Co to je ústí řeky?

Co to je ústí řeky?

Jak se nazývá ústí řeky

Místo, na kterém se řeka vlévá do moře nebo jezera, se nazývá ústí. Řeka se před ním často dělí na několik větví. Území ohraničené těmito větvemi a vodní plochou, do níž se řeka vlévá, se nazývá delta, protože při pohledu shora obvykle má přibližně trojúhelníkový tvar, podobný řeckému písmenu delta (Δ).

Co je to horní tok

HORNÍ TOK = část řeky,v níž voda teče rychleji, její koryto je úzké (tvar písmene V) (proud řeky naráží na překážky v podobě kamenů, často vznikají vodopády nebo peřeje) LEVÝ PŘÍTOK = potok nebo řeka, která se vlévá do naší řeky z levé strany VE SMĚRU toku naší řeky.
Archiv

Jak se označuje typ ústí toku do jezera moře oceánu nebo jiné vodní plochy

Říční delta neboli delta řeky je typ ústí toku do jezera, moře, oceánu nebo jiné vodní plochy. Typickým znakem říční delty je značná sedimentace naplavenin a větvení hlavního toku řeky do mnoha ramen a kanálů.

Kde se nachází ústí řek

Ústí je část toku, ať už potoku či řeky, kde se vlévá do moře, oceánu, nádrže nebo také jiného toku. Zpravidla to bývá nejširší část toku, kde protéká hodně vody, rychlost průtoku je omezena jinými vnějšími podmínkami, jako usazené sedimenty atd. Rozlišují se dva typy vzniku ústí.

Jaké máme řeky

Tabulka řek

Poř. Řeka Délka v ČR v km
1. Vltava 430,2
2. Labe 368,07
3. Morava 269,36
4. Ohře 246,55

Co to je potok

Potok je přirozený vodní tok. Mívá menší délku, rozlohu povodí a průtok než říčka nebo řeka. Obvykle teče stále a plynule, ale může se stát, že v letních měsících vysychá. Místo, kde potok vyvěrá na povrch, se nazývá pramen.

Co je to vodní tok

Podle § 43 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodního zákona) jsou vodní toky definovány jako „povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých.

Jak spočítat průtok řeky

Nejdůležitější veličinou, která nám udává velikost proudění je průtok. Objemový průtok vypočítáme tak, že objem tekutiny vydělíme časem, po který tato tekutina proudila. Pokud chceme změřit průtok vody hadicí, musíme změřit objem vody, který nateče za určitý časový interval. Měření průtoku má velký význam u řek.

Co je to Estuárium

Estuár nebo též estuárium je typ říčního ústí do moře. Má protáhlý, nálevkovitý tvar. Rozdíl oproti jiným typům ústí řek je v přítomnosti a výrazném projevu slapových jevů (příliv a odliv).

Kde opouští Labe ČR

Čechy Labe opouští v NP České Švýcarsko u Hřenska ve výšce 115 m n. m. Poté v Německu plynou vody Labe směrem na severozápad až k městu Cuxhaven. Asi 80 km za Hamburgem, kde se řeka vlévá do Severního moře.

Jak se jmenuje nejdelší řeka v Česku

Naší nejdelší řekou je Vltava, která na úseku mezi pramenem na Šumavě a ústím do Labe v Mělníku měří přes 430 km. Řeka protéká řadou našich významných měst, například Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi nebo Prahou.

Jaké jsou řeky v ČR

Tabulka řek

Poř. Řeka Povodí v ČR v km²
1. Vltava 27 006,70
2. Labe 49 889,30
3. Morava 20 692,40
4. Ohře 4 601,05

Co to je povodí

Povodí je území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí vodních toků k určitému místu vodního toku (obvykle soutok s jiným vodním tokem nebo vyústění vodního toku do jiného vodního útvaru). Povodí je ohraničeno rozvodnicí, kterou je myšlená hranice geomorfologického rozhraní mezi sousedními povodími.

Co je to průtok řeky

Průtok vody ve vodním toku je základní hydrologickou veličinou, s níž se v hydrolo- gii pracuje. Je to množství vody protékající korytem řeky za jednotku času. Nejčastěji se udává v m3/s, u malých potůčků nebo při určování vydatnosti pramene používáme jednotku l/s.

Co to je průtok

Průtok (Q) udává množství vody, jaké je čerpadlo schopno čerpat v určitém čase. Používané jednotky jsou l/s, l/min, m³/hod (převod m3 na litry).

Co to je delta

delta plochý náplav při ústí řek do jezera nebo moře (obr. 31, 230), přibližně trojúhelníkového tvaru. Podle tvaru se někdy rozeznávají delty výplňové (vyplňující např. zálivy) a výběhové (vybíhající před pobřežní linii).

Jaký je rozdíl mezi potokem a řekou

potok – obecné označení menšího vodního toku s vyrovnanějším a menším sklonem dna, řeka – vodní tok o větší délce, rozsáhlejším povodí a větším množství protékající vody, veletok – řeky dlouhé nejméně 500 km s povodím minimálně 100 000 km2.

Co je delší Vltava nebo Labe

v místě soutoku je tedy Vltava větší řekou (délka 430 km, průtok 150 m3/s) než Labe (235 km, průtok necelých 100 m3/s), podle obecně platných zásad by se tedy i část tekoucí od Mělníka směrem do Německa a Severního moře měla jmenovat Vltava, nikoli Labe.

Jak teče řeka Labe

Pod Mělníkem protéká Českým středohořím a před hranicí malebným údolím Děčínských stěn. Čechy Labe opouští v NP České Švýcarsko u Hřenska ve výšce 115 m n. m. Poté v Německu plynou vody Labe směrem na severozápad až k městu Cuxhaven. Asi 80 km za Hamburgem, kde se řeka vlévá do Severního moře.

Jaká 3 povodí najdeme v ČR

Povodí Vltavy (Vltava) Povodí Labe (Labe) Povodí Ohře (Ohře)

Jaká je naše největší řeka

Naší nejdelší řekou je Vltava, která na úseku mezi pramenem na Šumavě a ústím do Labe v Mělníku měří přes 430 km. Řeka protéká řadou našich významných měst, například Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi nebo Prahou.

Co to je přítok

Přítok je tok nižšího řádu, zpravidla řeka nebo potok, jenž se vlévá do toku vyššího řádu. Obvykle se vyznačuje menší délkou, vodností, plochou povodí a také odlišným směrem říčního údolí. Rozlišují se přítoky různých řádů, podle toho, zda se vlévají do hlavní řeky I. řádu nebo do jejich přítoků.

Co je to Creek a vádí

občasný (periodický) vodní tok – tok, v jehož přirozeném režimu jsou delší období, kdy jeho korytem neprotéká voda a není zpravidla spojen s podzemními vodami (v Africe se označuje termínem vádí, v Austrálii creek).

Kam se vlévá řeka

Ústí je část toku (řeka, potok), kde se vlévá do jiného toku či do vodní nádrže, moře nebo oceánu. Ústí může vzniknout buď přirozenou cestou (např. ústí Vltavy do Labe), nebo uměle (např. ústí řeky do přehradní nádrže).

Jaká je nejdelší řeka v České republice

Naší nejdelší řekou je Vltava, která na úseku mezi pramenem na Šumavě a ústím do Labe v Mělníku měří přes 430 km. Řeka protéká řadou našich významných měst, například Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi nebo Prahou.