Co je to zelená dohoda pro Evropu a jaký je její obsah?

Co je to zelená dohoda pro Evropu a jaký je její obsah?

Co je to zelená dohoda pro Evropu

Zelená dohoda pro Evropu (anglicky European Green Deal, (česky někdy také Zelený úděl pro Evropu) je soubor politických iniciativ Evropské komise, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální.

Kdo financuje Green Deal

Zelená dohoda pro Evropu rovněž nastiňuje směřování naší společnosti po skončení pandemie covidu-19. Bude financována prostřednictvím sedmiletého rozpočtu EU a z prostředků nástroje na podporu oživení NextGenerationEU, konkrétně částkou ve výši jedné třetiny z celkových 1,8 bilionu eur.

Co je to Greendale

Velkorysý, masivní, "generační" plán na revoluci v životech a hospodaření Evropanů známý jako Green Deal, (zelená dohoda pro Evropu), byl loni členskými státy schválen proti boji s globálními změnami klimatu, znečištěným ovzduším, půdou i vodními toky, snížení cesty potravin ze zemědělství na stoly Evropanů.
Archiv

Co je Komise EU

Evropská komise je politicky nezávislá výkonná složka Evropské unie. Jako taková odpovídá za sestavování návrhů nových právních předpisů Evropské unie a za provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU.

Kde se schází Rada EU

Rada EU zastupuje zájmy členských států EU a funguje na mezivládním principu. Je to legislativní a výkonný orgán, který může rozhodovat o všech otázkách integrace. Hlavním sídlem Rady EU je Brusel, především budova Justus Lipsius.

Co pro nás znamená Green Deal

Nařízení o evropském právním rámci pro klima činí z politické ambice dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality právní povinnost pro EU. Přijetím tohoto nařízení se EU a její členské státy zavázaly snížit do roku 2030 čisté emise skleníkových plynů v EU alespoň o 55 % ve srovnání s úrovněmi v roce 1990.

Jaká práva má občan EU

Občanství Unie znamená pro každého jejího občana: právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (článek 21 SFEU) (4.1.3), právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v místních volbách (čl. 22 odst.

Co pro nás dělá EU

Evropská unie (EU) je politické a ekonomické nadnárodní uskupení, které si klade za cíl zlepšit spolupráci v Evropě; jedná se o entitu sui generis, která má částečně pravomoci mezinárodní organizace, ale také jednotného státu.

Jaký je rozdíl mezi Evropskou radou a Radou Evropské unie

Evropskou radu jakožto politický orgán Evropské unie nelze zaměňovat s Radou EU (Radou ministrů), která je legislativním a výkonným orgánem Evropské unie, ani s Radou Evropy, která je nezávislou mezinárodní organizací, odlišnou od Evropské unie.

Jak se jmenuje předseda Evropské rady

předseda Evropské rady – Charles Michel

vede činnost Evropské rady, která ve spolupráci s Komisí stanovuje obecnou politickou linii a priority EU. podporuje soudržnost a konsenzus uvnitř Evropské rady. zastupuje EU navenek v oblasti zahraničních záležitostí a bezpečnostních otázek.

Co je podle zelené dohody pro Evropu jedním z cílů navržených Evropskou komisí pro snižování emisí co2

Cíle pro snižování emisí skleníkových plynů

Evropská unie Zelenou dohodou vyjadřuje svůj závazek dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Mezikrokem k dosažení klimatické neutrality EU je snížit unijní emise skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990.

Jak získat občanství EU

Občanství Evropské unie získává automaticky každý občan členského státu Unie. Občanství Unie doplňuje občanství členského státu, nenahrazuje je. Občané Unie mají práva stanovená evropským právem, mimo jiné: právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států.

Jak se stát obcanem EU

Podle článku 9 SEU a článku 20 SFEU je občanem Unie každá osoba, která má státní příslušnost některého členského státu. Státní příslušnost je vymezena právními předpisy daného členského státu. Občanství Unie doplňuje státní příslušnost členského státu, avšak nenahrazuje ji.

Proč je 12 hvězd na vlajce EU

Evropská vlajka

Tvoří ji dvanácti zlatých hvězd v kruhu na modrém pozadí. Hvězdy symbolizují ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy. Kruh vyjadřuje evropskou jednotu, počet hvězd v něm nemá nic společného s počtem členských států EU.

Jaké jsou výhody členství v EU

JAKO EVROPŠTÍ OBČANÉ MÁME PROSPĚCH ZE ZÁKLADNÍCH VĚCÍ, KTERÉ ČASTO POVAŽUJEME ZA SAMOZŘEJMOST. PATŘÍ K NIM MÍR V REGIONU, TO, ŽE JSME SOUČÁSTÍ JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH SVĚTOVÝCH EKONOMIK, A SVOBODA ŽÍT, STUDOVAT A PRACOVAT V JINÝCH ZEMÍCH EU A CESTOVAT DO NICH.

Kdo zastupuje CR v Evropské řadě

Členové Evropské rady

Členský stát Představitel
– Česká republika (2,35 % populace EU) – člen od17. prosince 2021 předseda vlády Petr Fiala (ECR – ODS)
– Finská republika (1,23 % populace EU) – člen od20. června 2023 předseda vlády Petteri Orpo (EPP – KOK)

Jakou roli hraje Rada EU

Úkoly Rady EU

Na základě návrhů Evropské komisevyjednává a přijímá zákony EU společně s Evropským parlamentem. Koordinuje politiky jednotlivých zemí EU. Na základě pokynů Evropské rady formuje zahraniční a bezpečnostní politiku EU. Uzavírá dohody mezi EU a dalšími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi.

Jak dlouho bude ČR předsedat EU

Historicky druhé české předsednictví v Radě Evropské unie (CZ PRES) probíhalo od 1. července do 31. prosince 2022.

Co to znamená emise

Emise (z latinského emittere – zářiče, znečišťovatelé) jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk, …), jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem aj. Mohou být přírodního nebo antropogenního původu. Mezi časté emise patří oxidy dusíku a síry.

Jak získat pas jiné země

Druhé občanství se dá získat řadou cest. Nejsnazší z nich vede přes předka. Nebo si můžete ve vysněné zemi najít partnera a s ním se oženit nebo se za něj provdat. Ze zákona pak dostanete občanství státu i za odpracovaný čas v té a oné zemi.

Kdy získá cizinec české občanství

Kdy lze žádat o české státní občanství České státní občanství pro cizince O české státní občanství může žádat prakticky každý cizinec, jenž má na území České republiky povolen trvalý pobyt po dobu minimálně 5-ti let. Do této kategorie spadají i žadatelé o české státní občanství pro Ukrajince.

Kdo vymyslel Evropskou unii

května 1950 předložil francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman. V březnu 1957 pak tyto státy uzavřely další – tzv. Římské smlouvy, kterými s platností od 1. ledna 1958 vzniklo Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom).

Jaké jsou nevýhody členství v EU

Velkou námitkou a nevýhodou EU je často opakován tzv. diktát z Bruselu. Tedy přijímání evropské legislativy, která je vnímána jako něco nadbytečného a škodlivého. Méně už si pak ale uvědomujeme, že právě tato legislativa je nutná pro řádný a plně fungující konkurenční evropský trh.

Co nám přináší členství v EU

JAKO EVROPŠTÍ OBČANÉ MÁME PROSPĚCH ZE ZÁKLADNÍCH VĚCÍ, KTERÉ ČASTO POVAŽUJEME ZA SAMOZŘEJMOST. PATŘÍ K NIM MÍR V REGIONU, TO, ŽE JSME SOUČÁSTÍ JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH SVĚTOVÝCH EKONOMIK, A SVOBODA ŽÍT, STUDOVAT A PRACOVAT V JINÝCH ZEMÍCH EU A CESTOVAT DO NICH.

Kdo předsedá EU 2023

Priority španělského předsednictví v Radě EU v agendách MPO

30.6.2023 – Od 1. července 2023 se Španělsko po třinácti letech opět ujme předsednictví v Radě EU jako první země nového předsednického tria Španělsko-Belgie-Maďarsko. Stane se tak v době velkých výzev, jimž jednotlivé členské státy i EU…