Jak dlouho trvá vyživovací povinnost?

Jak dlouho trvá vyživovací povinnost?

Kdy končí vyživovací povinnost

Výživné se dle § 911 občanského zákoníku platí na děti do doby, než jsou schopny se samy živit. Vyživovací povinnost není jakkoli omezena věkem oprávněného dítěte, v praxi běžně souvisí vyživovací povinnost s jeho studiem a soustavnou přípravou na další povolání.

Jak dlouho se platí výživné

Obecně se výživné platí až do dokončení studií, tedy do doby, kdy je dítě schopno samo se živit. I zde se ale najdou výjimky – například pokud potomek studuje ještě ve 30 letech, můžeme polemizovat o tom, zda už není schopen uživit se sám, a v takovém případě je možné obrátit se na soud se žádostí o zrušení výživného.
Archiv

Kdy se musí postarat děti o rodiče

Dítě má vyživovací povinnost vůči rodičům jen za předpokladu, že už je samo schopno se živit, a jen tehdy, pokud toho rodiče potřebují. Například pokud výživu nezajistí manžel nebo rozvedený druh. Navíc rozsah vyživovací povinnosti je stanoven tak, že jde o zajištění slušné výživy.

Jak ukončit vyživovací povinnost

Nejčastějším případem zániku vyživovací povinnosti je ukončení studia a nástup dítěte do zaměstnání, kdy dítě už dosahuje vlastního příjmu a je schopno se živit samo. Minimální věková hranice je v těchto situacích 15 let, kdy již dítě může uzavřít s jistým omezením pracovní smlouvu a nastoupit do zaměstnání.
Archiv

Co všechno se počítá do výživného

Výživné se počítá jen z oficiálních příjmů. Pro určení rozsahu výživného jsou rozhodující odůvodněné potřeby dítěte (a jeho majetkové poměry), které zpravidla rodič (nejčastěji matka) vyčísluje. Mnohdy se matka omezí jen na složenky, které se dítěte týkají (školkovné, obědy, kroužky, pojištění a podobně).

Jak určit výši výživného

Kdo určuje výživné Výživné určuje soud. Buď o výživném rozhoduje přímo, nebo schvaluje dohodu rodičů o něm. Přímo bude rozhodovat o výživném v případě, kdy zde není shoda rodičů na výši výživného, stejně jako v případech, kdy oprávněná osoba (nebo její zástupce) žádá o zvýšení výživného.

Co spadá do výživného

Zákon o rodině tedy chápe výživné v širším smyslu a rozumí jím nejen vlastní výživu, nýbrž i uspokojování všech nezbytných potřeb kulturního člověka, tj. nejen potřeby stravování, ošacení a bydlení, ale i potřeby kulturní, sportovní, rekreační, léčebné apod. V tomto pojetí je užíváno i pojmu vyživovací povinnost.

Kdo má k dítěti vyzivovaci povinnost

Kdo má vyživovací povinnost vůči dětem Vyživovací povinnost rodičů k dětem vzniká vždy ze zákona. Pokud se rodiče nedohodnou na výživném, stanoví konkrétní rozsah vyživovací povinnosti soud. Oba rodiče mají vyživovací povinnost vždy vůči všem svým dětem, nejen k tomu, které mají svěřeno do své péče.

Kdy je nárok na výživné

Na výživné vzniká nárok tomu, kdo není z objektivních důvodů samostatně schopen uspokojit své základní potřeby. Aby bylo přiznáno výživné, musí příčina této neschopnosti pocházet už z období manželství.

Kdo se považuje za vyživovanou osobu

Vyživovaná osoba je podle zákona buď nezaopatřený člověk (např. nezletilé děti, studující) nebo ten, který žije ve společné domácnosti a podílí se na nákladech na bydlení.

Jaké věci soud zohledňuje při určování výživného na dítě

Jistější variantou (a v případě rozvodu také jedinou možnou) je však soudní určení péče o dítě a výživného. Soud při svém rozhodování zkoumá nejen věk dítěte a majetkové poměry rodičů, ale také například to, jakým způsobem se oba rodiče podíleli na dosavadním chodu domácnosti a péči o společné dítě.

Co má pokrýt výživné

Zákon o rodině tedy chápe výživné v širším smyslu a rozumí jím nejen vlastní výživu, nýbrž i uspokojování všech nezbytných potřeb kulturního člověka, tj. nejen potřeby stravování, ošacení a bydlení, ale i potřeby kulturní, sportovní, rekreační, léčebné apod. V tomto pojetí je užíváno i pojmu vyživovací povinnost.

Jaká je minimální výše výživného

Neexistuje žádná fixní hranice pro minimální alimenty. Při posuzování žádosti o výživném soudem, musíte předložit svoje příjmy. Soudem určené výživné se už nedaní. Bere se ale jako příjem pro výpočet různých sociálních dávek.

Co hrozi za neplaceni výživného

Jedná se o trestný čin podle § 196 trestního zákoníku. A nejlepší bude citovat. (1) Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Co je to vyživovací povinnost

Vyživovací povinnost nezahrnuje pouze zajištění výživy ve smyslu základních potravin, ale také uspokojování ostatních hmotných i nehmotných potřeb (bydlení, ošacení, léčebné, kulturní, sportovní a rekreační potřeby apod.). Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti vzniká ze zákona.

Jaká je nezabavitelná částka

Samotné podmínky exekuce se ani v roce 2023 nezměnily. Výši částky, kterou je možné exekucí zabavit, však ovlivnilo zvýšení životního minima v roce 2023 a zvýšení normativních nákladů na bydlení. Základní nezabavitelná částka na dlužníka stoupla z původních 9 138,75 Kč na současných 13 638 Kč.

Na co je určeno výživné

Výživné určené soudem zahrnuje částku, která slouží k uspokojování potřeb vyživované osoby (nejčastěji dítěte). Mezi tyto potřeby patří náklady na výživu jako takovou (tedy stravování), ale i náklady na ošaceni, školní pomůcky, léky, zájmovou činnost apod. To vše soud při svém rozhodování zohledňuje.

Kdy se nemusí platit alimenty

Zákonem není stanoven věkový limit, do kdy trvá vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti. Tedy ani dovršením zletilosti nebo věku 26let neznamená, že na výživné dítě nemá nárok. Vyživovací povinnost však nelze považovat za nekonečnou a jak již bylo výše uvedeno, jediným kritériem je způsobilost sám se živit.

Jak dlouho trvá soud o výživné

Nebudu-li počítat prodlevu vzniklou podáním návrhu u nepříslušného soudu, může celé řízení u těch nejrychlejších soudů trvat dva až tři měsíce. U většiny soudů však tato doba bude delší, v extrémních případech může řízení trvat i déle než rok, záleží na přetíženosti soudu.

Jak zrušit exekuci na výživné

Návrh na zastavení exekuce

Pokud se vám podaří u soudu prokázat, že k neuhrazení dvou splátek výživného došlo z objektivních příčin, a že máte stálou práci s příjmem, ze kterého jste bez potíží schopen výživné hradit, máte rozhodně šanci exekuci zastavit.

Kdy se zastaví exekuce

Zákonodárci pro zastavení bezvýsledných exekucí počítají s šestiletou lhůtou. Po této lhůtě by měl exekutor za určitých podmínek bezvýslednou exekuci zastavit. Výjimku mají exekuce na výživné a náhrady újmy za ublížení na zdraví. Nynější šestileté exekuce by se tak mohly zastavovat v roce 2023.

Co exekutor nesmí zabavit 2023

Naopak nesmí zabavit:Vybavení domácnosti nezbytně nutné k životu.Finanční hotovost do výše dvojnásobku životního minima.Studijní a náboženskou literaturu.Dětské hračky.Osobní fotografie a korespondenci.Snubní prsten.Zdravotnické potřeby a léky.

Co vše ovlivňuje výši výživného

Pro určení rozsahu výživného jsou nyní rozhodující odůvodněné potřeby oprávněného (dítěte) a jeho majetkové poměry a zároveň také schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (rodiče). Právní teorie se však i nadále většinou rozchází s praxí.

Jak vymáhat výživné

Výživné na nezaopatřené dítě lze vymáhat dvěma způsoby. Zákonný zástupce dítěte se může obrátit na soud, aby provedl výkon rozhodnutí (rozsudku odsuzujícího k placení výživného), nebo na soudního exekutora, aby provedl exekuci.

Jak dlouho trvá exekuce na výživné

Lze tedy shrnout, že do 30 dnů od podání návrhu by měl být dlužník výživného seznámen s exekučním návrhem. Poté běží lhůta 30 dnů k dobrovolnému uhrazení pohledávky, pokud neuhradí, vydá exekutor exekuční příkaz a provede exekuci. Než získá oprávněný první dlužné výživné, je třeba počítat s cca 2 měsíci.