Co ovlivňuje odpor?

Co ovlivňuje odpor?

Čím větší odpor

Čím větší odpor, tím hůře vodič vede proud. Jednotkou elektrického odporu je Ohm [Ω]. Někdy používáme převrácenou hodnotu elektrického odporu, kterou nazýváme vodivost (konduktance) G, jejíž jednotkou je Siemens [S]. Tato veličina, na rozdíl od odporu, popisuje, jak dobře vodič vede elektrický proud.
Archiv

Na čem je závislý odpor

Velikost odporu závisí na délce vodiče (přímo úměrně), na průřezu vodiče (nepřímo úměrně), na látce vodiče (měrný elektrický odpor) a na teplotě. Dobré vodiče kladou malý odpor, špatné vodiče kladou velký odpor. Převrácená hodnota elektrického odporu je fyzikální veličina, která se nazývá elektrická vodivost.

Co snizuje odpor

S rostoucí teplotou odpor klesá, čímž se zvyšuje jejich vodivost.
Archiv

Jak se vypočítá odpor

Ohmův zákon je vzorec používaný k výpočtu vztahu mezi napětím, proudem a odporem v elektrickém obvodu. Pro studenty elektroniky je Ohmův zákon (E = IR) stejně zásadní jako Einsteinova rovnice relativity (E = mc²) pro fyziky. V překladu to znamená napětí = proud × odpor nebo volty = ampéry × ohmy nebo V = A × Ω.

Kdo rozhoduje o odporu

V občanskoprávním řízení soud rozhoduje rozsudkem, usnesením nebo platebním rozkazem. Opravným prostředkem proti rozsudku a usnesení je odvolání. Opravným prostředkem proti platebnímu rozkazu je odpor.

Co je jednotkou odporu

Ohm je jednotka elektrického odporu, značí se velkým řeckým písmenem Ω (omega). V soustavě SI patří mezi odvozené jednotky, rozměr v základních jednotkách je: Ω = m2·kg·s−3·A−2.

Na čem nezávisí elektrický odpor

2.11. ZÁVISLOST ELEKTRICKÉHO ODPORU NA VLASTNOSTECH VODIČE

Víme už, že elektrický odpor nezávisí na hodnotách napětí a proudu v obvodě, otázkou tedy je, na čem vlastně závisí

Jak vzniká odpor

Elektrický odpor vzniká zadržováním elektronů ve vodivých a nevodivých materiálech. Vztah mezi odporem, napětím a proudem vyjadřuje Ohmův zákon. Doma si můžeme názorně ukázat elektrický odpor pomocí papíru a obyčejné tužky.

Jak se podává odpor

Odpor se podává k soudu, který platební rozkaz vydal. Pokud odpor podáte včas, platební rozkaz se bez dalšího zruší v plném rozsahu a soud nařídí jednání, ve kterém bude rozhodovat znovu s tím, že budete mít možnost se k věci vyjádřit. Podáte-li však odpor po této lhůtě, soud jej odmítne.

Kdo podava odpor

Odpor se podává u soudu, který trestní příkaz vydal, a to do osmi dnů od jeho doručení. Osobám, které mohou podat odvolání ve prospěch obviněného, s výjimkou státního zástupce, končí lhůta týmž dnem jako obviněnému.

Na čem závisí odpor vodiče vzorec

Elektrický odpor vodiče R je přímo úměrný délce vodiče l, nepřímo úměrný průřezu vodiče S a je závislý na materiálu, ze kterého je vodič vyroben (měrný elektrický odpor vodiče ρ): R=ρlS.

Co musí obsahovat odpor

Odpor musí být adresován soudu, který trestní příkaz vydal. Zákon pro odpor nestanovuje žádné zvláštní náležitosti. Mělo by v něm tedy být uvedeno, proti kterému trestnímu příkazu směřuje (tzn. je třeba uvést nejméně spisovou značku trestního příkazu) a mělo by být jasné, že jde o odpor.

Jak spravne podat odpor

Odpor musí být adresován soudu, který trestní příkaz vydal. Zákon pro odpor nestanovuje žádné zvláštní náležitosti. Mělo by v něm tedy být uvedeno, proti kterému trestnímu příkazu směřuje (tzn. je třeba uvést nejméně spisovou značku trestního příkazu) a mělo by být jasné, že jde o odpor.

Kdo může podat odpor

Podat jej může obviněný, osoby, které jsou oprávněny podat v jeho prospěch odvolání a státní zástupce. Lhůta k jeho podání činí osm dnů od doručení trestního příkazu, pokud je podán včas, je trestní příkaz tímto zrušen a soud ve věci nařídí hlavní líčení.