Jak dlouho se archivuje projektová dokumentace?

Jak dlouho se archivuje projektová dokumentace?

Kde získat projektovou dokumentaci

Projektová dokumentace starších staveb bývá zpravidla uložená i v archívu příslušného stavebního úřadu. Je však nutné zkontrolovat, zda odpovídá skutečnému provedení.
ArchivPodobné

Co je to projektová dokumentace

Projektová dokumentace je soubor dvojrozměrných schémat a výkresů doplněných textovou částí sloužící jako popis stavby, stroje nebo jiného hmotného objektu pro výrobní a stavební proces. Obvykle jsou výkresy kresleny nebo tištěny na papír, ale mohou také být zhotoveny ve formě digitálního souboru.

Co obsahuje DPS

DSP by měl obsahovat konstrukční řešení stavby, prostorové uspořádání, materiálové specifikace stavby apod. a musí splňovat požadavky, které se týkají veřejných zájmů a norem (dopravní, energetické, protipožární, hygienické, uživatelské, provozní a další podmínky).

Co má obsahovat projektová dokumentace pro stavební povolení

Součásti dokumentace pro stavební povoleníPrůvodní zpráva.Souhrnná technická zpráva.Situační výkresy.Architektonicko-stavební řešeníStavebně konstrukční řešeníPožárně bezpečnostní řešeníZdravotně technické instalace.Vytápění

Kdo může nahlížet do projektové dokumentace

Nahlížet může každý, kdo je účastníkem řízení. O nahlížení může však požádat i každý, kdo prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod. Co je tímto důvodem se vždy posuzuje v kontextu všech okolností daného případu.

Co to je pasport stavby

Pasportem se nazývá zjednodušená stavební dokumentace. Obsahuje popis stavby a výkresy. Stavba se zaměří a poté je vypracován projekt v papírové i digitální podobě. Pasport se předá na stavební úřad, kde vydají potvrzení o existenci a legalizaci stavby.

Jak citovat projektovou dokumentaci

Projektová dokumentace

PŘÍJMENÍ, Jméno zpracovatele. Název projektu nebo jeho části. Místo: Organizace, datum zhotovení, počet stran.

Jak číst v projektové dokumentaci

Vše co je za vámi se značí čerchovaně se dvěma tečkami. Každý výkres má své měřítko, nejčastěji je to 1:50, tedy 2 cm na výkrese odpovídají 1 metru ve skutečnosti. U pohledů bývá měřítko 1:100, u situace pak 1:200 až 1:5000, detaily jsou podrobnější, v měřítku 1:10, měřítka najdete v rozpisce.

Co je dur a DSP

Dokumentace pro územní rozhodnutí (zkráceně DUR) vychází ze studie (návrhu stavby), odsouhlasené klientem, musí poskytovat dostatečné informace o stavbě, o dané lokalitě, o souladu navrhovaného umístění stavby s územně plánovací dokumentací.

Co je DSP dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Specifikuje jednotlivé materiály, položkový rozpočet včetně výrobců a materiálů, technické detaily atd. DPS také slouží jako podklad pro stavební dozor, který na jejím základě kontroluje kvalitu a správnost provedení stavebních prací.

Kam zaúčtovat projektovou dokumentaci

Projektová dokumentace byla zaúčtována 518/321, zhotovení stavby 042/321, 416/401, 021/042. Neměnnost ocenění majetku vyplývající z bodu 4.4. ČÚS č. 710 se netýká případů oprav nesprávností.

Co dělat po dokončení stavby

Ohlášení dokončené stavby dle zákona

Dokončení stavby, která byla prováděna na základě povolení vydaného podle tohoto zákona, ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu.

Jak Ohlasit zahajeni stavby

Je třeba vyplnit formulář pro ohlášení stavby, který je k dispozici na každém stavebním úřadě. Správně vyplněný formulář odevzdáme společně se všemi dalšími potřebnými písemnostmi. Do 30 dnů by měl místně příslušný stavební úřad vydat souhlas, načež se můžeme pustit do samotné stavby.

Kdo může zhotovit pasport stavby

Pasport může zpracovat kdokoli, ale neplatí to vždy

Ze zákona není žádné omezení. Pasport není vybraná činnost ve výstavbě, jako třeba projekt domu pro stavební povolení. Setkal jsem se několikrát se situací, kdy stavební úřad požadoval, aby na pasportu bylo autorizační razítko od autorizovaného inženýra.

Jak zlegalizovat černou stavbu

JAK PŘI LEGALIZACI ČERNÉ STAVBY POSTUPOVAT Vhodné je začít na příslušném odboru územního plánování, kde získáte souhlas, že je stavba v souladu se závaznou územně plánovací dokumentací. Pokud zde uspějete, následuje příslušný stavební úřad, kde získáte informace, jaké dokumenty musíte ke konkrétní stavbě předložit.

Jaká dokumentace musí být autorizovaná

Autorizovaná dokumentace slouží pouze stavebnímu úřadu, tedy pouze dokumentace pro stavební povolení, stavební řízení nebo jejich kombinace (RD ovšem může být jejich součástí). Dokumentaci pro provedení stavby, realizační dokumentaci a skutečný stav už autorizovat nemusíte.

Jak správně parafrázovat

Jak parafrázovat. O parafrázování hovoříme tehdy, jestliže ve vlastním textu stručně a jednodušeji formulujeme myšlenku, která v citovaném zdroji byla prezentována podrobně. Parafrázování rozhodně neznamená, že bychom převzali původní myšlenku a jen v ní vyměnili některé ze slov.

Co znamená měřítko 1 2

Kromě kreslení ve skutečné velikosti (M 1 : 1) jsou preferována následující měřítka: pro zmenšení – 1 : 2, 1 : 5, 1 : 10, 1 : 20, 1 : 50, 1 : 100. pro zvětšení – 2 : 1, 5 : 1, 10 : 1.

V jaké výšce se kreslí půdorys

V architektuře je půdorys plán, který ukazuje pomyslný řez budovou ve výšce jeden metr nad podlahou. Z půdorysu je potom možno vyčíst konstrukční řešení podlaží, materiál a tloušťky stěn, rozmístění místností, otvory ve zdivu (okna, dveře, …), vztahy mezi jednotlivými konstrukčními prvky.

Co je zkratka DUSP

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy (DUSP), která se zpracovává v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Kdo může dělat TDI

Kdo může vykonávat technicky dozor investora Je to jednodušší než u stavbyvedoucího či stavebního dozoru. Nemusí to být osoba autorizovaná, ale výrazně se doporučuje, aby TDI prováděl zkušený stavař, což my Vám zajistíme.

Kdy se stavba zapisuje do katastru

Proto musí vlastník nemovitosti splnit zákonnou povinnost a změnu ohlásit katastrálnímu úřadu sám. Otálet se zápisem stavby do katastru nemovitostí není na místě, protože tuto povinnost musí vlastník splnit do 30 dnů ode dne, kdy změna vznikla – tj. do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Jaké stavby se nezapisují do katastru

Do katastru nemovitostí se zapisují budovy větší jak 16 m2, nezapisují se bazény, různé konstrukce, sloupy, zpevněné plochy apod.

Jaké stavby nevyžadují stavební povolení

Stavby, které nevyžadují povolení ani ohlášení

Chystáte-li se provést rekonstrukci menšího rozsahu, nebo na zahradě realizovat menší stavbu, na úřad vůbec nemusíte. Týká se to především staveb u rodinných domů se zastavěnou plochou do 25 m2 s jedním nadzemním podlažím a výškou maximálně 5 metrů.

Jak daleko od hranice pozemku se smí stavět

501/2006, kde se píše, že “Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.” Znamená to tedy, že stavba zahradního domku blíže než 2 metry od plotu sousedů není povolena.