Co je potřeba k otevření obchodu s potravinami?

Co je potřeba k otevření obchodu s potravinami?

Co potrebuji k otevreni obchodu

Pokud se chystáme otevřít, prodejnu měli bychom si důsledně prostudovat zákon o ochraně spotřebitele, č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který nám udává povinnosti ohledně uvádění správné hmotnosti zboží, jakosti, označování výrobků, ale také ohledně uvádění cen a slev.

Jak vést prodejnu

3 kroky, jak si udržet svůj malý obchod a začít vydělávat vícSpojte svůj obchod s nabídkou šikovných řemeslníkůVyvolejte u zákazníků pocit exkluzivity či originality.Zakládejte si na osobním přístupu, zajímejte se o zákazníka.

Jak zkolaudovat stavbu jako provozovnu

Jak zkolaudovat provozovnu Před zahájením činnosti je nutné nahlásit provozovnu na živnostenském úřadě, v případě ukončení činnosti je podnikatel také povinen provozovnu odhlásit. Provozovna musí být označená.

Co musí mít podnikatel

Povinnost mít provozovnu není stanovená zákonem. Každý podnikatel musí mít provozovnu uvedenou v živnostenském rejstříku. Provozovna musí být řádně zvenčí a viditelně označena jménem a příjmením, případně názvem firmy, a identifikačním číslem.

Kdy je potřeba souhlas sousedů

K žádosti o územní souhlas a k ohlášení stavby musíte přiložit souhlasy všech sousedů, kteří mohou být stavbou přímo dotčeni. Prakticky se jedná o všechny přímé sousedy. Pokud sousedíte např. s veřejným prostranstvím nebo komunikací, musíte získat souhlasy i těchto sousedů.

Co musí být uvedeno na provozovně

Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena názvem, obchodní firmou nebo jménem a příjmením podnikatele. Na označení nesmí chybět ani identifikační číslo podnikatele (IČ), pokud bylo přiděleno.

Kde může být sídlo firmy

Jako podnikatelé musíte mít ze zákona sídlo (místo podnikání). To může být například v místě trvalého bydliště, v kancelářích nebo virtuální.

Kdo může jednat za podnik

Za právnické osoby podnikatele je ze zákona oprávněn jednat ve věcech organizační složky její vedoucí, který je zapsán do obchodního rejstříku. Vedoucí je zmocněn činit za podnikatele veškeré právní úkony, které se týkají této složky.

Co mohu postavit na zahradě bez stavebního povolení

Stavební zákon nám říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujeme. Jde o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů a na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci.

Co lze postavit na hranici pozemku

NA HRANICI POZEMKU I BEZ UDĚLENÍ VÝJIMKY

Právní úprava stanoví v § 25 odst. 5 vyhlášky: "Z důvodu zachování stávajících hodnot zástavby a v souladu s nimi je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu.

Co vše kontroluje živnostenský úřad

Kromě kontroly z oblasti živnostenského zákona se úřady soustředí hlavně na dvě věci. Jde o kontroly ohlášení provozoven a správného označení provozovny, upřesnil už dříve serveru Podnikatel.cz Petr Čížek, manažer projektu ZaložFirmu.cz. Živnostenský zákon stanovil povinnost označení provozovny.

Co musí být na označení sídla firmy

Adresa sídla nebo provozovna musí být označena názvem obchodní firmy, případně jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. V případě, že adresa vašeho sídla nebude řádně označena (např. štítkem na budově), vystavujete se riziku pokuty až sto tisíc korun!

Co obnasi sídlo firmy

Sídlo se při založení společnosti zapisuje do společenské smlouvy a při vzniku se uvádí také do obchodního rejstříku. Sídlo se v právu označuje jako adresa, na které se právnická osoba skutečně nachází. A vznik sídla je i podmínkou pro vznik společnosti.

Kdo je oprávněn jednat za fyzickou osobu

Podnikatel fyzická osoba bez zaměstnanců může jednat s úřady sám nebo prostřednictvím plné moci. Může také zmocnit jakoukoli fyzickou osobu (rodinného příslušníka, kamaráda, známého, právníka, tedy kohokoli, komu důvěřuje) nebo právnickou osobu (např. advokátní kancelář v případě řešení soudních sporů).

Kdo jedna za odštěpný závod

99/1963 Sb., občanský soudní řád („za právnickou osobu jedná vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu“) či v ust. § 30 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád („jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona“ – tj.

Co lze postavit na pozemku vedeném jako zahrada

19.10.2022 – Na zahradě lze postavit prakticky vše, od malé kůlny, přes bazén, až po další rodinný domek. Důležité však je dodržet zákonné podmínky, které se na jednotlivé stavby vztahují. Je nutno počítat s tím, že ne všechny stavby lze postavit bez jakéhokoli souhlasu stavebního úřadu.

Jaké stavby nevyžadují stavební povolení

Stavby, které nevyžadují povolení ani ohlášení

Chystáte-li se provést rekonstrukci menšího rozsahu, nebo na zahradě realizovat menší stavbu, na úřad vůbec nemusíte. Týká se to především staveb u rodinných domů se zastavěnou plochou do 25 m2 s jedním nadzemním podlažím a výškou maximálně 5 metrů.

Jak daleko musí být plot od hranice pozemku

5 vyhl. 501/2006, kde se píše, že “Vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od společných hranic pozemků menší než 2 m.” Znamená to tedy, že stavba zahradního domku blíže než 2 metry od plotu sousedů není povolena.

Co je možné postavit na zahradě

Na zahradě lze postavit prakticky vše, od malé kůlny, přes bazén, až po další rodinný domek. Důležité však je dodržet zákonné podmínky, které se na jednotlivé stavby vztahují. Je nutno počítat s tím, že ne všechny stavby lze postavit bez jakéhokoli souhlasu stavebního úřadu. Ani na vlastním pozemku není dovoleno vše.

Jak často chodí kontrola z finančního úřadu

Po dlouhé generace tam mohou firmy čarovat se zisky a daněmi, aniž by se musely obávat postihu. V Praze 2 přijde kontrola z finančního úřadu průměrně jednou za 373 let, v Přelouči jednou za 316 let. Vyplývá to z údajů o kontrolách za loňský rok, které LN získaly z Generálního finančního ředitelství.

Co hrozi za neopravnene podnikání

NEOPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ SE NEVYPLÁCÍ.

Právnické osoby se sice "dočkají" postihu pouze podle živnostenského zákona, fyzické osoby mohou očekávat v lepším případě přestupkové řízení, případně postih podle živnostenského zákona, nebo řízení trestní, kde může být trestná činnost oceněna až tříletým odnětím svobody.

Kde může mít firma sídlo

Sídlo na adrese trvalého bydliště

Sídlo s.r.o. můžete mít i v bytě nebo rodinném domě. Jedná se o nejlevnější a nejjednodušší variantu, ale má hned celou řadu nevýhod. Jedním z hlavních rizik jsou exekutoři. Ti mohou majetek (například majetek zadlužené firmy) zabavovat kdekoli, kde se domnívají, že se nachází.

Kde je dobré dát si sídlo firmy

Jako podnikatelé musíte mít ze zákona sídlo (místo podnikání). To může být například v místě trvalého bydliště, v kancelářích nebo virtuální.

Kdo jedna jménem právnické osoby

Obchodní zákoník vycházel z konstrukce, že právnické osoby mohou jednat buď osobně anebo v zastoupení. Zákon o obchodních korporacích však již nepřiznává právnické osobě způsobilost samostatně právně jednat. Proto musí být vždy zastupována svým statutárním orgánem nebo zmocněncem.

Kdo muze jednat za spolecnost

Nadále platí, že právní úkony za společnost je oprávněn činit zejména její statutární orgán, jeho člen nebo zaměstnanci společnosti v rozsahu obvyklém pro jejich pracovní zařazení či funkci. Jedná se o případ zákonného zastoupení, není tedy zapotřebí uzavírat s těmito osobami zvláštní dohodu o zmocnění.