Co patří do dlouhodobých závazků?

Co patří do dlouhodobých závazků?

Co je dlouhodobý závazek

Důležitým faktorem pro závazky je doba splatnosti, na základě, které jsou závazky členěny na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé závazky jsou takové závazky, které v době vzniku mají dobu splatnosti kratší než jeden rok, zatímco dlouhodobé závazky mají dobu splatnosti delší než jeden rok.
Archiv

Co patří do ostatních závazků

Ostatní závazky jsou závazky, které nevyplývají z fakturace. Jde například o platby sociálního a zdravotního pojištění, splátky leasingu nebo o závazky vůči finančnímu úřadu (např. platba DPH, platba záloh daně z příjmů).

Co patří do krátkodobých závazků

Krátkodobý závazek je ten, u kterého se očekává, že bude uhrazen do 12 měsíců od rozvahového dne. V ostatních případech se jedná o závazky dlouhodobé.
ArchivPodobné

Co je dlouhodobá pohledávka

Pohledávky dělíme dle § 19 odstavec 8 zákona o účetnictví na krátkodobé a dlouhodobé. Dlouhodobé jsou takové, které při sjednávání mají splatnost delší než 1 rok. Ostatní jsou krátkodobé. Při stanovení, zda je pohledávka krátkodobá nebo dlouhodobá, se řídíme stanovenou dobou splatnosti, ne skutečnou dobou zaplacení.

Kdy se účtuje o závazků

Účetní jednotky mají ze Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinnost oceňovat závazky: k okamžiku uskutečnění účetního případu; ke konci rozvahového dne nebo jiného okamžiku, ke kterému je sestavena účetní závěrka.

Co se účtuje na 333

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje různé dluhy vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu škody, nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, stipendia, náhrady za používání vlastních pracovních prostředků apod.

Jak účtovat dlouhodobě pohledávky

Dlouhodobé závazky účtujeme v účtové třídě 4. Účtuje se zde předání směnky vlastní dodavateli nebo vyhotovení směnky cizí dodavatelem, původní závazek se mění na závazek směnečný. Účtují se zde zálohy od odběratelů na budoucí plnění.

Co se účtuje na 395

Účet 395 používáme jako spojovací pro převod materiálu mezi sklady. Konkrétně: výdejka z jednoho skladu 39541/11210 a příjemka na druhý sklad 11222/39541. Na konci roku se nám stalo, že výdejka vznikla 12/2017, ale příjem udělali až 01/2018.

Co je účet 325

325 – Ostatní závazky (účet pasivní)

Na účtu 325 zachycujeme ostatní závazky z obchodních vztahů – například reklamace uplatněné odběrateli, refundace mezd, závazky ze záručního paušálu, dluhy z různých služeb či závazky z pokut, sražené exekuční srážky zaměstnancům atd.

Jak se uctuji pohledávky

Pohledávky se v účetnictví evidují na účtech 31, přičemž se u většiny pohledávek nerozlišuje, zda je pohledávka krátkodobá nebo dlouhodobá (pouze analyticky). Účtují se zde krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů neboli pohledávky za odběrateli.

Co se účtuje na 377

Účet 377 – Prodané opce

2023. Na tomto účtu jsou zachyceny dluhy vzniklé z titulu prodeje opce. Účet je součástí účtové skupiny 37-Jiné pohledávky a závazky. Opce jsou označovány jako odvozené cenné papíry.

Co se účtuje na účet 479

Účet 479 – Jiné dlouhodobé dluhy

05. 2023. Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje dlouhodobé dluhy z obchodního i neobchodního styku, pro které není na účtech účtové skupiny 47-Dlouhodobé dluhy určen samostatný syntetický účet, např. přijetí dlouhodobé zápůjčky, dodávka na dlouhodobý dodavatelský úvěr apod.

Co je účet 333

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje různé dluhy vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu škody, nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, stipendia, náhrady za používání vlastních pracovních prostředků apod.

Kdy je možné odepsat pohledávky

K účetnímu odpisu pohledávky je třeba se uchýlit v momentě, kdy dojde k jejímu právnímu zániku. Dobrovolně je pak možné odpis provést v případě, že se věřitel již nemůže domoci úhrady a výdaje za pokusy o to by převýšily předpokládaný výnos z vymožené pohledávky. Účetní odpis nemá vliv na daňový základ věřitele.

Co se účtuje na 471

Na tomto účtu lze sledovat i dodávky dlouhodobého nehmotného majetku i dlouhodobého hmotného majetku, materiálu, zboží, prací a služeb na smluvně uzavřený dlouhodobý dodavatelský úvěr, zejména se zde však účtuje o přijatých dlouhodobých úvěrových finančních nástrojích na základě smlouvy.

Jak se účtuje clo

Pokud bylo zboží již prodáno, doměrek cla se zaúčtuje do daňových nákladů na účet kde se účtuje hodnota zásob při prodeji. Pokud zboží nebylo prodáno, doměrek se zaúčtuje jako složka pořizovací ceny. Doměrek cla zvyšuje pořizovací cenu, proto je nutné daný doměrek zaúčtovat přímo na daný předpis pro danou zásobu.

Jak odepsat pohledávku

Odpis pohledávky se provádí přímo jejím vyřazením z rozvahy, na rozdíl od nepřímého odpisování dlouhodobého hmotného majetku, jehož původní ocenění zůstává zachováno v rozvaze a je pouze nepřímo snižováno oprávkami (účetními odpisy) ukusujícími z původní hodnoty. Což usnadňuje účetní odpis pohledávky.

Jak odepsat závazek

Odpis závazku se v zásadě provádí ve prospěch výnosů běžného účetního období, ve kterém závazek zaniká. Odpisy závazků účtujeme na účet 648. 648. N bude daňově neúčinný (pokud byl již závazek zdaněn).

Kdo platí vývozní clo

Vývozní – platí se za vyvezené zboží. Není příliš běžné, týká se např. vývozu strategických komodit (ropa) a často je uvaleno za fiskálním účelem.

Kdy lze odepsat pohledávku

Účetně odepisujeme pohledávky v okamžiku snížení ocenění pohledávky, která má trvalý charakter. Může jít např. o pravomocné usnesení soudu o vyrovnání pohledávky podle zákona o konkurzu a vyrovnání, insolvenčního zákona, promlčení pohledávky, popř. jiné tituly si stanoví účetní jednotka ve své vnitřní směrnici.

Jak odkoupit pohledávku

Jak funguje odkup pohledávekProstudujeme si podklady k pohledávce.Pokud je třeba, provedeme ocenění pohledávky.Domluvíme se na ceně za postoupení.Připravíme smluvní dokumentaci.Uhradíme cenu za postoupení.Převezmeme si podklady k pohledávce.

Kdy je možné odepsat závazek

Odepsat lze pouze promlčené závazky, jestliže v souladu s věcným právem je zcela jednoznačné, že účetní jednotce zanikla povinnost závazek uhradit.

Jak zaúčtovat dodanění závazků

Právnické osoby částku závazků k dodanění uvedou na řádku 30 daňového přiznání k dani z příjmů. V případě, že dojde k zaplacení dodaněných závazků, "oddanění" se provede úpravou daňového základu na řádku 112. U obou řádků je podle aktuální verze požadavků daňové správy v přiznání potřeba doplnit vysvětlující poznámku.

Co se stane když nezaplatím celní poplatek

Celní dluh pro dané zboží vyměřuje a vymáhá celní orgán v rámci celního řízení. V případě nezaplacení celního dluhu může celní správa uložit pokutu do výše až 50 000 Kč nebo zabavit samotné zboží.

Co nepodléhá clu

Jestliže je úhrnná hodnota zásilky pod 22 eur, zákazník neplatí ani DPH ani clo. Za zásilky, jejichž hodnota se pohybuje v rozmezí 22 a 150 eur, je nutné zaplatit pouze DPH. Pokud je však hodnota balíčku vyšší než 150 eur, zaplatíte jak DPH, tak i clo.