Co je to likvidita investice?

Co je to likvidita investice?

Co to je likvidita

V oblasti financí likvidita znamená schopnost „přeměnit se“ (na peníze nebo obchodovatelný majetek) a určuje, jak rychle můžeme investici či jinou komoditu přeměnit na hotové peníze. Likvidní tedy zjednodušeně znamená snadno obchodovatelný.

Co je to investice

Co jsou to investice

Investice je využití finančních prostředků s cílem jejich zhodnocení v budoucnosti. S investováním je spojena jistá míra rizika. Investované peníze se mohou zhodnotit, ale také nemusí.
Archiv

Co znamená nízká likvidita

Společnost je likvidní pokud má peníze na včasnou úhradu svých krátkodobých závazků – nedochází k prodlením v platbách věřitelům. Příliš vysoká likvidita je zpravidla doprovázena vysokým vlastním kapitálem a je často spojována s konzervativním přístupem. Naopak příliš nízká likvidita využívá k financování cizí zdroje.
Archiv

Jak se vypočítá okamžitá likvidita

Okamžitá likvidita, nazývaná také jako likvidita 1. stupně nebo cash ratio, se vypočítává jako poměr pohotových platebních prostředků k dluhům s okamžitou splatností následujícím vztahem: Okamžitá likvidita = pohotové platební prostředky / dluhy s okamžitou splatností
Archiv

Jak se vypočítá likvidita

Běžná likvidita, někdy také nazývána jako ukazatel solventnosti, se stanoví tak, že se celková oběžná aktiva vydělí krátkodobými závazky. Výsledná hodnota (ideálně v intervalu 1,8 až 2,5) ukazuje, kolikrát dokáže firma pokrýt všechny své krátkodobé závazky dostupnými oběžnými aktivy.

Jak zvýšit likviditu

Navýšení likvidity se podle mého názoru nedělá snížením závazků, tím se může likvidita ještě snížit. Spíš bych to viděl rychlejším snížením pohledávek (zkrácení doby úhrady pohledávek). Likvidita se rovněž může dát zvýšit rozprodáním (snížením) zásob či jiného hmotného či nehmotného majetku.

Jak fungují investice

Prostředky určené k investování získává investiční společnost vydáváním a prodejem tzv. podílových listů. Koupí podílového listu investuje podílník své prostředky do podílového fondu, který pak takto vložené peníze zhodnocuje investicemi na finančním trhu.

Jak se dělí investice

V zásadě se rozlišují investice na:

a) reálné – investice do drahých vín, do zlata, drahých kovů, nemovitostí apod. b) finanční – peněžní vklady, stavební spoření, akcie, dluhopisy, podílové listy, nemovitostní aktiva, deriváty apod.

Jak se měří likvidita

Běžná likvidita, někdy také nazývána jako ukazatel solventnosti, se stanoví tak, že se celková oběžná aktiva vydělí krátkodobými závazky. Výsledná hodnota (ideálně v intervalu 1,8 až 2,5) ukazuje, kolikrát dokáže firma pokrýt všechny své krátkodobé závazky dostupnými oběžnými aktivy.

Co znamená okamžitá likvidita

Okamžitá likvidita (neboli likvidita I. stupně) je právem považována za nejpřísnější likvidní ukazatel, neboť nám udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky „ihned“ – tedy pomocí hotovosti, peněz na bankovních účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry.

Jak zjistit likviditu

Běžná likvidita, někdy také nazývána jako ukazatel solventnosti, se stanoví tak, že se celková oběžná aktiva vydělí krátkodobými závazky. Výsledná hodnota (ideálně v intervalu 1,8 až 2,5) ukazuje, kolikrát dokáže firma pokrýt všechny své krátkodobé závazky dostupnými oběžnými aktivy.

Co to jsou aktiva a pasiva

Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, …). Opakem aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.

Kam investovat 100 000 Kč

100 tisíc, mladý, bezdětný

Hledejte konzervativnější fondy, které prostředky vkládají do široce diverzifikovaného portfolia (dluhopisy, akcie v rámci různých teritorií nebo sektorů). Část můžete opět vložit do stavebního spoření. Část si ještě ponechte jako rezervu bokem třeba na spořicím účtu.

Kam uložit peníze před inflací

Pokud máte volné peníze a nechcete je nechat ležet ladem, využít můžete také termínovaný účet. Vyberete si, na jak dlouho chcete peníze uložit, a získáte garantovaný úrok po celou dobu vkladu. Ten je obvykle vyšší než na spořicích účtech a pomůže vám úspory před inflací chránit.

Jak fungují investoři

Investor je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (firma, podílový fond), která někam umístí kapitál v očekávání jeho zhodnocení. Investoři tak chtějí získat peníze nebo příjem například na stáří, kdy je jim z investice vyplácena anuita.

Co jsou pravidla likvidity

Pravidla likvidity

Mají 2 základní podoby: úvěrová angažovanost – spočívá v povinnosti bank dodržovat stanovené limity poskytnutých úvěrů (maximálně 40 % kapitálu banky jednomu klientovi), devizová likvidita – upravuje poměr mezi aktivy a pasivy v zahraničních měnách v poměru ke kapitálu dané banky.

Co nám říká ROE

ROE (z anglického názvu Return on Equity) je jedním ze základních ekonomických ukazatelů. Označuje rentabilitu vlastního kapitálu, konkrétně kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu.

Jaká máme 2 základní investiční aktiva

– dlouhodobá aktiva – společnost majetek drží déle než 1 rok, – krátkodobá aktiva – také se jim říká oběžná aktiva, daný subjekt je drží nejdéle 1 rok (tzn. po dobu 1 účetního období). – finanční aktiva – dlouhodobé investiční instrumenty (termínované vklady, cenné papíry) atd.

Jak poznat Má dáti dál

Na stranu má dáti připisujeme peníze, které nám přibývají, které vyděláváme, na stranu dal pak peníze, které ubývají, které utrácíme. Každý účetní případ na účtech se zapisuje na jeden řádek a zůstatek na účtu zjistíme, když odečteme stranu dal od strany má dáti.

Jak ušetřit 100 000 za rok

50:30:20 = jak našetřit 100 000 bez omezování

Polovinu (50 %) svého příjmu dáte na nutné (mandatorní) výdaje, jako jsou jídlo a bydlení a větší část zbytku (30 %) zkrátka utrácejte tak, jak je vám to příjemné. 20 % příjmu odložte bokem jako úsporu.

Kam uložit peníze před inflaci

Pokud máte volné peníze a nechcete je nechat ležet ladem, využít můžete také termínovaný účet. Vyberete si, na jak dlouho chcete peníze uložit, a získáte garantovaný úrok po celou dobu vkladu. Ten je obvykle vyšší než na spořicích účtech a pomůže vám úspory před inflací chránit.

Kam nejlepe vlozit peníze

Víte-li, že chcete peníze bokem uložit na delší dobu, častou volbou jsou termínované vklady a stavební spoření. Úročení je pevně stanovené a podmíněné tím, že si prostředky nevyberete dřív, než v předem sjednané lhůtě. Termínovaný vklad využijete v případě úschovy financí na několik měsíců až pár let.

Co je vlastně inflace

Obecný růst cen

Některé ceny rostou, jiné klesají. K inflaci dochází, pokud rostou ceny zboží a služeb celkově, tedy nejen ceny jednotlivých položek. To znamená, že za 1 euro si dnes koupíte méně, než byste si koupili včera. Jinými slovy, inflace v průběhu času snižuje hodnotu měny.

Jak sehnat investora do firmy

Tady je 6 tipů, kde hledat investora:Zeptejte se ve svém okolí Rodina, přátelé, známí, kolegové, bývalí spolužáci…Kontaktujte ostatní firmy.Zkuste veletrh nebo konferenci.Prozkoumejte sociální sítěPoužijte starý dobrý Google.Další možnosti.

Jak získat investora

Nejčastější tipy jsou tyto:Pohybujte se v komunitě. Česko je velmi malá země, díky čemuž spolu firmy často drží pospolu.Oslovte jiné firmy.Navštivte oborové konference.Poslechněte si rady od samotných investorů.Inspirujte se od těch, co už investici získali.Nehledejte jen investory.