Co potřebuji k žádosti o invalidní důchod?

Co potřebuji k žádosti o invalidní důchod?

Co je potřeba k invalidnímu důchodu

Pro nárok na invalidní důchod je třeba splnit stanovené podmínky. Jednou z nich je tzv. zjištění invalidity, jemuž předchází proces posuzování zdravotního stavu. Další nezbytnou podmínkou je potřebná doba pojištění, která se zjišťuje z období před vznikem invalidity.
Archiv

Jak požádat o invaliditu

Jak vypadá proces posouzení vaší žádosti. Na základě podání žádosti o ID začíná proces posuzování invalidity. Během něj ošetřující lékař pro potřeby OSSZ zpracovává a vydává podklady o vašem zdravotním stavu. Posouzení, zda jste invalidní a o jaký stupeň invalidity se jedná, provádí posudkový lékař na OSSZ.
Archiv

Kdo může žádat o invalidní důchod

O invalidní důchod může žádat každý občan, který se domnívá, že v důsledku jeho zdravotního stavu je omezena jeho schopnost vykonávat pracovní činnost. Žádosti by měla předcházet konzultace s ošetřujícím lékařem, který zná zdravotní stav občana. Invalidní důchod vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Archiv

Kdy je možné žádat o invalidní důchod

Žádost o invalidní důchod můžete podat kdykoli (nejlépe po konzultaci s ošetřujícím lékařem), jestliže vám váš zdravotní stav dlouhodobě neumožňuje se plnohodnotně zapojit do pracovního procesu. Invalidní důchod lze přiznat nejdříve ode dne vzniku invalidity stanovené posudkovým lékařem.
Archiv

Jak dlouho se čeká na invalidní důchod

Ačkoliv má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na vydání rozhodnutí o přiznání důchodu zákonných 90 dní, rozhoduje v mnohem kratší lhůtě, a to za 40 dnů. Tolik činí průměrná doba řízení u všech druhů důchodů.

Jak dlouho se pobírá invalidní důchod

Náleží invalidní důchod doživotně Invalidní důchod není přiznán trvale, záleží totiž na vývoji zdravotního stavu. Může dojít jak ke zlepšení, tak ke zhoršení. Pokud se zdravotní stav objektivně zhorší, můžete pochopitelně podat žádost o změnu výše invalidního důchodu.

Jaká je výše invalidního důchodu 2 stupně

Základní výměra invalidního důchodu je stejná pro 1. i 2. stupeň a v roce 2023 činí 4.040 Kč – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete na stránce o valorizaci důchodů.

Jak se posuzuje invalidita

Invalidita se posuzuje při zjišťovacích lékařských prohlídkách v řízení na základě žádosti o invalidní důchod nebo při kontrolních lékařských prohlídkách, kdy se ověřuje, zda a jak se změnil zdravotní stav, kvalifikace, pracovní schopnost a případně i stupeň invalidity.

Jak probíhá přezkoumání invalidního důchodu

Musí být provedena kontrolní lékařská prohlídka. Posouzení zdravotního stavu provádí posudkový lékař OSSZ příslušné podle místa trvalého bydliště. Proces posuzování invalidity začíná tím, že ošetřující lékař pro potřeby OSSZ zpracuje a vystaví podklady o zdravotním stavu. To většinou dělá praktický lékař.

Jak často se kontroluje invalidní důchod

Nejčastěji se provádí po jednom až třech letech. Invalidní důchod však může být přiznán i trvale. Vše záleží na posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem OSSZ.

Kdo platí zdravotní pojištění za invalidní důchodce

Osoby v invalidním důchodu jsou státními pojištěnci, což znamená že zdravotní pojištění za ně hradí stát. Pokud by začaly vykonávat práci, která zakládá účast na pojištění, bude jim zdravotní odváděno i ze mzdy.

Jak často lze žádat o invalidní důchod

Požádat znovu o invalidní důchod můžete vždy, když je ukončeno původní řízení nabytím právní moci rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod. Pokud nebudete podávat námitku, nabývá rozhodnutí právní moci 30 den od jeho doručení.

Kdy končí invalidní důchod

Nárok na vyplácený invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let, a tímto dnem zároveň vzniká nárok na starobní důchod ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod, tj. neprovádí se výpočet starobního důchodu.

Co je invalidita prvního stupně

Invalidita (§ 39 zákona o důchodovém pojištění)

nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně, nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně, nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Co znamená 3 stupeň invalidity

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla: nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

Z jakého platu se počítá invalidní důchod

Vzorec pro výpočet výše invalidního důchodu se ani v roce 2022 nijak nezměnil. Došlo pouze k navýšení jedné ze složek invalidního důchodu, a to základní výměry. Ta se i nadále odvozuje jako 10 % průměrného platu. Jeho výše pro rok 2022 mírně stoupla.