Co je to neodkladná péče?

Co je to neodkladná péče?

Co je to akutní péče

Akutní péče je druh zdravotní péče, kdy je pacient léčen pro naléhavé onemocnění či zranění, obvykle krátkodobě, přičemž jejím účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu (§ 5 odst. 1 písm. b) zákona č.

Co je to primární zdravotní péče

primární péče znamená základní zdravotnické profesionální služby poskytované většinou na ambulantní úrovni praktickými lékaři nebo specialisty. Zahrnuje výchovu ke zdraví, prevenci, diagnostiku, léčbu, rehabilitaci. Sebepéče představuje zdravotní aktivity neprofesionálů.

Co je to ambulantní péče

Ambulantní péče je zdravotní péčí, při níž není nutná hospitalizace nebo přijetí pacienta na lůžko do zdravotnického zařízení, které poskytuje jednodenní péči, a je poskytována lékaři primární péče nebo odbornými specialisty.
Archiv

Co je dlouhodobá lůžková péče

Oddělení dlouhodobé lůžkové péče se více soustředí na ošetřovatelskou péči včetně rehabilitace a podporu návratu do domácího prostředí narozdíl od LDN, které jsou více zaměřeny na lékařskou péči. Pro osoby dlouhodobě pečující o své blízké zajišťujeme respitní péči.

Co je sekundární péče

Sekundární péče zahrnuje péči odborného charakteru, ke které se je pacient zpravidla odeslán z je pacient zpravidla odeslán z péče primární. Sekundární péči péče primární. Sekundární péči poskytují ambulantní nebo i nemocniční specialisté. poskytují ambulantní nebo i nemocniční specialisté.

Kdy se nechat hospitalizovat na psychiatrii

Z hlediska psychiatrie se jedná většinou o stav, kdy „pacient ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo je pod vlivem návykové látky, pokud hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí nelze odvrátit jinak“.

Co je to zdraví 21

století (ZDRAVÍ 21). Jeho hlavními cíli je ochrana a rozvoj zdraví lidí po celý jejich život a snížení výskytu nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí. Signatářem deklarace byla i Česká republika a vláda schválila národní rozpracování tohoto programu.

Co je zdravotní péče

Zdravotní péčí se rozumí prevence, ošetřování a zvládání chorob a ochrana duševního a fyzického zdraví využitím služeb zdravotního, ošetřujícího a pomocného personálu.

Co znamená následná péče

Následná lůžková péče je zdravotní péče, která je poskytována pacientům, u nichž byla stanovena základní diagnóza, došlo ke stabilizaci jejich zdravotního stavu či zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, a jejichž zdravotní stav vyžaduje dokončení diagnostického programu, doléčení nebo poskytnutí …

Co to je následná péče

Cílem následné péče je minimalizovat závislost na péči druhé osoby, zvýšit soběstačnost pacienta a také zajistit odpovídající prostředí a péči o pacienta. K tomu slouží síť pečovatelských, ošetřovatelských a rehabilitačních center.

Co je to zdravotnický systém

Zdravotní systém neboli zdravotnictví je vzájemná součinnost lidí, institucí a zdrojů (personálních i materiálních), které konkrétní země uplatňuje k zajišťování zdravotní prevence, ochrany a obnovy zdraví a k minimalizaci utrpení, které je způsobováno nemocemi a zraněními; za tímto účelem jsou přijímána konkrétní …

Co si s sebou vzít na psychiatrii

Hygienické potřeby: zubní kartáček + zubní pasta, sprchový gel, šampón, toaletní papír, papírové kapesníky, holení, hygienické vložky hřeben aj. Ostatní: mince či karta na telefon, osobní potřeby jako jsou brýle, naslouchátko apod.

Jak to chodí na psychiatrii

Jak probíhá léčba Léčba na psychiatrii neprobíhá s pomocí léků, ale i rehabilitačních aktivit. Pacientům jsou k dispozici dílny pracovní terapie, tělocvičny, venkovní hřiště, areál ústavního parku, kulturní domy, kluby pacientů, společenské i terapeutické místnosti, ateliéry.

Co je to determinant zdraví

Determinanty zdraví = faktory, které působí na lidské zdraví a mohou jej ovlivňovat jak pozitivně, tak i negativně. Společně utvářejí zdravotní stav jedince, jeho vnímání pocitu pohody, životní harmonie a určují délku a kvalitu jeho života.

Co je to podpora zdraví

Podpora zdraví je hlavním přispěvatelem na obecní, regionální a národní úrovni k formování politik, akcí a služeb, které řeší zdravotní a sociální nerovnosti prostřednictvím opatření v oblasti sociálních determinantů zdraví.

Jak dlouho trvá následná péče

Pobyt v LDN (léčebně dlouhodobě nemocných) bývá ohraničován dobou 3 měsíce. Pokud to ale zdravotní stav vyžaduje, pobyt může být i delší. Jsou i případy, kdy zdravotní důvody hospitalizace pominuly a pacient čeká na návrat do svého sociálního prostředí (např. protože je třeba upravit domácnost, zajistit péči apod.)

Jak dlouho může být pacient na LDN

Doba pobytu v LDN je hrazena v rámci zdravotního pojištění v různém rozsahu, o délce pobytu rozhoduje ošetřující lékař pacienta. Délka pobytu může být několik dnů, týdnů, ale i měsíců. U některých zdravotních pojišťoven chtějí revizní lékaři zprávu o zdravotním stavu pacientů, kteří jsou v LDN 3 měsíce.

Co je to oddělení následné péče

Většinou jde o pacienty po ortopedických, chirurgických zákrocích, pacienty po akutních interních onemocnění. Poskytuje se zde komplexní ošetřovatelská a rehabilitační péče, s nácvikem soběstačnosti v denních činnostech.

Kdo vydává oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Oprávnění poskytovatelům zdravotních služeb vydávají krajské úřady a ministerstva spravedlnosti, obrany a vnitra. Fyzické osoby musejí zejména prokázat, že získaly způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, jsou plnoleté a bezúhonné.

Co je veřejné pojištění

Veřejné zdravotní pojištění (dále jen „zdravotní pojištění“) je druh zákonného pojištění, na jehož základě je plně nebo částečně hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav. Rozsah poskytované zdravotní péče je dán zákonem č. 48/1997 Sb.

Jak dlouho trvá hospitalizace na psychiatrii

Většina nedobrovolných pobytů v nemocnici trvá maximálně několik týdnů. Do 3 měsíců od prvního rozhodnutí soudu musí soud znovu rozhodnout, zda ohrožení trvá. Stejně tak poté každý rok.

Na co se ptá psychiatr

Ptáme se tedy mimo základních věcí, jako jsou vaše tělesná onemocnění, alergie a jiné užívané léky, také na vaši rodinu, na přítomnost psychických onemocnění v širším příbuzenstvu, často i na okolnosti vašeho porodu a ranného vývoje. Na to, zda užíváte nějaké návykové látky jako alkohol, cigarety, drogy nebo i kávu.

Co je to prevence zdraví

Prevencí se rozumí soubor opatření, která by měla zabránit vzniku a rozvoji onemocnění, výskytu zdravotních komplikací, nepříznivým následkům nemoci a předčasnému úmrtí. Medicína rozeznává různé druhy prevence – primární, sekundární, terciární a primordiální. Nejdřív se zastavme u primordiální prevence.

Co je to ONP

Zdravotní služby oddělení následné péče – onp

Jedná se tedy o stavy, u nichž lze předpokládat, že terapie a intenzivní rehabilitace povedou ke zlepšení zdravotního stavu a soběstačnosti. Cílem péče na našem oddělení je návrat pacientů do domácího prostředí či zlepšení soběstačnosti v prostředí mimo zdravotnictví.

Kdo poskytuje zdravotní péči

Poskytovatelé zdravotních služeb jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci, nemocnice a další zdravotnická zařízení, kteří ke své činnosti mají oprávnění krajského úřadu anebo ministerstva. Pro každého pacienta je obvykle místem prvního kontaktu praktický lékař.