Co oslavují hody?

Co oslavují hody?

Co se dělá na hodech

Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality (hnětynka), taneční zábavy a průvody s maskami. Místy, především na Moravě, se při posvícení či hodech staví máje, kolem níž poté chasa tančí, jinde se naopak máje staví na jaře (v máji) a při hodech ji chasa kácí.
ArchivPodobné

Kdy se konají hody

Hody (v Čechách „posvícení“, ve Slezsku „krmáš“, v bývalé německé jižní Moravě „kiritog“, a to z německého Kirchweih – posvěcení kostela) se konají od poloviny srpna až do konce listopadu. Hody se vždy slavily hlučně a okázale.
Archiv

Proč se slaví posvícení

Jako vlastně všechny historické svátky, i posvícení je původně slavnost církevní. Znamenala oslavu vysvěcení nového kostela. Panovník, šlechta či obec kostel vystavěli, zástupci kléru posvětili a spravovali. Každoročně se potom na paměť dne, kdy kostel začal sloužit církvi, slavilo posvícení.

Jak se slaví hody

Hody se na vesnici slaví jako křesťanský svátek i jako den hojnosti, veselí a blahobytu. U bohatě prostřených stolů se setkává rodina a přátelé. Na hodech nesmí chybět mládež (chasa) oblečená ve slavnostních lidových krojích. Ústředními postavami hodů jsou stárci (vybraní chlapci) a jejich děvčata (stárky).
Archiv

Jak se vybira starek

Nejprve si chlapci musí vybrat děvčata – stárky a poprosit jejich rodiče o svolení. Chodí-li stárek s děvčetem, vyvolí si za stárku svoji milou, jinak z příbuzenstva nebo jiné děvče. Stárci navštíví starostu a požádají o povolení ke konání zahrávání hodů, hodů i hodků.

Co je to starek

Stárek je označení pro voleného vedoucího chasy (mládeže), který v některých částech Moravy vede posvícení (které se na Moravě označuje jako hody). Označení pochází ze spojení starší tovaryš. Stárkovou partnerkou při hodech je na Slovácku stárka, na Horácku nebo Brněnsku stárková.

Co znamená slovo hody

Posvícení je tedy původně oslava výročí posvěcení místního kostela. Slovo hody jako expresívní slovo současné spisovné češtiny znamená bohatou hostinu, ale hod je církevní hlavní svátek, např. Hod boží vánoční. Je to "vhodná doba ke slavení", pak velký svátek a nakonec sváteční hostina.

Co je pěkná hodinka

století: „O posvícenské neděli se večer jde do hospody, kde právě počíná tanec. Tančí se obyčejně do rána. Ráno v pondělí dá hostinský umýti podlahu v tančírně. Kolem jedenácté dopoledne počne pěkná hodinka, čili krátce pěkná, k níž tanečníci, celá ves, sejdou se v nejlepších svátečních šatech.

Jaký je rozdíl mezi pouti a Posvícením

O posvíceních a poutích

Název posvícení pochází z posvěcení místního kostela (jedná se tedy o vzpomínkovou výroční slavnost), oproti tomu pouť se zpravidla koná v rámci svátku patrona kostela (ne vždy se tedy obě tyto festivity překrývají).

Co dělá stárek

Stárek je starší vyučený vedoucí zaměstnanec v některých tradičních potravinářských provozech, například ve mlýně či pivovaru. Jde o hlavního technologa výroby. Stárek je plně vyučen, má praktické zkušenosti. Historicky stárek zpravidla i s rodinou bydlel přímo v provozu (např.

Kdy jsou hody na Moravě

Na Moravě je běžný termín "hody", který naznačuje, že jde o svátek, při kterém se konzumuje velké množství jídla a pití, zkrátka hoduje se. Hody začínají vždy v neděli následující po svátku patrona, kterému je zasvěcen místní kostel nebo kaplička.

Jak se vybira stárek

Nejprve si chlapci musí vybrat děvčata – stárky a poprosit jejich rodiče o svolení. Chodí-li stárek s děvčetem, vyvolí si za stárku svoji milou, jinak z příbuzenstva nebo jiné děvče. Stárci navštíví starostu a požádají o povolení ke konání zahrávání hodů, hodů i hodků.

Co je Provodní neděle

První neděle po Velikonocích se nazývala Provodní neděle, dnes Bílá neděle. Provoda byla tedy zřejmě nahrazena prvním dnem po velikonočním půstu – hodováním v den Bílé neděle Provodní. V tento den se také konaly průvody novokřtěnců, což mělo nepochybně umocnit dojem, že Provoda je ryze křesťanským svátkem.

Co to je do Provody

Slovo provoda je starý název pro tzv bílou neděli (první neděle po velikonocích). Říkalo se jí i provodní neděle. Ovšem původ tohoto slova je ještě starší – označovalo starý pohanský svátek, velice bujarý. Jednalo se o jakési jarní dušičky, tedy oslavu zemřelých.

Co je to pěkná

Večer bývala taneční zábava pro mládež, která se často protáhla až do dalšího dne. V pondělí po pouti se konala zábava s názvem pěkná neboli zlatá hodinka, která se ještě dnes v některých obcích dodržuje. Lidé se scházeli v hospodách s rozsvícenými svíčkami.

Jak vznikla pouť

Od 4. století začínají poutníci putovat do Svaté země na místa spojená s životem Ježíše Krista – rozmach těchto putování je jednak spojen s uznáním křesťanství coby povoleného náboženství, jednak také nálezem kříže, na němž Ježíš zemřel, sv. Helenou.

Co to je posvícení

Posvícení je od slova posvěcení. Kde znají datum posvěcení kostela přesně, slaví jeho výročí v tento přesný den. Tam, kde se nezachoval žádný záznam o datu posvěcení, slaví se většinou toto posvícení poslední říjnovou neděli.

Kdy jsou hody 2023

20., 21. a 22. srpna, hodky 26. srpna 2023.

Co je to Stárka

Stárek je označení pro voleného vedoucího chasy (mládeže), který v některých částech Moravy vede posvícení (které se na Moravě označuje jako hody). Označení pochází ze spojení starší tovaryš. Stárkovou partnerkou při hodech je na Slovácku stárka, na Horácku nebo Brněnsku stárková.

Kde vy máte Stárka

Polešovští chlapci, kde vy máte stárka /: Leží za dědinú, pije vodu z járka :/. Polešovští chlapci, kde máte druhého /: Leží za dědinú, zrovna vedle něho :/. Po tradičním vždy zaktualizovaném říkání připíjejí stárci bílým i červeným vínem.

Proč se koleduje

Koleda a pomlázka

Chlapci chodí na Velikonoční pondělí s pomlázkami koledovat po vsi a šlehají s nimi děvčata, aby si za zvuku velikonočních koled vysloužili vajíčko. Šlehání se dělá proto, aby děvčata zůstala krásná, zdravá, pilná a veselá po celý další rok. Tento zvyk se udržuje už zhruba od konce 14. století.

Co je Provod

Slova provod, provoda, sprovoda jako označení první neděle po velikonočních hodech (tato neděle bývá u nás nazývána též Bílou nedělí podle bílého oděvu, který nosili nově pokřtění po celý velikonoční oktáv) znali Čechové od středověku.

Co je bílá neděle

Bílá neděle (latinsky Dominica in albis, 2. neděle velikonoční) je posledním dnem velikonočního oktávu. Název této neděle pochází ze zvyku, že nově pokřtění (tzv. neofyté) tohoto dne naposledy nosili bílé roucho, do něhož byli oblečeni při křtu o velikonoční vigilii.

Co bývá na poutí

Součástí staročeské poutě bývá ukázka tradičních řemesel jako jsou kovář-mečíř, truhlář, přadlena, mlynář, caletnice, sýrařka, písař-kaligrafik, razič mincí, keramik a řada dalších.

Jak se anglicky řekne pouť

pouť

pouť ž
1. (kniž.) ( cesta ) journey , ( dlouhá ) voyage , ( přen .) pilgrimage
2. ( svatá ap .) pilgrimage , pilgrim's journey
3. ( slavnost ) ( BrE ) ( fun ) fair , ( AmE ) carnival , ( na památku patrona kostela ) ( BrE ) wake