Co je to výkladový slovník?

Co je to výkladový slovník?

Co je to slovník

Slovník (zdrobnělina: slovníček, někdy též lexikon) je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek. Sestavováním slovníků se zabývá lingvistická disciplína zvaná lexikografie.

Co je to slovo Ropotat

1. (též *repotati) hřmotit, lomozit, rachotit 1: zamířil k městu, které ropotalo (Lid. nov.): repotal mlýn (A. Mrš.)

Kdy vznikl nejobsáhlejší český slovník

Příruční slovník jazyka českého je výkladovým slovníkem velkého rozsahu, čítá 8 dílů v 9 svazcích a dodatky, které nakonec nikdy nevyšly. Vznikal v letech 1935–1957. Nejedná se o slovník kodifikační, ale o vědecký deskriptivní (popisný) slovník, který se zaměřoval na upevnění spisovné slovní zásoby.

Co je to retrográdní slovník

Podstata retrográdních slovníků je v tom, že se slova obsažená v jistém slovníku nebo v jistém archivním materiálu, seřadí sice abecedně, ale postupuje se od konce slov. Tím vznikne tak zvaný index slov, který nazýváme retrográdním slovníkem.

Co je to Glosář

„Glosář“ je abecední seznam termínů v určité oblasti znalostí doprovázený definicemi těchto termínů (pojmů). V případě dvojjazyčného glosáře jsou termíny v jednom jazyce definovány v druhém jazyce nebo jsou vysvětleny pomocí slov stejného nebo podobného významu v jiném jazyce.

Co znamená zkratka Ssjč

Slovník spisovného jazyka českého, zkratka SSJČ, je výkladový slovník českého jazyka zpracovaný kolektivem Československé akademie věd za redakčního vedení českého jazykovědce, akademika Bohuslava Havránka.

Které části má Slovník spisovné češtiny

V přílohách je k dispozici poučení o tvoření slov v češtině, seznam nejčastějších českých rodných jmen a příjmení, seznam frekventovaných zeměpisných názvů a seznam běžných českých zkratek a značek. V knižní podobě je jednosvazkový. Elektronickou podobu slovníku vydává nakladatelství LEDA.

Co znamená zkratka SSJČ

Slovník spisovného jazyka českého, zkratka SSJČ, je výkladový slovník českého jazyka zpracovaný kolektivem Československé akademie věd za redakčního vedení českého jazykovědce, akademika Bohuslava Havránka.

Jak citovat slovník spisovné češtiny

Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Cituje se pomocí šablony {{SSJČ|heslo|RRRR-MM-DD}}. Příruční slovník jazyka českého [online].

Kdy končí retrográdní Merkur

Teď nás čeká další retrográdní Merkur, a to od 21. dubna 2023 až do 15. května.

Co to je retrográdní amnézie

Jako retrográdní amnézii pak můžeme označit ztrátu epizodické paměti na dobu před danou událostí. Retrográdní amnézie často disproporčně více postihuje události nedávné ve srovnání se vzdálenější minulostí. Tato nerovno- váha bývá označována jako Ribotův gradient.

Jak citovat Slovník spisovné češtiny

Slovník spisovného jazyka českého [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Cituje se pomocí šablony {{SSJČ|heslo|RRRR-MM-DD}}. Příruční slovník jazyka českého [online].

Co najdeme ve Slovníku spisovné češtiny

Slovník zahrnuje téměř 50 000 hesel současné češtiny. Hesla obsahují kromě výkladu významu také informace o pravopisu, výslovnosti, skloňování a časování, původu slov, stylové vrstvě, frekvenci užívání, časovém zařazení, typických slovních spojeních a podobně.

Co je to zkratka SSČ

Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ), který vznikal v průběhu 60. let, hodnotí výrazy stavař a zubař jako slangové, ale novější Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ) tyto výrazy charakterizuje již jako hovorové (tedy spisovné).

Jak citovat online slovník

Při citování Internetové jazykové příručky doporučujeme uvádět zdroj ve formě: Internetová jazyková příručka [online] (2008–2023). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v.

Jak citovat APA 7

APA Style, v češtině APA 7). Při citování podle citační normy APA 7 platí: Příjmení autorů se podle této normy zapisují malými písmeny, místo osobního jména se uvádí pouze iniciála (počáteční písmeno osobního jména). Pokud se v citaci uvádí nakladatelství, nepíše se právní forma organizace (s.r.o, a.s. apod.).

Co je to retrograde

Retrograde znamená vraceti se zpětným pohybem – technicky v krátkosti vysvětleno. Tato funkce se používá v hodinkách ve výsečových číselníkách či stupnicích, kdy ručička jde do určité koncové polohy (konec výseče) a poté se bleskem vrací na začátek (začátek výseče).

Kdy je retrográdní Merkur 2023

V roce 2023 bude Merkur v retrográdní fázi: 21.4. -15.5. 23.8.

Co je to sémantická paměť

Sémantická paměť je zaměřena na uchovávání pojmů, fakt, dat a termínů. Oproti epizodické paměti, která se soustředí na zachycení událostí v časovém, místním a subjektovém určení (tzv. co, kde, kdy).

Jak léčit poruchy paměti

Sáhnout můžete také po některém z léků na podporu paměti (tzv. nootropika), které obsahují piracetam či extrakt z jinanu dvoulaločného (ginkgo biloba). Příznivě ovlivňují činnosti mozkových buněk, a tak zlepšují soustředění, schopnost učení a snižují zapomínání. Tyto léky můžete koupit i bez lékařského předpisu.

Jak poznat hovorovou češtinu

Hovorové jazykové prostředky

Řadíme k nim prostředky, které se používají v méně oficiálních textech (v méně formálních diskusích, při pracovních seminářích, schůzích apod.). Jako příklad uveďme tvary policisti, kupujou, tenhle, můžou, lítat, taky, líp, míň nebo výrazy jako panelák, koukat aj.

Jak zjistit jestli je slovo spisovné

Spisovná slova jsou kodifikovaná. To znamená, že byla schválená a můžeme je najít například ve Slovníku spisovné češtiny nebo ve Slovníku spisovného jazyka českého. Sestra zapomněla v autě novou aktovku. Měla v ní žákovskou knížku s pětkou.

Co je to zkratka karma

Když dovolíte, malé odbočení – i když se nejedná o název firmy, ale o název přístroje, že jako slabičná zkratka ze jména "původce" vznikl i název plynového průtokového ohřívače vody – karma. Slovo karma je složeno z počátečních slabik jména Karel Macháček.

Jak se píše zkratka pán

č,. čes. český sl.
p. pan, pánové zkr.
pod. podobně s., str.

Jak citovat když není uveden rok

Pokud není rok vydání uveden, ale našli jsme jej v jiném relevantním zdroji (např. v katalogu knihovny, stránky vydavatele), zapíšeme jej do hranatých závorek, např.: Paris: OECD, [2010]. Chybí-li tento údaj u nakladatelských údajů (u knih), využijeme zkratku [b.r.] nebo [s. a.], např.: Paris: OECD, [b.r.].