Co obsahuje dur?

Co obsahuje dur?

Co obsahuje stavební dokumentace

Do projektové dokumentace zahrnujeme konkrétní složky: studie, dokumenty pro územní rozhodnutí, dokumenty pro stavební povolení, zadávací a realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení stavby.

Co musí obsahovat dokumentace

Obsah projektové dokumentacePrůvodní zpráva.Souhrnná technická zpráva.Situační výkresy.Dokumentace objektů a technických a technologických zařízeníDokladová část.

Co obsahuje DSP

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Obsahuje technickou a průvodní zprávu, stavební a situační výkresy, přípojky, technické zařízení budov (vodovod, kanalizaci, vytápění, elektroinstalaci, rozvod plynu, bleskosvod), požárně bezpečnostní a stavebně konstrukční řešení.
Archiv

Co má obsahovat projektová dokumentace pro stavební povolení

Součásti dokumentace pro stavební povoleníPrůvodní zpráva.Souhrnná technická zpráva.Situační výkresy.Architektonicko-stavební řešeníStavebně konstrukční řešeníPožárně bezpečnostní řešeníZdravotně technické instalace.Vytápění
Archiv

Co je to dur

Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR)

Jedná se o první krok k povolení většiny staveb, spočívá ve specifikaci půdorysného a výškového umístění stavby, její vazby na okolí, funkce a kapacity objektu, připojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Kdo povoluje dur

Projekt, jako obecně nazýváme projektovou dokumentaci, se ve stavební praxi nejčastěji dělí na: DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí – na základě této dokumentace vám stavební úřad vydá povolení k umístnění stavby na pozemek.

Jaké předznamenání má G dur

Stupnice G dur má v předznamenání jeden křížek – FIS. Tónický kvintakord se skládá z tónů G – H – D. Půltóny se nachází mezi tóny H a C a mezi tóny FIS a G. Stupnice je vyznačena červenými puntíky, tóny kvintakordu jsou ohraničeny zeleně.

Co obsahuje studie

Protože se studie neprojednává na úřadech, není její obsah přesně stanoven vyhláškou. Obvykle jde o schematické výkresy popisující základní představu o podobě domu, jeho umístění na pozemku a vztahu k okolí. Součástí bývají i vizualizace nebo fyzický model pro lepší prostorovou představu.

Jaký je rozdíl mezi Durovou a mollovou stupnicí

Durová a mollová stupnice je ve skutečnosti to samé, akorát začínají jiným tónem (podle něhož se jmenují). Tak například stupnice A moll je totožná se stupnicí C dur, protože obsahuje naprosto stejné tóny. Pouze začíná jiným tónem (o tři půltóny), což není vůbec důležité.

Jak se pozná tónina

Tóninu jednohlasé skladby určíme podle počtu tónů celé skladby (viz tonalita). Obvykle najdeme základní tón (tóniku) na konci skladby, u skladby vícehlasé je rozhodující poslední akord.

Co je zkratka DUSP

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy (DUSP), která se zpracovává v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Jak poznat dur a moll

Durová a mollová stupnice je ve skutečnosti to samé, akorát začínají jiným tónem (podle něhož se jmenují). Tak například stupnice A moll je totožná se stupnicí C dur, protože obsahuje naprosto stejné tóny. Pouze začíná jiným tónem (o tři půltóny), což není vůbec důležité.

Co je to stupnice dur

Durová diatonická stupnice je nejpoužívanější stupnicí v evropské hudbě (ať již lidové, dnešní populární nebo klasické vážné). Skládá se ze sedmi tónů, s půltónem mezi třetím a čtvrtým a mezi sedmým a osmým (=prvním), mezi ostatními po sobě následujícími tóny je interval celého tónu.

Jak si zapamatovat Durove Stupnice

Pro zapamatování posloupnosti tří durových stupnic G dur, D dur, A dur pomůže věta „Gusta dojel autobusem“, F dur, B dur, Es dur zase „Franta bije Ester“, nebo ladění strun u kytary E H G D A E „Emil hodil granát do atomové elektrárny“.

Co to je tónina

Tónina je příslušnost tónového materiálu hudební skladby k určité stupnici. Mluvíme-li o skladbě, neříkáme tedy, že je ve stupnici G dur, ale v tónině G dur. Znamená to ovšem, že skladatel použil při tvoření skladby převážně tónů ze stupnice G dur.

Jaký je rozdíl mezi durovou a Mollovou stupnici

Durová a mollová stupnice je ve skutečnosti to samé, akorát začínají jiným tónem (podle něhož se jmenují). Tak například stupnice A moll je totožná se stupnicí C dur, protože obsahuje naprosto stejné tóny. Pouze začíná jiným tónem (o tři půltóny), což není vůbec důležité.