Co může být následkem kyberšikany?

Co může být následkem kyberšikany?

Co se považuje za kyberšikanu

Kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying) je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií, jako je internet a mobilní telefony, které slouží k agresivnímu a záměrnému poškození uživatele těchto médií.

Co není kyberšikana

Kyberšikana je často zaměňována s tzv. on-line obtěžováním. Termínem on-line obtěžování označujeme jednorázové útoky, jejichž dopad je pouze dočasný. „Opravdová“ kyberšikana musí splňovat zejména kritéria opakovanosti, musí být dlouhodobá a musí být vnímána jako ubližující.

V čem je kyberšikana nebezpečná

Mezi její nejobvyklejší projevy patří zasílání obtěžujících, urážejících či útočných emailů a SMS, vytváření stránek a blogů ponižujících jednotlivce či skupinu, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného …
Archiv

Jaké jsou projevy kyberšikany

Mezi nejobvyklejší projevy kyberšikany patří:zasílání výhružných emailů či SMS zpráv,výhružné telefony,fotografování a nahrávání těchto fotografií oběti na sociální sítě bez jejího vědomí,vytváření webových stránek, na kterých je oběť urážena a zesměšňována,šíření nepravdivých či citlivých informací.

Jak se bránit kyberšikaně

Jak se bránit útokům Oznamte útoky dospělým, známým.Zablokujte útočníkovi možnost přístupu k vám, změňte svou virtuální identitu.Ukončete s útočníkem komunikaci, nechtějte se pomstít.Pokuste se útočníka odhalit, identifikovat.Uschovejte si důkazy pro možné vyšetřování (zprávy, videozáznamy, odkazy, naweby, blogy…)

Jaký je trest za kyberšikanu

„Kyberšikana“ – je šikanování osoby za použití internetu. Pro trestný zákon neznámý pojem, ale pachatel se tímto jednáním může dopouštět například následujících trestných činů uvedených v tabulce. Za tyto trestné činy může být potrestán odnětím svobody až 4 roky.

Jak se bránit kyberšikana

Jak se bránit útokům Oznamte útoky dospělým, známým.Zablokujte útočníkovi možnost přístupu k vám, změňte svou virtuální identitu.Ukončete s útočníkem komunikaci, nechtějte se pomstít.Pokuste se útočníka odhalit, identifikovat.Uschovejte si důkazy pro možné vyšetřování (zprávy, videozáznamy, odkazy, naweby, blogy…)

Jak se bránit proti kyberšikaně

Jak se bránit útokům Oznamte útoky dospělým, známým.Zablokujte útočníkovi možnost přístupu k vám, změňte svou virtuální identitu.Ukončete s útočníkem komunikaci, nechtějte se pomstít.Pokuste se útočníka odhalit, identifikovat.Uschovejte si důkazy pro možné vyšetřování (zprávy, videozáznamy, odkazy, naweby, blogy…)

Jaký je rozdíl mezi šikanou a kyberšikanou

Kyberšikana se odehrává ve virtuálním světě. Zde nedochází k přímému fyzickému napadání, jedná se však o psychický teror, zesměšňování, útlak apod. Šikanování se děje prostřednictvím moderních komunikačních technologií – přes telefon, internet, instant messaging (ICQ, AIM sítě) apod.

Kdo se stává obětí kyberšikany

C.

Původce kyberšikany bývá někdy také sám její obětí. Obětí kyberútoku se často stávají děti, které tráví více času ve virtuál- ním světě a jsou na internetu nebo mobilním telefonu závislé. Na internetu také navazují vztahy, zatímco ve skutečném světě nemají příliš mnoho kamarádů.

Na koho se obrátit při kyberšikaně

Místo a čas útoku je na útočníkovi, který si Vás může najít kdykoli a kdekoli. Většinou je anonymní, skrytý, může užívat přezdívky, neznáte jeho věk, pohlaví, sociální postavení, útočníkem tedy může být kdokoli. Útočník nemusí být sám, hovoříme také o sekundárních útočnících, což mohou být diváci a šiřitelé.

Co znamená happy slapping

Z anglického překladu „spokojené fackování“. Jedná se o předem naplánované fyzické napadení nic netušící oběti, které je natáčeno zpravidla na mobilní telefon nebo jiné záznamové zařízení.

Jak zastavit kyberšikanu

Obětí se může stát kdokoliv – v online prostředí se může stát obětí kyberšikany kdokoli z nás a je těžké se účinně bránit. Stačí jeden podnět – jen jedna fotka, kterou si všichni přepošlou. Rychlost online sdílení informací způsobí, že se podnět kyberšikany velmi rychle šíří a není možné toto šíření zastavit.

Co to znamená Kybergrooming

Kybergrooming označujeme jako nežádoucí chování uživatelů internetu, sociálních a komunikačních platforem, kteří tyto prostředky zneužívají k navázání důvěrných vztahů, zvláště se zranitelnými skupinami populace – oběťmi, často dětmi a mladistvými. Je to negativní fenomén s možnými velmi závažnými dopady na oběti.

Jak reagovat na kyberšikanu

Snažte se u dětí rozvíjet empatii. snadněji tak mohou rozpoznat, že se jejich kamarád trápí a pomoci mu. Velkou pomocí pro oběti bývá i to, když se jich někdo zastane – stačí v soukromé zprávě nebo osobně říci takovému dítěti něco hezkého, nebo vyjádřit podporu. Kyberšikana mezi dětmi začíná často jako hloupý žertík.

Co je to Kyberstalking

Kyberstalking lze jednoduše nazvat nebezpečným pronásledováním. Útočník využívá informační a komunikační technologie k dlouhodobému, opakovanému a stupňovanému kontaktování – pronásledování své oběti, ve které chce úmyslně vyvolat pocit strachu o své soukromí, zdraví nebo život.

Jaká je nejúčinnější forma prevence kyberšikany

Projděte a případně upravte Vnitřní řád školy (Školní řád) i předpisy, týkající se počítačových učeben. S těmito předpisy seznamte také rodiče. Uschovávejte pokud možno kvalitní nahrávky jakýchkoliv případů týkajících se kyberšikany. Kontrolujte, k jakým účelům žáci ve škole používají internet.

Jak se chovat při kyberšikaně

Jak se chránit před kyberšikanouNebuďte přehnaně důvěřiví, nikdy nevíte, kdo je druhé straněNesdělujte citlivé informace (osobní údaje, osobní fotografie, hesla k účtům, apod)Respektujte ostatní uživatele.Seznamte se s pravidly služeb internetu a GSM sítí

Jak se bránit stalkingu

Projevuje se různými formami či kombinací forem pronásledování:opakované pokusy o kontakt, zasílání sms zpráv, e-mailů,vyhledávání fyzické blízkosti oběti, slídění,přímé nebo nepřímé výhrůžky, osočování, nátlak, psychické deptání,úmyslné ničení věcí,zneužití osobních údajů,fyzické násilí.

Kdo je nejčastějším pachatelem Kyberstalkingu

Pachatelé jsou ve většině případů muži a jejich oběti jsou ženy vyvolávající v něm sexuální zájem.

Co hrozí za stalking

(1) Kdo jiného dlouhodobě pronásleduje tím, že

a toto jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a zdraví osob jemu blízkých, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

Jak odradit Stalkera

Informujte své blízké o pronásledování a případné totožnosti útočníka. Vyhledejte pomoc. Mimo domov se pohybujte s další osobou – členem rodiny či jiným důvěryhodným člověkem, noste s sebou legální obranné prostředky (pepřový sprej, alarm) Noste u sebe mobilní telefon pro případ přivolání pomoci.

Co to je stalking

Stalking je nebezpečné pronásledování a obtěžování. Člověk, který nějakou osobu pronásleduje, je posedlý zájmem o tuto osobu, se nazývá stalker. Často je příčinou takového chování žárlivost, která se vyznačuje nadměrným ulpíváním na jedné osobě a strachem ze ztráty partnera a opuštění.

Kdy se jedná o stalking

Za stalking lze považovat opětovné, systematické, dlouhodobé obtěžování nevyžádanými esemeskami, e-maily, skype, různé druhy chatu, telefonáty, nechtěnými pozornostmi, případné opakované cílené sledování osoby. Obsah těchto zpráv může být příjemný až veselý, ale též urážející, zastrašující .

Jak dlouho musí trvat stalking

Judikatura stanovila, že aby se jednalo o trestný čin stalkingu, musí nežádoucí chování trvat nejméně jeden měsíc.