Jak citovat v seminární práci?

Jak citovat v seminární práci?

Jak citovat svou seminární práci

Uvádí se přesně podle citační normy ČSN ISO 690: 2011. Zdroje uvádíme v pořadí, ve kterém se vyskytují v textu. Vždy, když chceme v textu uvést zdroj, napíšeme do závorek (často hranatých) číslo (začínáme od jedničky), které symbolizuje jeden zdroj. Pokud se k tomuto zdroji v textu vrátíme, uvedeme opět toto číslo.
Archiv

Jak napsat krátkou seminární práci

5 tipů, jak napsat dobrou seminárkuUjasněte si téma. Jaký problém v práci řešíte Kterými metodami a způsoby K čemu chcete dojít a jakNepodceňte závěr. I když se k němu dostanete notně vyčerpaní z předchozích stran, závěr v žádném případě nepodceňte. Dejte si chvíli pauzu.

Jak citovat zákon v seminární práci

Legislativní dokumenty

číslo a rok uveřejnění ve sbírce zákonů, název dokumentu. Pokud se odkazujete na konkrétní část, uveďte paragraf a odstavec. (Pokud se nezabýváte mezinárodním právem, považuji za zcela nadbytečné, uvádět u všech citovaných zákonů Česko v roli autora). o Zákon č.

Jak správně citovat

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Co všechno se musí citovat

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Jak moc citovat

Buď text dejte do uvozovek, graficky jej odlište kurzívou nebo jinou vhodnou formou. Musí být zřejmé, že se nejedná o vaši myšlenku a čtenář by měl být schopen dohledat původní zdroj, který jste převzali.

Jak má vypadat seminární práce

Seminární práce musí vždy obsahovat přehlednou strukturu. Základní členění je na úvod, stať a závěr. V závěru musí být uveden seznam použité literatury, který bude řádně citován. Součástí může být příloha (text, tabulka, graf, schéma apod.).

Co napsat do cíle práce

Cíle práce

V úvodu by měly být uvedeny cíle vaší práce. Čím přesněji si je specifikujete, tím snadnější bude cesta k jejich dosažení. Na samém začátku práce si tedy stanovte hlavní cíl a také cíle dílčí. Z cílů by mělo být zřejmé, k jakým závěrům chcete dojít a také jaký bude přínos vaší práce.

Jak psát citaci zákona

Citovat lze: Předpis. např: zákon č. 40/1964 Sb. Paragraf, Článek. např: § 100 zákona č. 40/1964 Sb. Odstavec, Odrážka, Věta.

Jak citovat přímou citaci v textu

Způsoby převzetí původního textu:

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Co není třeba citovat

je nutné citovat – uvést jejich zdroj/dílo (kniha, článek, zpráva, legislativy, rozhovor, korespondence, interní dokumentace a jiné). Nezáleží na tom, zda se jedná o díla dostupná volně (bez úplaty) na internetu, dodaná od školitele nebo spolužáka, či pocházející z e-zdrojů VŠE.

Jak udělat přímou citaci

Přímá citace (citát) – část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Jak se kontroluje plagiátorství

Glatt – jedná se o tři softwary, které umožňují odhalit plagiát. Scan My Essay – systém porovnávající shodnost textů, k dispozici zcela zdarma. Plag Tracker – bezplatná online aplikace Plag Tracker s unikátním kontrolním algoritmem.

Co obsahuje seminární práce

Seminární práce je obvykle kratší útvar s rozsahem do 10 NS. Samozřejmě, někdy může být rozsah i vyšší, to však záleží od zadání. Musí obsahovat všechny náležitosti jako každá závěrečná práce. Tedy musí obsahovat titulní stranu, obsah, úvod, jádro, závěr a seznam použité literatury.

Co se píše do závěru seminární práce

Závěr práce by měl hodnotit celou seminární práci a také zvolené téma práce. Mělo by v něm být uvedeno, čím jsme se v jednotlivých kapitolách zabývali, k jakému jsme došli zjištění a také zda jsme naplnili cíl stanovený v úvodu práce.

Co je cílem seminární práce

Seminární práce je cílena na osvojení si práce s odbornou literaturou a je zamýšlena jako vaše teoretická příprava na práci diplomovou. Měla by se tedy odvíjet od tématu zadané magisterské práce a obsahově by se měla blížit fundované literární rešerši daného zadání.

Jak vypadá citace APA

Forma odkazu v textu:

Zdroj se třemi a více autory: Penninckx et al. (2015) nebo (Penninckx et al., 2015) Odkaz na více zdrojů je oddělen v závorce středníkem a řadíme je abecedně: (Horák, 2003; Kolář 1997, 1998, 1999; Novák, 2007)

Jak citovat sborník v textu

Sborník je soubor příspěvků několika různých autorů, které sestavil do sborníku editor či editoři. V bibliografické citaci se pak za jméno či jména do kulaté závorky uvede role – (ed.). V případě více editorů se používá česká zkratka ed., nikoli anglická eds.

Jak vynechat část citace

Vynechání části textu v citaci vyznačujeme třemi tečkami … nebo pro větší část textu (tj. více vět) třemi tečkami v závorce (…). Pro delší citace (cca 40 slov nebo 4 řádky) je vhodné použít samostatný odstavec.

Jak citovat 3 autory v textu

Má-li dokument více autorů, uvádíme jen tři jména a připojíme zkratku „aj. “ (příp. „a kol. “) u citace českého titulu nebo „et al.

Co se musí citovat

Kdy nemusíte citovatkdyž píšete z vlastní životností zkušenosti, vlastní postřehy, vlastní myšlenky a pod. nebo když popisujete výsledky vlastních pokusů či pozorovánípoužijete-li vlastní kresby, digitální fotografie, video, audio, atd.odkazujete-li na tzv.když používáte všeobecně známá fakta, např.

Jak se značí citace

– Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá). Vynechání části textu v citaci vyznačujeme třemi tečkami …

Jak dlouhá může být prima citace

Přímá citace neboli citát je doslovně převzatý text, který uvádíme vždy v uvozovkách, můžeme jej i typograficky zvýraznit kurzívou. V případě delšího citátu než 40 slov nebo 4 řádky lze citát napsat do samostatného odstavce s odsazením 5 pt či o jeden bod menším písmem.

Co je považováno za plagiátorství

Za plagiátorství lze považovat úmyslné kopírování cizího textu a jeho vydávání za vlastní, nedbalé nebo nepřesné citování použité literatury, opomenutí citace (byť neúmyslné) některého využitého zdroje. Při vytváření odborných textů v rámci studia je proto nezbytné seznámit se s pravidly citační a publikační etiky.

Co hrozí za plagiátorství

Nově může vysoká škola za plagiátorství postihovat i své absolventy. To má na starosti přezkumná komise rektora. Nejpřísnějším trestem je ztráta titulu. K tomu se přistupuje, pokud jde o úmyslné plagiátorství hrubě porušující autorské právo.