Co znamená značka smog?

Co znamená značka smog?

Co znamená značka zákaz vjezdu všech vozidel

Dopravní značka „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ (č. B 1) zakazuje vjezd všem druhům vozidel. Současně z ní vyplývá informace, že stejný zákaz platí i z druhého směru jízdy.

Co znamenají dopravní značky

Dopravní značky jsou jednoduché piktogramy (obrázky) určené k regulaci a řízení silničního provozu na pozemních komunikacích. Účastníky silničního provozu upozorňují na nebezpečná místa, ukládají jim zákazy, příkazy nebo omezení, poskytují informace a zpřesňují, doplňují nebo omezují význam jiné dopravní značky.

Co znamená Modrá značka s autem

Podle barvy rozlišujeme označení dálnic (červené), silnic 1. a 2. třídy (modré) a mezinárodních silnic (zelené).

Co znamená značka průjezd zakázán

NOVÉ ZNĚNÍ Užije-li se nápisu “Průjezd zakázán”, nesmí řidič projet takto označeným úsekem, aniž by jízdu přerušil, například za účelem naložení nebo složení nákladu”. Do úseku označeného dopravní značkou 'Jiný zákaz' obsahující nápis 'PRŮJEZD ZAKÁZÁN', nesmí řidič bez důvodu vjet.

Co znamená dopravní obsluze vjezd povolen

Aby návštěvníci využívali pouze centrální parkoviště a nenechávali v letních dnech vozy odstavené všude po obci, je ve Lhotě normálně průjezdná jen hlavní silnice skrz obec, u ostatních cest k soukromým domům jsou dopravní značky „Zákaz vjezdu – Dopravní obsluze vjezd povolen“.

Co znamenají velké šipky na silnici

Značka vyznačuje blížící se přechod podélné čáry přerušované v čáru souvislou a s tím související povinnost řidiče se včas zařadit do příslušného jízdního pruhu.

Co znamená m na silnici

Časový poplatek a mýtné (E11a-E11f)

Tyto čtyři značky jsou rovněž dodatkovými tabulkami a s rokem 2020 dojde zejména M v kolečku širšího užití – označují úseky komunikací, které jsou zpoplatněny mýtným (to se týká vozidel nad 3,5 tuny) anebo časovým poplatkem (pro vozidla do 3,5 tuny).

Jak dlouho lze stát na K r

3 min“ nebo „MAX. 5 min“. Právě to stanovuje, na jak dlouho můžeme na daném místě zastavit. Na takovém místě můžeme zastavit a stát maximálně po dobu vyznačenou na značce.

Co znamená dodatková tabulka mimo dopravní obsluhu

Dodatková tabulka č. E 13 s nápisem „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, jen na uvedená vozidla, a je-li pod značkou umístěna dodatková tabulka s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ (sic!), značka pro tato vozidla neplatí.

Co znamená mimo zásobování

2016 na dopravní značku, pod níž bude dodatková tabulka s označením „mimo zásobování“, pak obdobně jako dosud se zásobováním rozumí ta vozidla, která zajišťují zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osoby těžce zdravotně postižené.

Co znamená kříž na silnici

Značení žlutými čaramii v podobě žlutých křížů se může nacházet také před křižovatkami, u různých nájezdů a na jiných místech. Toto značení vede řidiče k tomu, aby na tomto místě nezastavovali – a to ani v případě, kdy jsou například v koloně.

Co znamená žlutá čára na silnici

Značka vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Při vyznačení plochy pro účely zásobování, může být doplněna nápisy „ZAS“.

Co znamená MV krouzku

Časový poplatek a mýtné (E11a-E11f)

Tyto čtyři značky jsou rovněž dodatkovými tabulkami a s rokem 2020 dojde zejména M v kolečku širšího užití – označují úseky komunikací, které jsou zpoplatněny mýtným (to se týká vozidel nad 3,5 tuny) anebo časovým poplatkem (pro vozidla do 3,5 tuny).

Co znamená velké M

Newtona). Velké M (mega‑) je označení pro miliontý násobek fyzikální jednotky, malé m (mili‑) pro její tisícinu. U značek chemických prvků (ve vzorcích chemických látek) se píše počáteční písmeno vždy velké, např.

Jak daleko můžu stát od přechodu

Pravidla silničního provozu daná zákonem 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích, jednoznačně říkají, že řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce ani ve vzdálenosti 5 metrů před ním. “Když parkuje vozidlo u přechodu, musí chodec vstoupit do vozovky, aby se pořádně rozhlédl.

Jak dlouho můžu stát v modré zóně

Po registraci (zde je přehledný návod) stačí zadat registrační značku auta a dobu, po kterou chcete parkovat. Může to být třeba jen deset minut – nejdéle lze ale v modré zóně parkovat po dobu 3 hodin.

Co znamená značka dopravní obsluze vjezd povolen

Aby návštěvníci využívali pouze centrální parkoviště a nenechávali v letních dnech vozy odstavené všude po obci, je ve Lhotě normálně průjezdná jen hlavní silnice skrz obec, u ostatních cest k soukromým domům jsou dopravní značky „Zákaz vjezdu – Dopravní obsluze vjezd povolen“.

Co znamená mimo dopravni obsluhy

Dodatková tabulka č. E 13 s nápisem „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, jen na uvedená vozidla, a je-li pod značkou umístěna dodatková tabulka s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ (sic!), značka pro tato vozidla neplatí.

Co znamená mimo dopravní obsluhu

Dodatková tabulka č. E 13 s nápisem „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, jen na uvedená vozidla, a je-li pod značkou umístěna dodatková tabulka s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ (sic!), značka pro tato vozidla neplatí.

Kdo spadá do dopravní obsluhy

Dopravní obsluhou se rozumí všechna vozidla spadající pod zásobování, dále vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči nebo provozovatelé mají za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Co znamenají bílé čáry na silnici

Bílými čarami se vyznačují krajnice, jízdní pruhy, parkovací místa, přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty a hranice křižovatek. Mohou upozorňovat také na zónu pro pěší a cyklisty nebo připomínat nutnost dodržení bezpečného odstupu mezi vozidly.

Co znamená žluté M

Časový poplatek a mýtné (E11a-E11f)

Tyto čtyři značky jsou rovněž dodatkovými tabulkami a s rokem 2020 dojde zejména M v kolečku širšího užití – označují úseky komunikací, které jsou zpoplatněny mýtným (to se týká vozidel nad 3,5 tuny) anebo časovým poplatkem (pro vozidla do 3,5 tuny).

Jak se píše mistr

Dobrý den, Velké M označuje velikého umělce, interpreta nebo tvůrce (např. Mistr Josef Suk, při besedě nám Mistr vyprávěl o svým začátcích). Mistr s malým m má hned několik významů, jedním z nich je i právě vrcholový sportovec, vítěz nějak vrcholné sportovní soutěže. Takže správně by mělo být mistr světa v hokeji apod.

Kde se nesmí stát

Zastavit a stát se nesmí zejména:

na horizontu, na přechodu pro chodce a 5 m před ním, na křižovatce a blíže než 5 m před a za ní (vyjma v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně), na zastávce a 30 m před a 5 m za ní, případně od značky „Zastávka autobusu“ apod.

Jaký je rozdíl mezi stáním a zastavením

Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu. Stát znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.