Co platí o Gaussově křivce?

Co platí o Gaussově křivce?

Co nám ukazuje Gaussova křivka

Gaussova křivka

Graf znázorňuje hustotu normálního rozdělení se střední hodnotou rovnou μ a směrodatnou odchylkou rovnou σ. Hodnota funkce říká, v jakých oblastech je výsledek náhodného pokusu více pravděpodobný a v jakých méně. Výsledky poblíž střední hodnoty μ jsou pravděpodobnější než odlehlé.
Archiv

Jak spočítat normální rozdělení

Normální rozdělení je jednomodální (má jeden vrchol) Vždy můžeme vypočítat procento případů spadajících do určitého intervalu kolem průměru. Do jedné směrodatné odchylky (σ) na každou stranu spadá 68,26% případů. Do dvou směrodatných odchylek (2σ) na každou stranu spadá 95,34% případů.
ArchivPodobné

Jaké je procento všech možných výsledků v normálním rozdělení ležících v interval dvou směrodatných odchylek od průměru

Normální rozdělení má totiž tu dobrou vlastnost, že: 68,2 % všech hodnot leží v rozmezí ±1 směrodatné odchylky od průměru. 95 % všech hodnot leží v rozmezí ±1,96 násobku směrodatné odchylky od průměru.

Jak interpretovat směrodatnou odchylku

Směrodatná odchylka vypovídá o tom, nakolik se od sebe navzájem typicky liší jednotlivé případy v souboru zkoumaných hodnot. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné, a naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti.

Jaký je rozdíl mezi rozptylem a směrodatnou odchylkou

Směrodatná odchylka

Informuje nás o tom, jak daleko jsou v průměru jednotlivé údaje rozprostřené kolem svého aritmetického průměru. Vypočítá se jako odmocnina z rozptylu a na rozdíl od rozptylu má stejný fyzikální rozměr jako původní veličina.

Kdy použít směrodatnou odchylku

. Směrodatná odchylka vypovídá o tom, nakolik se od sebe navzájem typicky liší jednotlivé případy v souboru zkoumaných hodnot. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné, a naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti.

Jak počítat směrodatnou odchylku

Směrodatná odchylka je rovna druhé odmocnině z rozptylu.

Kdy použít výběrovou směrodatnou odchylku

Koncept směrodatné odchylky se často používá i při analýze výběrových odhadů: Směrodatná odchylka výběrové distribuce odhadované veličiny se nazývá směrodatná chyba a používá se pro stanovení konfidenčního intervalu této veličiny.