Co je to celkový užitek?

Co je to celkový užitek?

Jaký je rozdíl mezi užitkem a mezním užitkem

Uspokojení spotřebitele z celého množství statku nazýváme celkovým užitkem. Přírůstek uspokojení z další, dodatečné jednotky statku nazýváme mezním užitkem. Mezní užitek s rostoucí spotřebou statku klesá. Tomu říkáme zákon klesajícího mezního užitku.

Jaký existuje vztah mezi celkovým a mezním užitkem

Ve vztahu k celkovému užitku to znamená, že zatímco mezní užitek při každé další spotřebované jednotce statku klesá, celkový užitek se naopak zvyšuje.

Co je to mezní míra substituce

Mezní míra substituce (ve spotřebě) udává poměr, ve kterém je spotřebitel ochoten směňovat jeden spotřebovávaný statek za druhý tak, aby se nezměnil jeho užitek.

Co je to MRSE

Směrnice linie rozpočtu se nazývá mezní míra substituce ve směně (MRSE). Znázorňuje poměr, v němž může spotřebitel statky X a Y směňovat na trhu při vynaložení celého důchodu. Jinak řečeno množství statku Y, které musí obětovat, chce-li si při daných cenách a důchodu koupit o jednu jednotku statku X více.

Jak se počítá mezní užitek

Mezní užitek

TU = součet MU všech spotřebovávaných jednotek daného statku.

Co to je substituční efekt

Substituční efekt znamená změnu poptávaného množství v důsledku substituce statku relativně dražšího statkem relativně levnějším. Jde o posun po indiferenční křivce, zohledňujeme změnu MRSC při zachování stejného užitku.

Jak dělíme statky

veřejný – statek, který se se spotřebou dalších jednotek nezmenšuje a z jehož spotřeby je obtížné vyloučit spotřebitele (např. národní obrana) soukromý – statek, který nemá ani jednu vlastnost veřejného statku. smíšený – statek, který má pouze jednu vlastnost veřejného statku.

Co je to nežádoucí statek

Nežádoucí statek označuje v teorii spotřebitele takový statek, jehož spotřeba snižuje užitek spotřebitele. Toto označení nevypovídá o kvalitě statku, ale o preferencích spotřebitele. Například káva je pro mnoho lidí statkem žádoucím (ti si ji kupují).

Co to je mezní užitek

Mezní užitek (Marginal Utility – MU) – vyjadřuje o kolik vzroste celkový užitek, jestli se množství spotřebovávaného zboží zvýší o jednotku. TU = součet MU všech spotřebovávaných jednotek daného statku. Zákon klesajícího mezního užitku (MU) – MU s růstem objemu spotřebovávaného zboží má tendenci klesat.

Jak se nazývá jediný subjekt na straně poptávky

Individuální poptávka – poptávka jediného kupujícího (poptávka po produkci jediného výrobce).

Co je to MRSC

MRSC = mezní míra substituce ve spotřebě – ochota nahrazovat dva statky v určitém poměru, je to směrnice IC v bodě (v abs. hodnotě). MRSC= MUX/MUY – klesá u konvexní IC a naopak.

Jaký je rozdíl mezi individuální a tržní poptávkou

Rozlišují se 3 základní druhy nabídky: – individuální – nabídka jednoho výrobce jednoho druhu zboží nebo služby, – dílčí (tržní) – nabídka všech výrobců jednoho druhu zboží nebo služby na určitém trhu, – celková (souhrnná) – nabídka všech výrobců všech druhů zboží nebo služeb na jednom místě.

Čím větší poptávka tím

Změna rovnováhy ze strany poptávky – Když se zvýší poptávka, posune se poptávková křivka doprava a nová rovnováha se ustálí při vyšší rovnovážné ceně a větším množství. Když se poptávka sníží a křivka poptávky se posune doleva, vznikne nová rovnováha při nižší rovnovážné ceně a menším množství.

Co to je kapitálové statky

Kapitálové statky nazýváme fyzický kapitál – zahrnuje dlouhodobé kapitálové statky (fixní kapitál), zásoby vstupů a hotových výrobků. Finanční kapitál je peněžní majetek (akcie, obligace,, vklady aj.), který tržní subjekty vlastní za účelem získání peněžního výnosu – úroku.

Jak se dělí potřeby

Potřeby dělíme na 2 základní skupiny: biologické (primární, vrozené) – potřeba dýchání, spánku, potravy, bezpečí sociální (získané), které se dále dělí na kulturní (např. vzdělání) a na psychické (radost, štěstí, láska)

Jak vypočítat mezní náklady

MC = ΔC / ΔX

Kde: MC – mezní náklady. ΔC – změna celkových nákladů ΔX – změna celkových výstupů

Kdy je spotřebitel v rovnováze

Podmínkou rovnováhy spotřebitele je rovnost mezních užitků všech spotřebovávaných zboží ve vztahu k jejich cenám. Když užitek není přímo měřitelný využíváme k odvození poptávkové křivky indiferenční analýzu. Při které vycházíme z toho, že spotřebitel volí mezi různými kombinacemi spotřebovávaných statků.

Jaký je rozdíl mezi nabídkou a poptávkou

– dílčí (tržní) – nabídka všech výrobců jednoho druhu zboží nebo služby na určitém trhu, – celková (souhrnná) – nabídka všech výrobců všech druhů zboží nebo služeb na jednom místě. Pokud cena zboží roste, zvyšuje se i nabídka zboží. Poptávka je množství zboží, které je kupující ochoten koupit za určitou cenu.

Kdo stojí na strane poptávky

v roli poptávajícího stojí firmy a v roli nabízejícího spotřebitelé, resp. domácnosti. domácnosti nabízejí výrobní faktory za jejich tržní cenu a firmy si je kupují. Poptávka po výrobním faktoru je odvozená od poptávky po finálním statku, na který byl daný faktor použit.

Kdy je poptávka elastická

Elastická poptávka – hodnota EDP<-1 nebo |EDP|>1. Znamená, že procentní změna ceny vyvolá větší procentní změnu objemu poptávaného statku. Jednotkově elastická poptávka – hodnota EDP=-1 nebo |EDP|=1. Znamená, že procentní změna ceny vyvolá stejnou procentní změnu objemu poptávaného statku.

Co to je komplement

Komplement je cizí slovo (latinského základu) pro doplněk. Používá se zejména v těchto významech: doplněk množiny – množinová operace komplement (svazy) – unární operace na prvcíc [..]

Kdo je to kapitál

Kapitál jsou obecně člověkem dříve vytvořené prostředky, jež nejsou spotřebovány, ale použity jako vstup do další výroby s cílem dosažení zisku či vyšších výnosů v budoucnu. Kapitál může nabývat různých podob a významů. Jsou jím věcné statky, výrobní prostředky, peníze a jejich formy (cenné papíry, např.

Jaké jsou potřeby

Potřeby dělíme na 2 základní skupiny: biologické (primární, vrozené) – potřeba dýchání, spánku, potravy, bezpečí sociální (získané), které se dále dělí na kulturní (např. vzdělání) a na psychické (radost, štěstí, láska)

Jaké jsou lidské potřeby

Fyziologické potřeby:

potřeba dýchání; • potřeba regulace tělesné teploty; • potřeba tělesné integrity; • potřeba vody; Page 3 3/4 • potřeba spánku; • potřeba přijímaní potravy; • potřeba vylučování a vyměšování; • potřeba pohlavního styku; • potřeba fyzické aktivity.

Co to jsou celkové náklady

Celkové náklady jsou součtem fixních nákladů, které nezávisí na vyrobeném množství, a variabilních nákladů, které se zvyšují (nebo snižují) v závislosti na počtu vyrobených jednotek. To znamená, že celkové náklady jsou součtem všech výdajů společnosti, které jsou nezbytné k provádění její ekonomické činnosti.