Co je skluz asynchronního motoru?

Co je skluz asynchronního motoru?

Co je skluz motoru

Míra rozdílu otáček magnetického pole a rotoru je nazývána skluz, udávána v procentech a definována jako: kde n1 jsou otáčky magnetického pole statoru, n jsou otáčky rotoru. Podle hodnoty skluzu lze snadno rozdělit.
Archiv

Co znamená asynchronní motor

Asynchronní motor je točivý elektrický stroj (elektromotor), pracující na střídavý proud. Jde o nejrozšířenější elektromotor v elektrotechnice vůbec, který slouží jako základní součást pohonů mnoha strojů v různých oblastech společenské praxe.
Archiv

Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním motorem

U synchronních motorů se rotor otáčí stejnou rychlostí jako magnetické pole statoru generované vinutím. Otáčení je tudíž synchronní. V případě asynchronním se rotor motoru otáčí pomaleji než magnetické pole statoru. Tento rozdíl otáček znamená indukci napětí na rotoru, čímž vzniká magnetické pole.

Kde se používají asynchronní motor

Používá se pro elektrické pohony malých výkonů do 3,5 kW. Jednofázový asynchronní motor je používán tam, kde není nutné regulovat otáčky motoru během provozu stroje např. při pohonu kompresorů v lednicích, domácích pračkách, sekačkách a ventilátorech.

Co je to AC motor

Střídavý motor (AC motor)

AC motory využívají střídavý proud z hlavního zdroje přímo k napájení a měnění pólů elektromagnetů. V České republice je normalizované napění 230V/50Hz, to znamená že elektromagnety v motoru změní póly 50x za sekundu.

Co to je stator

Stator je netočivá část elektrického stroje, která tvoří část magnetického obvodu a v níž je uloženo vinutí statoru. U stejnosměrných elektrických strojů je stator tvořen magnetickými póly složenými z plechů přišroubovaných ke kostře z litiny, kterou se uzavírá magnetický obvod.

Jak poznat spálený motor

Pokud jedno nebo více vinutí motoru vypadá zčernalé a je cítit spáleninou, je s největší pravděpodobností spálené a je třeba ho vyměnit.

Co to je asynchronní

V číslicových systémech a fyzické vrstvě komunikace slovo asynchronní označuje absenci hodinového signálu v protikladu k synchronním a plesiochronním systémům. V programování označují asynchronní události případ, kdy je kód vykonán mimo běh hlavní linie provádění programu.

Jak poznat synchronní motor

Synchronní motor je točivý elektrický stroj, pracující obvykle na třífázový střídavý proud. Je charakterizován tím, že jeho rotor se otáčí přesně synchronně s točivým polem statoru.

Jaký je rozdíl mezi synchronní a asynchronní komunikaci

Synchronní komunikace probíhá v témže místě a témže čase, je okamžitá, lze na ni rychle reagovat. Typickým příkladem synchronní komunikace je telefonování, chat nebo Skype. Asynchronní komunikace probíhá na stejném místě ale v různém čase, účastníci diskuze nereagují na své příspěvky okamžitě, často ale rozvitěji.

Co znamená zkratka AC a DC

Anglický ekvivalent pro střídavý proud je alternating current. Na základě toho byla utvořena zkratka AC. Ekvivalentem pro stejnosměrný proud je direct current, pro který se užívá zkratka DC.

Co je kroužkový motor

Kroužkové motory jsou specifická samostatná kategorie elektromotorů. Je zde vinutý stator a vinutý rotor, který se připojuje na reostat. Zde se vytváří fázový posun a točivé magnetické pole a tím pádem dochází k roztočení elektromotoru.

Co je to Komutator

Komutátor je zařízení umístěné na hřídeli dynama, sloužící k přepojení vodiče z jednoho kartáče na jiný a tím plní vlastně funkci usměrňovače, protože střídavé napětí indukované v rotorovém vinutí dynama mění na stejnosměrné elektrické napětí. Skládá se z několika vzájemně izolovaných měděných lamel.

Co roztáčí rotor

Po propojení silových (pevných) kontaktů spínací cívky se přivede proud na držák uhlíků. Tím dojde k roztočení nejen rotoru, ale také převodovky a pastorku startéru. Jelikož je pastorek v tuto chvíli zasunutý ve věnci motoru, dojde jeho rotací (otáčením) k roztočení motoru.

Jak změřit asynchronní motor

Při měření odporů rotorového vinutí kroužkových asynchronních strojů měříme odpory přímo na sběracích kroužcích, aby se vyloučily nestálé přechodové odpory na kartáčích a vlastní odpor kartáčů. Odpor kleci kotev nakrátko se neměří.

Jak měřit motor

Nejrychleji jde většinou změřit napětí na přívodu do stroje. Dále pak ideálně přímo na motoru… možné je odpojit vodiče z motoru a zkontrolovat napětí přímo na vodičích. Pokud je motor připojen, je nutné měřit mezi fázemi (U-V, V-W- W-U), ne proti „kostře“.

Jak zjistit spálený motor

Jedním ze způsobů, jak otestovat zkrat vinutí cívky, je porovnat údaj o jejím odporu s údaji o odporu známé dobré identické cívky. Pokud jedno nebo více vinutí motoru vypadá zčernalé a je cítit spáleninou, je s největší pravděpodobností spálené a je třeba ho vyměnit.

Jaké typy komunikace přes internet

Svět Internetu nabízí v zásadě dva typy komunikace:asynchronní komunikace.synchronní komunikace.

Co to je elektronická komunikace

Název pochází z řeckého tele – vzdálený. Tato komunikace je zaměřena na dorozumívání mezi uživateli internetu a také mezi uživateli moderních komunikačních prostředků (mobilní telefony, pagery…). Existují dva způsoby e- komunikace – synchronní a asynchronní.

Co znamená 12V DC

Zdroje s technologií „DC/DC“ („stejnosměrný proud na stejnosměrný proud“) převádějí ve svém transformátoru pouze 12V DC a používají jej jako základ pro 3,3V a 5V – na rozdíl od konvenčních modelů, které vytvářejí všechny proudy současně.

Co je to zkratka DM

DM – pod zkratkou se schovává direct message. V jednoduchém překladu je to posílání fotek a zpráv přímo danému uživateli.

Co to jsou jmenovité otáčky

„Jmenovitými otáčkami S“ se rozumí udané otáčky motoru v min–1 (otáček/min.), při nichž má motor maximální jmenovitý netto výkon podle předpisu č. 85.

Co to je rotor

Rotor (z lat. rotare, otáčet se) je v elektrotechnice otáčivá část různých točivých strojů (elektromotor, dynamo, alternátor). Rotor, zejména při vysokých otáčkách, musí být dobře vyvážen. V ose rotoru obvykle prochází hřídel, která z daného stroje vyčnívá.

Co to je Dynamo

Dynamo je název pro stejnosměrný generátor. I zde se mění mechanická energie na elektrickou. Mechanickou energii dodává vodní či parní turbína v elektrárně nebo spalovací motor, ale i lidská síla třeba u dynama na jízdním kole. Každý stejnosměrný stroj může pracovat jako dynamo nebo jako motor.

Co to je startér

Startér slouží k uvedení motoru do pohybu, k jeho nastartování. Jde o stejnosměrný motor, který vysunutým pastorkem na výstupní hřídeli v době startu roztočí klikový hřídel spalovacího motoru. Tím ho uvede v činnost z klidového stavu.