Co jsou odpisy dlouhodobého majetku?

Co jsou odpisy dlouhodobého majetku?

Jak vypočítat odpisy dlouhodobého majetku

Roční odpisy se počítají podle vzorce:roční odpis = (vstupní cena / 100) * sazba.odpis pro 1. rok = vstupní cena / koeficient pro první rok.odpis pro další roky = (2 * zůstatková cena) / (koeficient pro další roky – počet let odepisování)
Archiv

Jak účtovat odpisy dlouhodobého majetku

Účetní odpisy se účtují na MD účtu 55x. Tyto účetní odpisy subjekt zaznamenává ve svém účetnictví a mimo účetnictví se porovnávají s daňovými odpisy. O případný rozdíl se upravuje hospodářský výsledek přiznaný ke zdanění. Neodpisuje se dlouhodobý finanční majetek a také pozemky, umělecká díla a sbírky.

Jaké jsou druhy odpisů

Rozlišujeme účetní a daňové odpisy. Účetní odpisy slouží k přehledu o skutečné výši hodnoty majetku a jeho opotřebení v důsledku užívání nebo zaostávání po technické stránce. Daňové odpisy slouží ke stanovení daně z příjmů.

Jaký majetek lze odpisovat

Obecně můžeme říci, že odepisovat lze dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40 tisíc a dobou použitelnosti nad 1 rok. Z logiky věci by tak například i dražší oběžný majetek, kam patří například zboží či materiál, nebylo možné odpisovat.

Co je časový odpis

Časovými odpisy vyjadřujeme opotřebení, které na majetku vzniklo v průběhu stanoveného časového období. Můžeme se zde rozhodnout, zda budeme v čase volit lineární (stejné ve všech letech) či progresivní opotřebení (rozdílné v čase, zpravila vyšší v prvních letech).

Jak se počítají odpisy

Rovnoměrný odpis znamená, že každý rok odpíšete stejnou částku. Výjimkou je první rok, kdy je sazba nižší. Zákon u rovnoměrného odpisování stanovuje maximální výši odpisu. To znamená, že podle potřeby můžete odepsat i méně a zbytek přidáte k odpisům v následujících letech.

Kdy se odpisuje majetek

Samotné odpisování je podle výše zmíněného zákona možné zahájit teprve po uvedení pořizované věci do stavu, způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností, stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Obdobně to platí taktéž pro technické zhodnocení.

Jaký je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Daňové odpisy se na rozdíl od účetních odpisů používají pro stanovení daňového základu, a tudíž nemusí nutně věrně zobrazovat skutečné opotřebení majetku. Daňové odpisy jsou stanoveny na roční bázi a celková doba odpisování vychází ze zatřídění hmotného majetku do příslušné odpisové skupiny.

Jak lze pořídit dlouhodobý majetek

Způsoby pořízenínákup (uskutečňuje se pomocí předem uzavřené kupní smlouvy s vybraným dodavatelem),vlastní výroba (ve vlastních nákladech),darování,finanční leasing,převod z osobního majetku podnikatele.vklad majetku společníky,nové zjištění.

Co je to dlouhodobý hmotný majetek

Hmotný dlouhodobý majetek

Jedná se o majetek s životností delší než 1 rok a pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč. Má stálou fyzickou podobu. Jde např. o stavby, samostatné movité věci, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata, drobný hmotný majetek.

Co patří do jaké odpisové skupiny

Odpisové skupiny
Odpisová skupina Příklad Počet let odpisování
1 Počítače a kancelářská technika, nástroje a nářadí 3
2 Většina pracovních strojů, nákladní i osobní automobily, traktory, autobusy 5
3 Parní kotle, tramvaje, vozy metra 10

Kdy začít odpisovat

Samotné odpisování je podle výše zmíněného zákona možné zahájit teprve po uvedení pořizované věci do stavu, způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností, stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Obdobně to platí taktéž pro technické zhodnocení.

Kdy začít účetní odpisy

Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce. Přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.

Kdy lze přerušit daňové odpisy

Daňové odpisy není poplatník povinen uplatnit. Poplatník může dle § 26 odst. 8 ZDP přerušit odpisování majetku jak při rovnoměrném, tak při zrychleném způsobu odpisování, a to na jakoukoliv dobu.

Jak se pořizuje dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek můžete pořídit různými způsoby. První je, že jej vložíte jako vklad na začátku podnikání. Potom o pořízení majetku účtujete v agendě Počáteční stavy účtů. Druhou možností je nákup dlouhodobého majetku na fakturu nebo za hotové.

Kdy pořizujeme dlouhodobý majetek

I proto bylo toto téma zařazeno do online kurzu Účetnictví pro manažery. Z účetního a daňového pohledu je za dlouhodobý majetek nutné považovat každou pořízenou investici nad 40 000 Kč, která je v podniku využívána déle než jeden rok.

Co patří do dlouhodobého hmotného majetku

Hmotný dlouhodobý majetek

Jedná se o majetek s životností delší než 1 rok a pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč. Má stálou fyzickou podobu. Jde např. o stavby, samostatné movité věci, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata, drobný hmotný majetek.

Na co se dělí dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek se člení na tři základní typy – hmotný, nehmotný a finanční. Hmotný DM se dále člení na movitý a nemovitý.

Co patří do odpisové skupiny 5

Pátá odpisová skupina patří především budovám, kromě těm uvedených v odpisové skupině 4 a 6. Spadají sem také stavby pro sport a rekreaci kromě koupališť (bazénů), nekrytých ze dřeva a plastu.

Které odpisy jsou povinné

Účetní odpisování je povinnost vyplývající ze zákona o účetnictví a dalších daných postupů. Daňové odpisy nejsou povinností, ale možností. Daňové odpisování lze přerušit (výjimka je u mimořádných odpisů a u majetku používaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření/fotovoltaiky), účetní odpisování nikoliv.

Které odpisy nelze přerušit

U hmotného majetku mohou účetní jednotky daňové odpisy přerušit s výjimkou časových a mimořádných odpisů. S ohledem na podstatu účetních odpisů, které vyjadřují fyzické a morální opotřebení, není možné účetní odpisy přerušit – tedy neuplatnit je.

Jaký je dlouhodobý majetek

Mezi dlouhodobý majetek se řadí: pozemky, stavby, budovy bez ohledu na výši jejich ocenění samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok a jejichž ocenění je vyšší než limit stanovený účetní jednotkou ve své vnitřní směrnici. pěstitelské celky trvalých porostů

Jak se oceňuje dlouhodobý majetek

Způsoby ocenění dlouhodobého majetku

Při nákupu majetku se jeho ocenění určí na základě pořizovací ceny. Jestliže byl majetek získán bezúplatným darováním, pak se oceňuje reprodukční cenou. Třetí možností je produkce majetku vlastní činností, kdy se majetek ocení ke dni jeho výroby či vzniku.

Co patří do odpisové skupiny 4

Odpisové skupiny
Odpisová skupina Příklad Počet let odpisování
4 Věže, stožáry, budovy z lehkých hmot, plynovody, energetická výrobní díla 20
5 Budovy pro průmysl, zemědělství a stavebnictví, byty a nebytové prostory 30
6 Administrativní budovy, obchodní domy, muzea, hotely 50

Co patří do odpisové skupiny 2

Řadíme sem nábytek, hudební nástroje, stolní nebo společenské hry, koberce a ostatní textilní podlahové krytiny (nespojené se stavebním dílem), textilní výrobky pro technické účely, brašnářské, sedlářské a podobné výrobky, knihy (slovníky, atlasy, glóbusy a podobně), časoměrné přístroje, zejména hodiny včetně spínacích …