Co je výrobně technická dokumentace?

Co je výrobně technická dokumentace?

Co to je technická dokumentace

Technická dokumentace obsahuje informace o konstrukci výrobku a o jeho výrobci a fungování. Dále musí obsahovat veškeré skutečnosti, které prokazují soulad výrobku s platnými požadavky.

Co je to výrobní dokumentace

Obecně jde o zpracování písemných a grafických dokumentů. vyjádření umožňujícímu realizaci výrobku. a pravidla, podle kterých při tvorbě technické dokumentace postupujeme. – Grafické dokumenty (výkresy, schémata, diagramy, apod.)
Archiv

Co musí obsahovat dokumentace

Obsah projektové dokumentacePrůvodní zpráva.Souhrnná technická zpráva.Situační výkresy.Dokumentace objektů a technických a technologických zařízeníDokladová část.

Jak se vyznat v projektové dokumentaci

Vše co je za vámi se značí čerchovaně se dvěma tečkami. Každý výkres má své měřítko, nejčastěji je to 1:50, tedy 2 cm na výkrese odpovídají 1 metru ve skutečnosti. U pohledů bývá měřítko 1:100, u situace pak 1:200 až 1:5000, detaily jsou podrobnější, v měřítku 1:10, měřítka najdete v rozpisce.

Jak se vyznat v technických výkresech

Pro zjednodušení znázornění se využívá částečných nebo úplných pohledů či řezů. Technické výkresy se popisují písmeny velké abecedy a arabskými číslicemi. Výkresy se vyhotovují na kreslící listy, s předepsanou úpravou. Součásti se kreslí v měřítku 1:1 nebo v měřítku zvětšení či zmenšení.

Jaké výrobky musí mít prohlášení o shodě

Mezi tyto produkty patří např.:aktivní implantovatelné zdravotnické prostředky;spotřebiče na plynná paliva;lanová zařízení určená k přepravě osob;ekodesign výrobků související se spotřebou energie;elektromagnetická kompatibilita;zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu;

Jaká dokumentace musí být autorizovaná

Autorizovaná dokumentace slouží pouze stavebnímu úřadu, tedy pouze dokumentace pro stavební povolení, stavební řízení nebo jejich kombinace (RD ovšem může být jejich součástí). Dokumentaci pro provedení stavby, realizační dokumentaci a skutečný stav už autorizovat nemusíte.

Kdo schvaluje projektovou dokumentaci

Zpracování projektové dokumentace je vždy tzv. vybranou činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona a smějí ji zpracovávat jen a pouze autorizované osoby. Způsobilost autorizovaných osob ověřují a jejich registry vedou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů.

Co má obsahovat technická zpráva

a) název stavby, b) místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků, c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

Kdo dělá projektovou dokumentaci

Zpracování projektové dokumentace je vždy tzv. vybranou činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona a smějí ji zpracovávat jen a pouze autorizované osoby. Způsobilost autorizovaných osob ověřují a jejich registry vedou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů.

Co obsahuje vyrobni výkres

1) identifikační údaje (číslo a název výkresu a vlast- níka); 2) informativní údaje (na- příklad měřítko, metody promítání); 3) technické údaje (napří- klad předepsání úrovně přesnosti všeobecných a geometrických tolerancí); 4) administrativní údaje (například datum vydání výkresu, podpisy odpo- vědných osob).

Co musí obsahovat technický výkres

Technický výkres není realistickým zobrazením díla, ale používá se zjednodušování, symboly, značky apod. Hlavní zásady kreslení výkresů jsou určeny technickou normou (v ČR je to ČSN 01 3000 Strojnické výkresy). Výrobní výkresy se musí kreslit jednotně, aby byly vždy jednoznačné pro každého, kdo podle nich pracuje.

Jak získat certifikát na výrobek

Jak získat označení CEzajistit shodu výrobku se všemi příslušnými celounijními požadavky.určit, zda můžete výrobek posoudit vy sami, nebo o to musíte požádat oznámený subjekt.sestavit technickou dokumentaci, která shodu dokládá: více informací o technické dokumentaci.vytvořit a podepsat EU prohlášení o shodě

Jak certifikovat výrobek

Certifikace výrobků může být prováděna akreditovaným certifikačním orgánem (COV akreditovaný ČIA pod č. 3020), popř. neakreditovaně (jako služba ITC). V prvním případě je potvrzována shoda vlastností výrobků s požadavky předpisu (zákon, vyhláška, norma, směrnice apod.), který je uveden v příloze osvědčení o akreditaci.

Jak získat kulaté razítko

Jak razítko získat 1. Navštívit nejbližší komoru, sdělit jim co potřebujete,jakou máte praxi a po poradě s nimi, si vyzvednout přihlášku k autorizaci. Ohledně kvalifikace a praxe si též můžete na Internetu najít zákon o autorizaci 360/92 Sb + jeho novely.

Co může autorizovaný inženýr

Autorizovaný inženýr (IM00) je oprávněn vykonávat i činnosti v rozsahu oboru statika a dynamika staveb (IS00). TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB. Stavby, kde technologické zařízení je pro stavbu určující. V rámci oboru se řeší technologická a technická zařízení také v rámci stavebních objektů.

Co je součástí projektové dokumentace

Do projektové dokumentace zahrnujeme konkrétní složky: studie, dokumenty pro územní rozhodnutí, dokumenty pro stavební povolení, zadávací a realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení stavby.

Jak se píše technická zpráva

Technická zpráva má co nejpřesněji pospat to co nakreslíte. Je dobré zdůraznit zvláštnosti projektu, případně napsat, co projekt neřeší (např. že pro regulaci a měření je připraven pouze vývod). Je to vlastně slohová práce, která se liší podle rozsahu a typu objektu.

Kdo je oprávněn zpracovat projektovou dokumentaci

Zpracování projektové dokumentace je vždy tzv. vybranou činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona a smějí ji zpracovávat jen a pouze autorizované osoby. Způsobilost autorizovaných osob ověřují a jejich registry vedou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů.

Jak získat projektovou dokumentaci

Pokud jste stavebníkem a vlastníkem stavby, či účastníkem řízení, je stavební úřad povinen Vám zhotovit kopie dokladů, včetně projektu stavby. Tato povinnost vychází z ustanovení § 38 zákona 500/2004 Sb. („správní řád“).

Jak vypadá projektová dokumentace

Projektová dokumentace je soubor dvojrozměrných schémat a výkresů doplněných textovou částí sloužící jako popis stavby, stroje nebo jiného hmotného objektu pro výrobní a stavební proces. Obvykle jsou výkresy kresleny nebo tištěny na papír, ale mohou také být zhotoveny ve formě digitálního souboru.

Jak má vypadat technický výkres

Technické výkresy se popisují písmeny velké abecedy a arabskými číslicemi. Výkresy se vyhotovují na kreslící listy, s předepsanou úpravou. Součásti se kreslí v měřítku 1:1 nebo v měřítku zvětšení či zmenšení. Slovní údaje o výkresu a součásti se uvádějí v popisovém poli.

Jak se vyznat v technicke dokumentaci

Pro zjednodušení znázornění se využívá částečných nebo úplných pohledů či řezů. Technické výkresy se popisují písmeny velké abecedy a arabskými číslicemi. Výkresy se vyhotovují na kreslící listy, s předepsanou úpravou. Součásti se kreslí v měřítku 1:1 nebo v měřítku zvětšení či zmenšení.

Co je to výrobek

Z hlediska českého zákona je výrobek "jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena k …

Jak udělat návrh razítka

V aplikaci Acrobat vyberte možnost Nástroje > Razítko. Zobrazí se okno Razítko. Klikněte na možnost Vlastní razítka > Vytvořit. Kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialogové okno Otevřít a vyberte v něm jakýkoli typ souboru, ze kterého chcete obrázek razítka vytvořit, a klikněte na tlačítko OK.