Jak evidovat obaly?

Jak evidovat obaly?

Jak funguje ekokom

Systém EKO‑KOM je založený na spolupráci průmyslových podniků (klientů), měst a obcí. Tento neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina.

Kdo vlastní eko kom

Akcionáři společnosti:

Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o. 10 %
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 10 %
Hamé s.r.o. 10 %
KMV BEV CZ s.r.o. 10 %
Opavia – LU, a.s. 10 %

Kdo musí platit ekokom

Koho se povinnost týká Podle Zákona č. 477/2001 Sb. o obalech každého, kdo na trh nebo do oběhu uvádí obaly nebo balené výrobky.

Jak správně třídit odpad

Modrý kontejner slouží k vyhazování papíru, žlutý je na plasty, do hnědého kontejneru dávejte biologický odpad. Nápojové kartony můžete v některých obcích házet do žlutého kontejneru, jinde na ně mají speciální nádoby. Elektroodpad patří do specializovaných kontejnerů nebo na ekodvůr. To samé platí pro baterie.

Koho se týká zákon o odpadech

(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. (2) Má se za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, pokud tuto věc není možné používat k původnímu účelu.

Kam patří krabice od džusů

Krabice od nápojů patří do oranžové popelnice

Je to velmi jednoduché. Na kartony od nápojů dnes již běžně fungují speciální oranžové kontejnery, do kterých patří všechny krabice od mléka, džusů, vína nebo jogurtů. Patří sem veškeré nápojové obaly označené jako C/PAP, 81 nebo 84.

Co nepatří do odpadu

Rozhodně se do kanalizace nesmějí dostat chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje, léky, omamné látky, zahradní chemie, ale také biologický odpad (zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů), jedlé tuky a oleje, hygienické potřeby (vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové pleny apod.).

Kdo musí vést evidenci odpadu

Kdo má povinnost vést průběžnou evidenci Každý, kdo produkuje nebo nakládá s odpady s výjimkou fyzických nepodnikajících osob – občanů, musí podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. vést průběžnou evidenci odpadů.

Kdo likviduje odpady

ve znění pozdějších předpisů, je každá fyzická nebo právnická osoba (takže i kosmetičky, kadeřnice… prostě všichni, kdo podnikají) povinna vyprodukovaný odpad likvidovat v souladu se zákonem. Podnikatel si může vybrat, zda si zvolí vlastního dodavatele služeb likvidace odpadu nebo navážou spolupráci s obcí.

Kam patří kartony od mléka

Kam tedy krabice od mléka správně vyhodit Je to velmi jednoduché. Na kartony od nápojů dnes již běžně fungují speciální oranžové kontejnery, do kterých patří všechny krabice od mléka, džusů, vína nebo jogurtů. Patří sem veškeré nápojové obaly označené jako C/PAP, 81 nebo 84.

Kam patří mléko

Do oranžového (není-li ve Vaší lokalitě specifikováno jinak) vhazujte: Krabice od mléka, džusů, laciného vína, a to jakýchkoli velikostí, barev a tvarů. Jinými slovy všechno, co nese označení C/PAP, 81 nebo 84. Někde je možno vhazovat nápojové kartony do kontejnerů na papír.

Co nevylévat do odpadu

Mnoho tuků, včetně másla, kokosového oleje či vepřového sádla, je v teplém stavu tekutých a po ochlazení ztuhnou. V tuhém stavu se zachytávají v útrobách trubek a komplikují fungování odtoků. Postupně se na ně lepí další nečistoty.

Co se může ucpat

Je dobré si dávat pozor na to, jak zacházíte s Vašimi kanalizačními trubkami. Mezi největší problémy pro ně patří mastnota, tuk, zbytky jídel, vyhozené předměty do odpadu, může to však být i špatný sklon odpadního potrubí apod.

Jak evidovat odpad

Jak evidovat

Odpad může předat pouze oprávněné osobě nebo jiné vlastní provozovně a ta jej po převzetí musí v průběžné evidenci zapsat pod stejným katalogovým číslem, kategorií a hmotností jako původce. Důležitá je i správná identifikace původce a oprávněné osoby pomocí IČP/IČZ/ORP.

Jak se nakládá s odpady

Nakládejte s komunálním odpadem jako ob- vykle. Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů). Směsný komunální odpad odkládejte do čer- ných kontejnerů (na místa k tomu určená). Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/re- spirátory/rukavice) můžete po použití odklá- dat do směsného komunálního odpadu.

Jak evidovat odpady

Jak evidovat

Odpad může předat pouze oprávněné osobě nebo jiné vlastní provozovně a ta jej po převzetí musí v průběžné evidenci zapsat pod stejným katalogovým číslem, kategorií a hmotností jako původce. Důležitá je i správná identifikace původce a oprávněné osoby pomocí IČP/IČZ/ORP.

Jak třídit krabice od džusů

Krabice od nápojů patří do oranžové popelnice

Je to velmi jednoduché. Na kartony od nápojů dnes již běžně fungují speciální oranžové kontejnery, do kterých patří všechny krabice od mléka, džusů, vína nebo jogurtů. Patří sem veškeré nápojové obaly označené jako C/PAP, 81 nebo 84.

Kam patří krabice

Nápojáč třídíme do oranžového kontejneru

No a všechny tyhle krabice na pitíčka, vína a mlíčka (malý i velký) se mají třídit do oranžových kontejnerů. Jak už to ale bývá, jsou i tady výjimky a někdy se nápojové kartony třídí do jedné nádoby spolu s jiným druhem odpadu.

Proč Nelít olej do odpadu

Do kanalizace rozhodně ne

Zde je nižší teplota a tuky a oleje se srážejí a ve větší míře se usazují v odpadní síti. Tím může dojít k jejímu částečnému ucpání a jednoznačně to pak snižuje její průchodnost. „Tuky se v kanalizaci částečně rozkládají na mastné kyseliny, které pak způsobují korozi stěn potrubí.

Kam s olejem z pánve

„Pokud zrovna nemáte cestu na sběrný dvůr a nechce se vám oleje doma skladovat, rozhodně je nevylévejte do kanalizace. Lepší variantou je oleje slít do PET lahve a následně ji vyhodit do směsného komunálního odpadu,“ je uvedeno například na pražském online Portálu životního prostředí.

Co se nesmí splachovat do WC

Do záchodu tedy prosím neházejte ideálně toto:

tuky po pečení, oleje, barvy (znečišťují životní prostředí a ucpávají odpad) hygienické potřeby, kondomy, vatové tyčinky, dětské pleny, jakékoliv chemikálie, užívané v domácnosti. zbytky jídel, kávové usazeniny, čajové sáčky apod., odpad z kuchyňských drtičů

Kdo má povinnost podat hlášení o odpadech

Každý živnostník, firma nebo obec, která vyprodukovala nebo nakládala s více než 600 kg nebezpečného nebo s více než 100 tunami ostatního odpadu za loňský rok, je povinna zpracovat a zaslat hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP, a to do 28. února následujícího roku.

Co nepatří do nápojových kartonů

Do nádob na nápojové kartony nepatří „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujeme sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin. Se sběrem nápojových kartonů se v ČR pojí oranžová barva. Speciální kontejnery na nápojové kartony mají často oranžová víka.

Kam vyhodit papírové kapesníky

Papírové kapesníčky nepatří do tříděného papíru

Z hygienických důvodů patří použité papírové kapesníčky pouze do směsného odpadu.

Kam vyhodit sádlo

Umaštěnou pánev s trochou oleje, másla, či sádla stačí vytřít savým ubrouskem a vyhodit ho do směsného odpadu.