Co je to EZAK?

Co je to EZAK?

Jak funguje dynamický nákupní systém

Zjednodušeně by se DNS dal charakterizovat jako otevřená elektronická rámcová smlouva, ke které se mohou průběžně přidávat další účastníci, kteří jsou dle potřeb zadavatele opakovaně vyzývání k podání nabídek do jednotlivých zadávacích řízení v rámci DNS. Zavedení (otevření) DNS se provádí v rámci otevřeného řízení.

Kde jsou veřejné zakázky

Vyhledavač veřejných zakázek na isvz.cz

Portál isvz.cz je provozovaný Ministerstvem pro místní rozvoj a umožňuje základní vyhledávání veřejných zakázek, které jsou obsaženy ve Věstníku a které obsahují e-tržiště veřejné správy. Portál nabízí základní vyhledávání bez dodatečných služeb.

Jak zadat veřejnou zakázku

Co udělat, pro získání veřejné zakázkyZakázku najděte. Zakázky se dají najít na internetu.Zvolte správnou zakázku. Na agregátorech FEN nebo PVU najdete stovky tisíc zakázek.Vypracujte nabídku.Podejte nabídku.Registrujte se do Centrální databáze dodavatelů.Vyplňte si informace o vašem oboru podnikání.

Co jsou zadávací podmínky

Zadávací podmínky jsou souborem údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky Za správnost a úplnost zadávacích podmínek odpovídá zadavatel.

Jak fungují verejne zakazky

“ Aby se jednalo o veřejnou zakázku dle zákona, je třeba naplnit současně tři pojmové znaky: zakázka směřuje k pořízení dodávek, služeb či stavebních prací; pořizovatelem poskytovaného plnění je zadavatel; finanční protiplnění zadavatele za poskytnuté dodávky, služby či stavební práce.

Kdy musí být veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky a služby do 2 000 000. Veřejné zakázka malého rozsahu na stavební práce do 6 000 000. Podlimitní veřejná zakázka na dodávky a služby od 2 000 000 do 3 653 000 na dodávky a služby zadávané ústředními orgány státní správy.

Kdo musí zadávat veřejné zakázky

Česká národní banka, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek (tedy obec nebo kraj) nebo jeho příspěvková organizace.

Kdy je zahájeno zadávací řízení

Jednací řízení s uveřejněním zahajuje zadavatel oznámením, které je zároveň výzvou k podání žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním. Na základě tohoto oznámení zájemci podávají žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace. Posléze zahájí zadavatel jednání se zájemci o konečné podobě nabídky.

Co je součástí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace obsahuje technické specifikace předmětu veřejné zakázky a podrobněji vymezuje předmět a podmínky plnění veřejné zakázky. Zadávací dokumentace rovněž obsahuje závazné a/nebo doporučené podmínky kladené na strukturu a obsah nabídky podávané dodavatelem o tuto veřejnou zakázku.

Kdo má povinnost mít profil zadavatele

Profil zadavatele

Je povinný nástroj, kterým musí disponovat každý veřejný i neveřejný zadavatel, tzn. příjemce financí z veřejných rozpočtů. Tento nástroj slouží k administraci veřejné zakázky, komunikaci s účastníky řízení a uveřejnění povinných informací v rámci zakázky, včetně uzavřené smlouvy s vítězem zakázky.

Jak dlouho trvá zadávací řízení

Zákonné lhůty

Typ zadávacího řízení Minimální délka lhůty pro podání nabídky/žádosti o účast Nadlimitní veřejné zakázky
Otevřené řízení 30 pracovních dnů pro podání nabídky
Užší řízení 30 pracovních dnů pro podání žádosti o účast 25 pracovních dnů pro podání nabídky

Kdo je to zadavatel

Sektoroví zadavatelé

Sektorový zadavatel je osoba vykonávající relevantní činnost: na základě zvláštního či výhradního práva (koncese), nebo. v případě, že nad danou osobou veřejný zadavatel může uplatňovat dominantní vliv.

Co je zadávací lhůta

Zadávací lhůta je ZZVZ definována jako lhůta, kdy účastníci nesmí odstoupit ze zadávacího řízení. Pokud se zadavatel rozhodne a zadávací lhůtu dobrovolně stanoví, má povinnost odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do konce zadávací lhůty, přičemž tato lhůta začne běžet od konce lhůty pro podání nabídek.

Co je zakázka malého rozsahu

Definice veřejné zakázky malého rozsahu

= veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakáz- ky na dodávky či služby částce 2.000.000 Kč bez DPH, v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6.000.000 Kč bez DPH.

Co to je profil zadavatele

Profilem zadavatele se rozumí konkrétní adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup (§17 písm. g) ZVZ po novele).

Kdo je veřejný zadavatel

Zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky použije více než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 % peněžních prostředků, poskytnutých z a) rozpočtu veřejného zadavatele, b) rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy je veřejná zakázka plněna mimo …

Jak fungují veřejné zakázky

“ Aby se jednalo o veřejnou zakázku dle zákona, je třeba naplnit současně tři pojmové znaky: zakázka směřuje k pořízení dodávek, služeb či stavebních prací; pořizovatelem poskytovaného plnění je zadavatel; finanční protiplnění zadavatele za poskytnuté dodávky, služby či stavební práce.

Co je to zakázka

Zakázka je smluvním vztahem o oboustranných závazcích do budoucna: dodavatel (též zhotovitel) se zavazuje naplnit dodávku podle smluvních podmínek, objednatel (též odběratel) se zavazuje dodávku převzít a zaplatit.

Co je zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Procedura je zahájena zadavatelem, který uveřejňuje výzvu k podání nabídek na svém profilu zadavatele — ta tam musí zůstat až do konce lhůty pro podání nabídek. Vyzývá tak neomezený počet potencionálních dodavatelů.

Co musí obsahovat zadávací dokumentace

Tyto podklady musí obsahovat zejména: a) vymezení předmětu veřejné zakázky.- technické kvalifikační předpoklady. ch) spolupůsobení žadatele.Tyto podklady musí obsahovat zejména: a) vymezení předmětu veřejné zakázky.ch) návrh požadavků na stanovení kvalifikačních předpokladů uchazečů (ve vazbě na. předmět veřejné zakázky)

Co je to otevřená výzva

Otevřená výzva. Otevřená výzva spočívá v oslovení neomezeného okruhu dodavatelů s výzvou k podání nabídky.

Co se zveřejňuje na profilu zadavatele

Podle § 219 ZVZ má veřejný zadavatel povinnost uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků. Lhůta pro uveřejnění je v zásadě do 15 dnů od jejich uzavření (odlišně je to např. pro zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému).

Co je uzavřena výzva

Uzavřená výzva spočívá v oslovení určitého počtu možných dodavatelů zadavatelem za účelem podání nabídky. Zadavatel nabídky posoudí, vyhodnotí a přijme (akceptuje} nejvýhodnější nabídku.

Co je to Poddodavatel

Poddodavatel (subcontractor/subtenderer) zobrazit vysvětlení

Jedná se o osobu, pomocí které hodlá dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.