Co je to sociální politika?

Co je to sociální politika?

Co patří do sociální politiky států

V užším slova smyslu může být sociální politika vnímána jako soubor aktivit, nástrojů a opatření, jejichž smyslem je reakce na nepříznivé sociální události, jako jsou stáří, nemoc, invalidita, nezaměstnanost či chudoba. V praxi se jedná o systém sociálních programů, dávek a zdravotního či sociálního pojištění.

Jaké jsou nástroje sociální politiky

2.3 Nástroje sociální politiky

Základními nástroji jsou: – právní řád dané země (především sociálně právní legislativa); – systém daní a transferových plateb (finance); – instituce a instituty sociální politiky (např.: sociální pojištění, sociální služby, věcné a peněžité dávky, účelové půjčky, úlevy, výhody apod.);
Archiv

Kdo provadi socialni politiků

Ve všech těchto klíčových oblastech figurují určité subjekty a určité objekty. Hlavní subjekt sociální politiky je tedy stát, který určuje pojetí, obsah, cíle a úkoly sociální politiky. Dále nadnárodní instituce a subjekty EU, OSN apod.
Archiv

Co je to sociální stát

Jako sociální stát je označován stát, který usiluje o zajištění blahobytu, přesněji podmínek slušného žití pro své občany. Lze ho definovat jako stát, který garantuje svým občanům sociální práva. Vymezení pojmu je však velmi obtížné a nepanuje o něm shoda, což je způsobeno rozmanitostí podob sociálního státu.

Jaká jsou sociální práva

právo na životní úroveň, právo na rodinu, právo na sociální zabezpečení a. právo na sdružování.

Co je to rodinná politika

Rodinná politika je souhrnem aktivit podporujících rodinu. Jedná se o politiku zahrnující mnohé společenské oblasti. Můžeme mezi ně zařadit např. bydlení, školství, zdravotnictví, trh práce či infrastrukturu.

Co je to sociální zařízení

V současnosti se stala nezbytnou součástí každé stavby užívané člověkem. Hygienická zařízení jsou tedy součástí i tak zvaných "sociálních staveb", kterými jsou např. nemocnice, zdravotnická střediska, polikliniky nebo ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců, apod.

Kdo platí sociální služby

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili. Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel.

Co je to minimální stát

stát minimální – požadavek stoupenců liberalismu, kteří spatřují ve státní moci zlo nezbytné k regulaci podmínek existence trhu a občanské společnosti. Idea s.m. je namířena jak proti nárokům státního dirigismu, tak proti krajnostem anarchismu.

Jaké jsou základní lidská práva

Všeobecná deklarace lidských práv – zjednodušené znění všech článků

1 Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv.
16 Právo na svobodný vstup do manželství a na založení rodiny.
17 Právo vlastnit majetek, kterého nikdo nemůže být svévolně zbaven.
18 Právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství.

Na co má clovek právo

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

Jakou funkci má rodina

Velký sociologický slovník vymezuje rodinu jako „původní a nejdůležitější společenskou skupinu a instituci“ s hlavními funkcemi reprodukce, výchovy, socializace a přenosu kulturních vzorů.

Jaké jsou typy sociálních služeb

Služby sociální péčeOsobní asistence.Pečovatelská služba.Tísňová péče.Průvodcovské a předčitatelské služby.Podpora samostatného bydleníOdlehčovací služby.Centra denních služeb.Denní a týdenní stacionáře.

Jaké jsou sociální služby

osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální …

Kdo má nárok na sociální služby

4. Vznik nároku. Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.

Co je to svoboda

„Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle,“ ať je jakákoli a nést za to přiměřenou odpovědnost. “ Tak definoval svobodu německý filozof W. Weischedel.

Co je to právo

Právo je charakterizované jako "soubor pravidel chování, která jsou určená státem, a jejich dodržování je zajištěno státním donucením". To, že stát má možnost donutit subjekty dodržovat tato pravidla chování, je znakem, který odlišuje právní normy od ostatních pravidel společenského chování.

Na co má dítě právo

Úmluva deklaruje právo dítěte na život a přežití, osobní rozvoj, ochranu proti násilí, vykořisťování a právo na sdělování svého názoru v záležitostech týkající se jeho osoby. Dítě má právo žít s oběma rodiči a udržovat s nimi styk.

Co není zákonem zakázáno je dovoleno

Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ je opakem dřívější praxe, podle níž bylo možné podle ZP č. 65/1965 Sb., sjednávat v pracovněprávních vztazích jen to, co bylo dovoleno. Tato nová zásada není v ZP výslovně vyjádřena, ale je společným jmenovatelem pro většinu zákonných ustanovení.

Jaké jsou typy rodiny

Rozlišujeme rodiny – úplné (otec, matka, děti), neúplné (otec – děti, matka – děti, 1 z rodičů chybí), druhotně vzniklé (po rozvodu vlastní a nevlastní děti, rodiče, …), více-generační (otec, matka, děti, prarodiče), rozšířená (rozšíření základní rodiny o dalšího člena – teta, strýc, …).

Kdo patří do rodiny

Rodina „základní“ (také jádrová či nukleární) se skládá pouze z otce, matky a dětí, kteří žijí pohromadě. „Rozšířená“ (široká) rodina zahrnuje kromě již zmíněných také další příbuzné, jako prarodiče, strýce, tety, bratrance a sestřenice atd. Vcelku se blíží pojmu příbuzenstvo.

Jaké jsou metody sociální práce

Metody sociální práce

Matoušek (2003) rozlišuje čtyři základní metody sociální práce: • případová práce, • práce se skupinou, • práce s dětmi a s rodinou, • komunitní práce.

Jak jsou financovány sociální služby

Sociální služby jsou financovány přímo od jejich uživatelů (s využitím příspěvku na péči); dalšími zdroji financování jsou dotace ze státního rozpočtu, dotace od kraje a obce.

Kdy je člověk svobodný

Svobodu jednotlivce ve společenských vztazích lze chápat jako absenci donucení ostatními lidmi. Člověk se rozhoduje dobrovolně (v souladu se svou vůlí) tehdy, není-li jiným člověkem k rozhodnutí donucen za použití fyzického násilí či jeho hrozby (agrese) nebo manipulace.

Co je to omezování osobní svobody

Omezování osobní svobody

Definuje jej § 171 trestního zákoníku. Trest odnětí svobody až na dvě léta dostane osoba, která bez oprávnění brání užívat osobní svobody. Pokud se tímto činem snaží o usnadnění jiného trestného činu, bude potrestána až na tři roky odnětím svobody.