastěji používaných indikátorů, využívá se např. při acidobazických titracích.

Jak se zbarví fenolftalein

Při acidobazických titracích se využívá barevného přechodu fenolftaleinu při změně pH. V kyselém prostředí je fenolftalein bezbarvý, v bazickém prostředí se zbarví fialově. K přechodu dochází při pH 8,2-9,8. Fenolftalein se používá ve formě roztoku v ethanolu.

Jak správně Titrovat

Byretu naplníme titračním činidlem přesně po rysku. Z byrety poté pomalu po kapkách přidáváme roztok titru do titrační baňky a stále promícháváme, až dosáhneme bodu ekvivalence. Ten se projeví barevnou změnou, sraženinou nebo změnou pH (podle typu zvoleného indikátoru). Tím je titrace ukončena.

Jak se titruje

Princip titrace se zakládá na stanovení neznámé koncentrace známého objemu analyzovaného roztoku, do kterého se přidává činidlo o známé koncentraci – nazývané titrační standard nebo zkráceně titr. Ve chvíli, kdy přidáme takové množství činidla, že látky spolu právě a beze zbytku zareagují, nastane bod ekvivalence.

Jak funguje pH

Jedná se o logaritmickou stupnici s běžně užívanými hodnotami od 0 do 14 (pro většinu vodných roztoků, roztoky silných kyselin a zásad či jiné než vodné roztoky mohou nabývat jiných hodnot); přitom neutrální voda má pH při standardních podmínkách rovno 7. U kyselin je pH menší než sedm; naopak zásady mají pH > 7.

Co ovlivňuje pH

V prostředí je pH reakce dána především poměrem H2CO3 a RCO3. Tedy kyseliny uhličité a solí této kyseliny. Prostředí mohou okyselovat tzv. kyselé deště, při nichž dochází k vymývání oxidů síry, dusíku a halogenů ze vzduchu a vznikají kyseliny.

Jak připravit roztok Fenolftaleinu

Provedení: Fenolftalein: 0,1 g fenolu, 0,3 g ftalanhydridu a jednu kapku koncentrované kyseliny sírové zahříváme 3 min. na 160° C (ve zkumavce v mírném plameni kahanu nebo horkovzdušnou pistolí). Po ochlazení extrahujeme produkt ethanolem, přidáme vodu. Fenolftalein dokazujeme přidáním kapky roztoku hydroxidu.

Jak funguje fenolftalein

Známé acidobázické indikátory jsou také fenolftalein, který v zásaditém prostředí mění barvu z bezbarvé na fialovou, nebo methylčerveň, přecházející v kyselém prostředí ze žluté do červené. Podobných sloučenin je mnoho a vydají na dlouhý seznam.

Co je to Jodometrie

Jodometrie je metoda odměrného stanovení založená na oxidačně-redukčních reakcích jodu. Při přímé titraci redukovadel odměrným roztokem jodu se jod redukuje na jodid, při nepřímé titraci oxidovadel se ke vzorku přidává nadbytek jodidu a vzniklý jod se titruje thiosíranem se škrobem jako indikátorem (viz video 15).

Jaký je princip titrace

Principem titrace je přesné měření objemu roztoku odměrného (titračního) činidla, které postupně přidáváme (z byrety) k přesně známému objemu roztoku analyzovaného vzorku (v titrační baňce) až do okamžiku, kdy mezi nimi proběhne kvantitativně chemická reakce (bod ekvivalence).

Jak se zjišťuje pH

Podle přesnosti, s jakou potřebujeme hodnotu pH znát, volíme způsob měření. Pro orientační stanovení se využívají roztoky acidobazických indikátorů nebo indikátorový papírek, pro měření pH s větší přesností se užívají pH-metry.

Co snižuje pH

Pro snížení pH se používá hydrogensíran sodný (granulát). Ten slouží také například pro čištění ucpaných odpadů. Koupit jej můžete v různé koncentraci. Dle návodu na obalu ho zřeďte s vodou a nechte opět stejnou dobu působit.

Co je neutralni pH

Neutrální roztoky

Neutrální látky mají hodnotu pH 7.

Co se dokazuje Fenolftaleinem

Fenolftalein společně s peroxidem vodíku se používá při testování přítomnosti krve v Kastleho-Meyerově testu. Další použití nachází při výrobě hraček, například mizejících inkoustů. Inkoust je smíchán s hydroxidem sodným, který reaguje se vzdušným oxidem uhličitým. Při reakci vzniká uhličitan sodný a klesá pH inkoustu.

Co je to Lugoluv roztok

Lugolův roztok je vodný roztok elementárního jodu a jodidu draselného užívaný jako antisepticum a dezinficiens sliznic, je základem barvení podle Grama. Používá se pro detekci škrobu v laboratorních vyšetřeních a jako zdroj jodu pro mořská akvária.

Co zvyšuje pH

Pokud se ukáže, že je třeba pH zvýšit, lze použít například uhličitan sodný, čili sodu, případně hydroxid sodný. Pro snížení pH bazénové vody se naopak používá hydrogensíran sodný a nebo kyselina solná.

Co způsobuje vysoké pH

Vysoké pH způsobuje vápenaté usazeniny, zákaly vody, snižuje účinnost chloru, dráždí oči. Hodnota pH výrazně ovlivňuje rozpustnost a účinek použitých dezinfekčních přípravků.

Jaké je pH dešťové vody

Dešťová voda obecně má pak vlivem plynů v ovzduší kyselý charakter (pH 5,6 – 6,0), což negativně ovlivňuje ideální pH vody v bazénu, které se má pohybovat v rozmezí 6,5 až 7,6,“ vysvětluje Kateřina Tylová ze společnosti Albixon.