Co to je technická dokumentace?

Co to je technická dokumentace?

Jak se vyznat v technických výkresech

Pro zjednodušení znázornění se využívá částečných nebo úplných pohledů či řezů. Technické výkresy se popisují písmeny velké abecedy a arabskými číslicemi. Výkresy se vyhotovují na kreslící listy, s předepsanou úpravou. Součásti se kreslí v měřítku 1:1 nebo v měřítku zvětšení či zmenšení.

Jak psát technickou dokumentaci

Technická dokumentace

Spolu s kódem musí být psán doprovodný text, který popisuje jednotlivé činnosti programu. Dokument musí být důkladný, ale nemusí zacházet do podrobností (obtížná údržba). Některé dokumentace softwarových aplikací nebo softwarových produktů jsou k nalezení na stránkách API.

Jak staré může být prohlášení o shodě

Doklady o posouzení shody je výrobce nebo dovozce povinen v období 10 let od ukončení výroby, dovozu nebo uvádění na trh na vyžádání poskytnout orgánu dozoru. Tato doba může být nařízením vlády určena odchylně.

Co musí obsahovat technický výkres

Technický výkres není realistickým zobrazením díla, ale používá se zjednodušování, symboly, značky apod. Hlavní zásady kreslení výkresů jsou určeny technickou normou (v ČR je to ČSN 01 3000 Strojnické výkresy). Výrobní výkresy se musí kreslit jednotně, aby byly vždy jednoznačné pro každého, kdo podle nich pracuje.

Jak cist technický Vykres

Kóty se zapisují technickým písmem tak, aby se výkres četl v základní poloze, nebo zprava. Kóty se kreslí tak,aby je neprotínala žádná čára (jinak čáru přerušit). Kóty se zapisují technickým písmem tak, aby se výkres četl v základní poloze, nebo zprava.

Co obsahuje technická dokumentace

Technická dokumentace obsahuje informace o konstrukci výrobku a o jeho výrobci a fungování. Dále musí obsahovat veškeré skutečnosti, které prokazují soulad výrobku s platnými požadavky.

Kdo podepisuje prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě si může vydat prodejce nebo výrobce sám a nepotřebuje k tomu žádnou autorizovanou osobu. K platnému vydání prohlášení o shodě je ale nutné doložit veškerou dokumentaci k výrobku, ( výkres, popis nebo seznam technických norem, které byly použity a podobně) dle požadavků vládního ustanovení.

Co musí obsahovat technická dokumentace

Technická dokumentace by měla obsahovat alespoň:vaše jméno a adresu nebo jméno a adresu vašich oprávněných zástupcůstručný popis výrobku.identifikaci výrobku, například jeho sériové číslo.název a adresu všech podniků, které se na návrhu a výrobě produktu podílely.

Kdo vydává prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě si může vydat prodejce nebo výrobce sám a nepotřebuje k tomu žádnou autorizovanou osobu. K platnému vydání prohlášení o shodě je ale nutné doložit veškerou dokumentaci k výrobku, ( výkres, popis nebo seznam technických norem, které byly použity a podobně) dle požadavků vládního ustanovení.

Jak číst v technické dokumentaci

– postupu výroby – ke způsobu kontroly jeho rozměrů. Kóty se zapisují technickým písmem tak, aby se výkres četl v základní poloze, nebo zprava. Kóty se kreslí tak,aby je neprotínala žádná čára (jinak čáru přerušit). Kóty se zapisují technickým písmem tak, aby se výkres četl v základní poloze, nebo zprava.

Jak slozit technický Vykres

výkresy skládáme postupným pohybem, nejdříve po šířce výkresu a potom po délce výkresu. popisové pole musí být vždy na čelní straně. výsledkem je vždy formát A4. Při vkládání do desek – na levé straně proužek 20 mm pro nalepení.

Jak má vypadat technická dokumentace

Technická dokumentace by měla obsahovat alespoň:vaše jméno a adresu nebo jméno a adresu vašich oprávněných zástupcůstručný popis výrobku.identifikaci výrobku, například jeho sériové číslo.název a adresu všech podniků, které se na návrhu a výrobě produktu podílely.

Co je výrobně technická dokumentace

Výrobní technická dokumentace – soubor dokumentů potřebných pro výrobu výrobku (konstrukcí, zařízení, …), obsahující konstrukční, technologickou a montážní dokumentaci. Konstrukční dokumentace – soubor dokumentů obsahující výrobní výkresy, výkazy materiálů, technické přejímací podmínky, apod.

Kdy se musí vydat prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě a doklady o použitém způsobu posouzení shody je výrobce nebo dovozce povinen předkládat pouze orgánu dozoru (ČOI). Tuto povinnost má výrobce nebo dovozce ještě 10 let po ukončení výroby nebo dovozu výrobku. (tato doba může být nařízením vlády u některých výrobků určena odchylně).

Kdy se vydává prohlášení o shodě

Výrobce si tedy musí v příslušných předpisech zjistit, zda-li je pro jeho výrobek účast notifikované osoby na posouzení shod předepsána. Poté provede výrobce samotná proces posouzení shody výrobku, vypracuje ES prohlášení o shodě, vyhotoví technickou dokumentaci výrobku a opatří výrobek označením CE.

Co obsahuje provozní dokumentace

Provozní dokumentace je soubor dokumentů, které obsahují průvodní dokumentaci a záznam o poslední nebo mimořádné revizi či kontrole technických zařízení, strojů a přístrojů. Provozní dokumentace slouží jako záznamový dokument, který obsahuje archiv provedených nebo mimořádných revizí.

Co je to ES prohlášení

Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.

Jak cist technický výkres

Kóty se zapisují technickým písmem tak, aby se výkres četl v základní poloze, nebo zprava. Kóty se kreslí tak,aby je neprotínala žádná čára (jinak čáru přerušit). Kóty se zapisují technickým písmem tak, aby se výkres četl v základní poloze, nebo zprava.

Jak správně kotovat

Kótovací čáry se kreslí rovnoběžně s kótovaným rozměrem nebo jako kruhový oblouk se středem ve vrcholu úhlu a při kótování poloměru jako úsečka ze středu poloměru. Kótovací čáry se při přerušení obrazu nepřerušuje. Kótovací čáry se nemají křížit a nemají křížit ani ostatní čáry.

Co je to technické kreslení

Technické kreslen´ı je souhrnný název pro všechny druhy grafického vyjadrován´ı v ruzných vedn´ıch, technických a výrobn´ıch oborech. Úkolem technického kreslen´ı je vytvoren´ı názorného zobrazen´ı objektu podle urcitých pravidel tak, aby bylo srozumitelné nejen aurotovi.

Jak vypadá technická dokumentace

Technická dokumentace – textové dokumenty

– může obsahovat výpočty a vysvětlující text nebo technické požadavky, často je to zpráva o výsledcích měření, kontrole parametrů zařízení, o statickém posouzení konstrukce apod. Různé druhy seznamů, tabulek, výpočtů, kusovníků apod.

Co je to průvodní dokumentace

Průvodní dokumentací je soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a pravidelné následné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.

Co je to provozní dokumentace

Provozní dokumentace je soubor dokumentů, které obsahují průvodní dokumentaci a záznam o poslední nebo mimořádné revizi či kontrole technických zařízení, strojů a přístrojů. Provozní dokumentace slouží jako záznamový dokument, který obsahuje archiv provedených nebo mimořádných revizí.

Jak se kotují okna

Kótování Okna se v půdorysu kótují koordinačními rozměry na kótovací čáře, ŠÍŘKA okna se uvádí NAD kótovací čáru, VÝŠKA POD kótovací čáru. VÝŠKA PARAPETU od podlahy se uvede do KULATÝCH ZÁVOREK za výšku okna.

Jaký je rozdíl mezi řezem a průřezem

Rozdíl mezi řezem a průřezem: Řez – zobrazení částí tělesa, které leží v rovině řezu a za ní. Průřez – zobrazení částí tělesa přímo v řezné rovině. Neoznačený řez – je-li poloha zřejmá a obraz řezu umístěn podle pravidel zobrazování, pak se řez nemusí označovat.