Co je to tepelné zpracování?

Co je to tepelné zpracování?

Co je to tepelné zpracování oceli

Tepelné zpracování je proces, používaný pro tepelnou změnu metalurgické (mikro) struktury oceli za účelem dosažení požadovaných vlastností. Tento proces zlepšuje provozní životnost upevňovacího dílu, neboť může zvyšovat pevnost, povrchovou tvrdost a teplotní odolnost.
Archiv

Co je chemicko tepelné zpracování

Podstatou chemicko-tepelného zpracování je změna chemického složení povrchu materiálů, při které se dosahuje žádaných mechanických a fyzikálních vlastností. Tuto změnu chemického složení zajišťujeme chemickým působením aktivního prostředí při zvýšených teplotách.

Co to je kalení

Kalení je způsob tepelného zpracování ocelí (austenitické oceli a ostatní kovy kalit nelze). Při něm se ocel ohřeje na tzv. kalící teplotu, a poté se prudce ochlazuje. Tím získává lepší mechanické a fyzikální vlastnosti.
ArchivPodobné

Co to je žíhání

Žíhání je druh tepelného zpracování kovů prováděné za účelem zlepšení některých vlastností jako je povrchová tvrdost a odstranění účinků některých operací (kalení, tváření). Provádí se zahřátím na „žíhací teplotu“ (500–1200 °C) a následným ochlazením na volném vzduchu nebo v hale při teplotě cca 20 °C.

Co je to Popousteni

Popouštění je tepelné zpracování oceli, během něhož se vhodným ohřevem ovlivňují její vlastnosti, zejména se odstraňuje vnitřní pnutí po předchozím kalení. Ocel se téměř vždy po kalení popouští.

Co je materiál C45

Ocel C45 je nelegovaná zušlechtěná ocel s obsahem uhlíku 0,42-0,5%. Má vysokou tažnost a pevnost. Může být povrchově kalen na tvrdost 50-60 HRC. Je obtížné svařovat.

Co to je cementace

Cementování nebo cementace je označení pro proces povrchového zušlechťování oceli tím, že se v povrchové vrstvě výrobku zvyšuje obsah uhlíku (do 0,25 %), což pak umožňuje povrchové kalení. Nauhličená vrstva bývá 0,5 až 1,5 mm tlustá, hotový výrobek zůstává uvnitř houževnatý a na povrchu je tvrdý.

Jak Cementovat

Cementování v tuhém prostředí

Postup: do plechových nebo litinových krabic se uloží součásti určené k cementování zasypou se práškem obvyklého složení 60% dřevěného uhlí do pece a zahřívají se na teplotu 850 až 900St. Doba ohřevu záleží na požadované tloušťce cementační vrstvy. Pro 0,5 až 1mm je doba 1-4 hod.

Co to je popouštění

Popouštění je tepelné zpracování při nízké teplotě (150 °C až 700 °C), které má odstranit pnutí a křehkost způsobenou kalením, a umožnit dosažení požadovaných mechanických vlastností.

Co to je rekrystalizace

Rekrystalizace je proces prováděný ohřevem, během kterého jsou deformovaná zrna nahražena nově vzniklými shluky, které tvoří jádro a rostou, dokud nedojde k úplnému odstranění původních zrn.

Co je to Zuslechtovani

Zušlechťování je proces, který se skládá z kalení a následného popuštění součásti při vyšších teplotách, dle požadavku a zvoleného typu materiálu v rozmezí teplot cca 400°C až 650°C.

Kde probiha Cementovani

Cementování je sycení povrchu obrobku uhlíkem.

Cementování se provádí v uhelném prášku, v tekuté cementační lázni nebo v plynu, cementační teplota se pohybuje nad Ac3, tj. mezi 850 – 930oC.

Co to je cementování

Cementování nebo cementace je v metalurgii označení pro proces povrchového zušlechťování oceli tím, že se v povrchové vrstvě výrobku zvyšuje obsah uhlíku (do 0,25 %) resp. martenzitu, což pak umožňuje povrchové kalení.

Co se Cementuje

Cementování nebo cementace je označení pro proces povrchového zušlechťování oceli tím, že se v povrchové vrstvě výrobku zvyšuje obsah uhlíku (do 0,25 %), což pak umožňuje povrchové kalení. Nauhličená vrstva bývá 0,5 až 1,5 mm tlustá, hotový výrobek zůstává uvnitř houževnatý a na povrchu je tvrdý.

Co je to tváření kovů

Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil bez odběru třísek. Podstatou tváření je vznik plastických deformací, ke kterým dojde v okamžiku dosažení napětí na mezi kluzu pro daný materiál.

Jak se Cementuje

Cementování je sycení povrchu obrobku uhlíkem.

U ocelí s obsahem uhlíku pod 0,25% C neprobíhá při zakalení martenzitická přeměna a bez zvýšení obsahu uhlíku by nebylo možné tyto oceli zakalit. Cementování se provádí v uhelném prášku, v tekuté cementační lázni nebo v plynu, cementační teplota se pohybuje nad Ac3, tj.

Co je tažení

Tažení je takový technologický způsob tváření, při kterém se jedním a nebo v několika tazích vyrobí z rovného plechu (přístřihu) duté těleso – polouzavřená nádoba. Někdy se tento technologický proces nazývá hluboké tažení.

Co se vyrábí tažením

Tažením vyrobí výtažek. Při tažení je materiál tažníkem tlačen do tažnice, zhotovují se duté nádoby (tvary). Jednoduché a menší hloubky výtažků se vyrábí na 1 tah, složité a větší hloubky se vyrábí na více tahů. Tažením dochází v materiálu k deformačnímu zpevnění (mezi jednotlivými tahy se provádí normalizační žíhání).

Co je to tažení

Tažení je takový technologický způsob tváření, při kterém se jedním a nebo v několika tazích vyrobí z rovného plechu (přístřihu) duté těleso – polouzavřená nádoba. Někdy se tento technologický proces nazývá hluboké tažení.