Co znamená ISO norma?

Co znamená ISO norma?

Co je to ISO normy

Co jsou normy ISO Normy ISO jsou mezinárodní normy, které pomáhají zvyšovat kvalitu a bezpečnost zboží a služeb a v neposlední řadě usnadňují jejich výměnu mezi zeměmi a společnostmi. Kromě toho má normalizace podporovat spolupráci mezi institucemi a společnostmi v oblasti obchodu, techniky a vědy.

Co znamená ČSN ISO

Mezinárodní normy schválené Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) jsou označovány ISO, normy schválené Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) jsou označovány IEC.
Archiv

Co to je norma

Norma (někdy také standard) je požadavek na chování nebo vlastnosti člověka, situace apod., který se buďto předepisuje a vyžaduje, nebo popisuje, co je normální (přijatelné nebo obvyklé). Normy jsou psané i nepsané a liší se různou mírou závaznosti a různým rozsahem platnosti.

Kdo uděluje ISO

Normy ISO jsou mezinárodní standardy, které vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci (v anglickém originálu International Organization for Standardization), odtud zkratka ISO.
Archiv

Proč ISO 9001

Proč mít ISO 9001 Základní přínos normy ISO 9001 je ten, že má zúčastněným stranám, tedy dodavatelům, spolupracovníkům i zákazníkům, poskytovat osvědčení kvality, že daná firma dodává výrobek nebo službu splňující očekávání a je v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů.

Co je to ISO 9000

Řada norem ISO 9000 definuje systém managementu kvality. Tyto normy vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci. Normy umožňují prokázat daným organizacím schopnost výroby či distribuci produktů v souladu se všemi nezbytnými předpisy a potřebami zákazníka.

Jak citovat ISO normy

Citační norma ISOvzor: Autor. Název: podnázev. Vydání (není-li první). Další tvůrce (pokud nějaký je). Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování.konkrétní příklad: SAPKOWSKI, Andrzej. Zaklínač. Vyd. (rozš. a upr.) Přeložil Stanislav KOMÁREK, přeložil Jiří PILCH.

Jak citovat ISO

Jméno tvůrce(ů) příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce(ů) zdrojového.dokumentu. Název zdrojového dokumentu. Vedlejší název. Vydání. Dalšípublikování, Číslování svazku, Rozsah stran příspěvku. Název edice, číslo.svazku. ISBN nebo ISSN. Další informace.

Jak se dělí normy

Podle povahy právní regulace můžeme rozlišit právní normy kogentní a dispozitivní. Dispozitivní právní normy stanoví pravidlo, ale současně dávají adresátům možnost vytvořit si pravidlo vlastní, které se pro ně stává právně závazným a bude státem vynucováno.

Kdo je majitel normy

Společníky Norma k.s. jsou německá společnost MARO Stiftung a NORMA CZ. Norma patří mezi menší obchodní řetězce v ČR.

Jak získat ISO

Organizace, které chtějí získat certifikát dle norem ISO nejčastěji musí projít 2 etapami – implementací systému managementu jakosti do společnosti a její následnou certifikací nezávislou osobou – certifikačním orgánem.

Proč zavést ISO 9001

Proč mít ISO 9001 Základní přínos normy ISO 9001 je ten, že má zúčastněným stranám, tedy dodavatelům, spolupracovníkům i zákazníkům, poskytovat osvědčení kvality, že daná firma dodává výrobek nebo službu splňující očekávání a je v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů.

Co je Quality Management systém

Systém managementu kvality (QMS) je osvědčeným nástrojem pro řízení firem a je výrazně orientován na zjišťování a plnění potřeb a požadavků zákazníků, slouží k optimalizaci řízení firem, jednoznačnému vymezení pravomocí a odpovědností pracovníků na jednotlivých stupních řízení a odstranění duplicit v rozhodování.

Kdo uděluje ISO 9001

Vydání certifikátu: TÜV SÜD vydá certifikát a certifikační značku ISO 9001.

Jak správně citovat normu

Podle obecné struktury pro normy se citují i zprávy a podobné publikace vydávané v řadách výzkumnými ústavy a podobnými organizacemi, které jsou označeny názvem a číslem řady stejně jako je tomu u norem. Bibliografická citace začíná řadou a číslem normy, protože obvykle nemají autora.

Proč se cituje

Při psaní odborného textu je třeba jednoznačně identifikovat dokumenty, které jste při práci použili a ze kterých jste čerpali. Tím umožníte čtenáři zpětně vyhledat literaturu, ze které jste čerpali, čímž mu umožníte, aby si vaše tvrzení ověřil. Tomuto odkazování na zdroje se říká citování.

Jak správně citovat normy

Řada a číslo normy. Název normy. Vedlejší názvy. Místo: nakladatel, rok, počet stran.

Jaké jsou právní normy

Podle povahy právní regulace můžeme rozlišit právní normy kogentní a dispozitivní. Dispozitivní právní normy stanoví pravidlo, ale současně dávají adresátům možnost vytvořit si pravidlo vlastní, které se pro ně stává právně závazným a bude státem vynucováno.

Kdo v ČR vydává normy

Technické normy vydává orgán, což na národní úrovni je někde státní úřad (v ČR Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), jinde zájmové sdružení (např. v USA). Od 20. století se národní normy harmonizují s mezinárodními, vydávanými evropskými nebo světovými organizacemi.

Proč ISO

Pravidla ISO zlepšují i systém řízení a investic. Pomáhají při stanovování požadavků výběru na nová zařízení i úpravu a zrychlení vnitřních procesů z důvodu jejich optimalizace. Časem se norma přesunula i do komplexního přístupu ke zlepšování kvality, zahrnující všechny procesy společnosti.

Kdo provádí certifikací

Certifikaci může provádět pouze organizace, certifikační orgán, který je nezávislý na osobě nebo firmě požadující certifikaci. Nezávislost certifikačního orgánu se obvykle dokládá akreditací.

Jak citovat normy ISO

Citační norma ISOvzor: Autor. Název: podnázev. Vydání (není-li první). Další tvůrce (pokud nějaký je). Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování.konkrétní příklad: SAPKOWSKI, Andrzej. Zaklínač. Vyd. (rozš. a upr.) Přeložil Stanislav KOMÁREK, přeložil Jiří PILCH.

Co všechno se musí citovat

Citujeme pokaždé, když přebíráme obsah z jiných děl(myšlenku, teorii, text, tabulky, grafy, statistická data apod.). Citovat bychom měli i myšlenky převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých) a neveřejně dostupných pramenů.

Jak správně citovat

V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek. Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi dodržet význam.

Kdo vydává právní normy

Platnost právních předpisů

Ústavní zákony, zákony a další právní předpisy (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev aj.) se vyhlašují ve Sbírce zákonů, kterou vydává Ministerstvo vnitra. Právní předpisy nabývají platnosti a stávají se součástí právního řádu dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.