Co to je odpich?

Co to je odpich?

Co to je vsázka

Směs surovin s obsahem železa (drť železné rudy, aglomerát a nebo pelety) a přísady (tavidla), se společně nazývají “vsázka”. Vsázka a doprovodný koks se zavážejí vrchem pece buď skipy, nebo mechanickými dopravními pásy.
Archiv

Co Vyteka z vysoké pece

Surové železo stéká ke dnu vysoké pece, odkud se jednou za čtyři až šest hodin vypouští. Struska, vznikající při redukci rudy reakcí příměsí (hlušiny) se struskotvornými přísadami, se s železem nemísí, plave na něm a chrání železo před oxidací horkým vzduchem.

Jak funguje vysoká pec

Ve vysoké peci se palivo (koks), rudy a tavidlo (vápenec) postupně přivádějí přes horní část pece, zatímco horký proud vzduchu (někdy obohacený kyslíkem) se vhání do spodní části pece přes sérii trubek zvaných dyšny, takže chemické reakce probíhají v celé peci, když materiál klesá dolů.

Na co se používá surové železo

Na samém začátku výroby oceli je surové železo, které se vyrábí ve vysoké peci z železné rudy za pomoci koksu, vápence a dalších přísad. Ze surového železa se v ocelárně vyrábí ocel, kterou se pak zpracuje do polotovarů a pak do koncových výrobků.

Co je to Nistej

Půda – spodní část hutní pece (vysoké pece, ocelářské pece), v níž se shromažďuje vytavené železo a struska, které se z ní vypouštějí odpichovým otvorem. Odkazující hesla: hliníková pec, komorová pec, kontinuální pec, kroková ohřívací pec, nístějové pochody, tavicí pec, vysoká pec.

Jak dlouho je v provozu vysoká pec

Vysoká pec je 30-40 m vysoká stavba z oceli, která je z ohnivzdorného materiálu. Vysoké pece pracují nepřetržitě 10 let, poté probíhá oprava. Suroviny pro výrobu železa jsou: železné rudy, koks a vápenec.

Co to je struska

Struska je tvrdá hmota podobná kameni vznikající při vysokých teplotách v pecích oceláren, tepláren nebo tepelných elektráren. Zde se tvoří jako vedlejší produkt spalovaných příměsí. Původně byla považována za odpad, ale později se díky své pevnosti a trvanlivosti začala hojně používat ve stavebnictví.

Jaký je rozdíl mezi surovým železem a oceli

Surové železo se získává z oxidické železné rudy tavením. Naproti tomu ocel je umělou slitinou železa a uhlíku (a dalších prvků), jakož i litiny a surového železa.

Kde se taví železo

Surové železo se vyrábí ve vysoké peci tavením železné rudy s koksem, vápencem a dalšími přísadami.

Jaký plyn se Vhani do vysoké pece

Jako palivo se ve vysoké peci využívá koks. Dnes se však stále častěji používají i pomocná paliva, mezi které patří například zemní plyn, ropné frakce, či práškové uhlí.

Jak vzniká Škvára

struska či škvára – hrubozrnný materiál černého zabarvení s ostrými hranami a skelným leskem vznikající spontánně při vulkanické činnosti nebo jako vedlejší produkt mnoha termických a spalovacích průmyslových procesů struska (larva) – beznohá a bezhlavá larva dvoukřídlých a některých blanokřídlých.

Jak vypadá struska

Struska je hrubozrnný materiál černého zabarvení s ostrými hranami a skelným leskem. Vzniká spontánně při vulkanické činnosti nebo jako vedlejší produkt mnoha termických a spalovacích průmyslových procesů.

Co to je slitina

Slitina je tavením vzniklá směs kovu s dalšími kovy nebo jinými prvky či sloučeninami, obvykle ve formě pevného roztoku. Podle počtu složek se slitiny dělí na: Binární – dvě složky. Ternární – tři složky.

Jak se pozná litina

V porovnání s kovaným železem nebo ocelí je litina křehká, tvrdá a netvářitelná. Nelze ji ohýbat, natahovat ani kovat. Kvůli její malé pevnosti v tahu dochází před ohnutím nebo deformací k prasknutí.

Kde se vyrábí železo v ČR

V Česku se ročně vyrobí asi pět milionů tun surové oceli, a to hlavně v Třineckých železárnách a ArcelorMittal Ostrava, kde se ocel vyrábí tradiční cestou ze železné rudy, šrotu a koksu ve vysokých pecích a kyslíkových konvertorech.

Co to je škvára

Škvára je jednodušeji řečeno popel, který vznikne při spalování uhlí a který je následně zchlazen vodou.

Jak vyuzit škváru

Vědci se sami přesvědčili, že více než desetinu škváry tvoří znovu využitelné kovy – od železa přes hliník, měď až po zlato. Nejmodernější technologické linky dokážou separovat až 80 kilogramů železa a 25 kilogramů neželezných kovů z tuny škváry.

Co je to hutní sklo

při tavbě železa vzniká jako odpad i hutní sklo. A protože struskou se běžně přihnojuje pole dodnes tak se dělalo i kdysi a díky tomu se místně hojně vyskytuje v různých barvách a je tu zaměňováno za obsidián,ke kterému ovšem nemá daleko.

Co to je dural

Dural nebo duraluminium (z lat., „tvrdý hliník“) je obchodní označení pro různé slitiny obvykle 90–96 % hliníku a 4–6 % mědi s menšími přísadami hořčíku, manganu aj. Oproti čistému hliníku (měrná hmotnost 2,7 g/cm3) je dural jen nepatrně těžší (typicky 2,8 g/cm3), ale až pětkrát pevnější v tahu i tvrdší.

Co to je mosaz

Mosaz je slitina mědi a zinku. Zvláštním druhem mosazi je tombak používaný k výrobě plášťů střel. Mosaz se používá již od starověku (1000 př. n. l.), tehdy ale jen ve velmi omezeném množství, protože ji bylo těžké vyrobit.

Jaký je rozdíl mezi slitinou a litinou

„Litina" je obecný termín, kterým se označuje řada slitin železa, ale obvykle se jím rozumí nejběžnější šedá litina. I když by se mohlo zdát, že litina je jen odlévaná forma čistého železa, ve skutečnosti se jedná o slitinu obsahující 2 až 4% uhlíku spolu s menším množstvím křemíku a manganu.

Čím se taví železo

Surové železo se vyrábí ve vysoké peci tavením železné rudy s koksem, vápencem a dalšími přísadami. Má vysoký obsah uhlíku 3,0–4,3 %, a další příměsi 0,5–3,0 % křemíku, 0,5–3,0 % manganu, 0,05–2 % fosforu a až 0,1 % síry.

Co je pod parketami

Parkety bývaly na betonový povrch přilepené např. asfaltem. Pokud vám nějakou dírou proniká zápach, zkuste díru zaplnit montážní pěnou. Třeba něco takového.

Kam vyhodit škváru

Rovněž je třeba ji odvézt do sběrného dvoru. Raději se vyvarujte jejímu dalšímu využití třeba na zahradě či okolo domu, stará škvára totiž může obsahovat vyšší množství radonu.

Co je to sklářský kmen

Základem pro výrobu skla je směs surovin, ze kterých se sklo vyrábí. Tato směs se nazývá kmen. Základní surovinou pro výrobu skla jsou sklářské písky s obsahem 60 – 80% oxidu křemičitého. Dalšími základními složkami běžných skel jsou oxid vápenatý, sodný a draselný.