Co je MS v chemii?

Co je MS v chemii?

Co je hmotnostní spektrometr

hmotnostní spektrometr – zařízení, které měří m/z hodnoty a zaznamenává jejich intenzitu – ne hmotnostní spektroskop, hmotnostní spektrofotometr, atd. fragmentové (produktové) ionty – strukturní informace, fragmentace funkčních skupin, částí molekuly, atd.
Archiv

Jak funguje spektrometr

Na terčíku je nanesen vzorek rozpuštěný v kapce matrice, která po vystřelení laseru absorbuje energii primárního laserového svazku. Ionty ze vzorku letí analyzátorem a dopadnou na detektor. Lehčí ionty proletí analyzátorem rychleji, zatímco těžší ionty v něm stráví delší dobu.

Co je M z

Hmotnostní spektrometrie je analytická metoda, při které jsou atomy nebo molekuly ionizovány pomocí vysokoenergetického elektronového paprsku a poté odděleny na základě jejich poměru hmotnosti a náboje (m/z).

Co je to ionizace

Ionizace je proces, při kterém se z elektricky neutrálního atomu nebo molekuly stává iont. Pojem „ionizace“ také označuje stav hmoty, která obsahuje ionty. Ionizační energie neutrálních prvků. Opačným dějem k ionizaci je rekombinace.

Co se měří spektrometrem

Spektrometr je druh vědeckého přístroje umožňující měřit spektrum světla či elektromagnetického záření mimo viditelnou oblast.

Co měří spektrofotometr

Přístroje, které se používají k měření intenzity záření v ultrafialové (UV) nebo viditelné (VIS) oblasti spektra se nazývají fotometry nebo spektrofotometry. Fotometry jsou jednodušší a používají k vymezení úzkého pásma vlnových délek filtry.

Jak dělíme ionty

Elektricky nabité částice se nazývají ionty. Podle polarity jejich nábojů se dělí na kladně nabité ionty, kationty, např. Al3+ nebo K+, a záporně nabité ionty, anionty, např. S2- nebo OH-.

Kde probíhá ionizace

Ionizace a rekombinace probíhají v plynu současně. Převládá-li v určitém okamžiku ionizace, vodivost plynu roste, převládá-li rekombinace, počet iontů klesá a vodivost plynu se zmenšuje. Elektrický proud vede pouze ionizovaný plyn.

Co je to spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie je analytická metoda, při které jsou atomy nebo molekuly ionizovány pomocí vysokoenergetického elektronového paprsku a poté odděleny na základě jejich poměru hmotnosti a náboje (m/z). Výsledkem je hmotnostní spektrum, které ukazuje relativní množství iontů na ose y a jejich poměry m/z na ose x.

Co je spektrofotometr

Spektrofotometr je klíčový přístroj používaný v oblasti spektroskopie ke kvantitativnímu měření odrazových nebo transmisních vlastností materiálu jako funkce jeho vlnové délky. Využívá fotometry, běžně známé jako spektrofotometry, které jsou schopné měřit intenzitu světelného paprsku při různých vlnových délkách.

Co to je absorbance

Absorbance je veličina používaná ve fotometrii a spektrofotometrii. Udává, jak mnoho světla bylo pohlceno měřeným vzorkem. V literatuře se vyskytuje i termín extinkce E. Absorbance je bezrozměrná veličina.

Co je to transmitance

Transmitance se proto měří jako poměr zářivého toku, který prošel absorpčním prostředím (Φ), obsahujícím stanovovanou látku, a zářivého toku, který prošel roztokem, který stanovovanou látku neobsahoval (Φ0). Rozměr transmitance je jednotkový a její hodnoty leží v intervalu <0;1>, resp. 0-100%.

Jak poznat anion

Anionty jsou záporně nabité částice, jejichž názvy jsou tvořeny podstatným jménem anion a přídavným jménem. U jednoatomových a některých víceatomových aniontů obsahují přídavná jména zakončení –idový. V názvech aniontů, které jsou odvozeny od kyslíkatých kyselin a thiokyselin, mají přídavná jména zakončení –anový.

Co to je anionty

Anion, též aniont, je záporně nabitý ion, obvykle atom nebo molekula, která přijala elektron, (nebo odevzdala kation vodíku, volný proton). Anion má v elektronovém obalu více elektronů než odpovídající atom. Při elektrolýze putuje směrem k anodě.

Co znamená ionizovat

Ionizace je proces, při kterém se z elektricky neutrálního atomu nebo molekuly stává iont. Pojem „ionizace“ také označuje stav hmoty, která obsahuje ionty. Ionizační energie neutrálních prvků. Opačným dějem k ionizaci je rekombinace.

Na co je ionizátor

Ionizátor je zařízení, ve kterém vzniká elektrický výboj, a tento výboj nabíjí molekuly okolního vzduchu a tím je přeměňuje na ionty. Tento přístroj tedy vytváří neboli generuje vzdušné ionty – někdy se proto setkáte i s názvem generátor iontů.

Co je to extinkce

Vymírání, vymření, vyhynutí, extinkce, případně mizení a vymizení, je konec existence určitého biologického taxonu, nejčastěji druhu. Definuje se jako smrt posledního jedince daného druhu, přestože nejčastěji druh vymírá již mnohem dříve. Tento moment se určuje většinou zpětně, po několika letech.

Na čem závisí absorbance

l (a koeficient (ε) i délka dráhy (l) jsou konstantní), potom platí, že absorbance roztoku je lineárně závislá na jeho koncentraci, A = f (c). Pomocí Lambert-Beerova zákona tedy můžeme kvantitativně stanovit koncentraci látky v roztoku měřením jeho absorbance s využitím spektrofotometru.

Co je to anion

Anion, též aniont, je záporně nabitý ion, obvykle atom nebo molekula, která přijala elektron, (nebo odevzdala kation vodíku, volný proton). Anion má v elektronovém obalu více elektronů než odpovídající atom.

Co je to kation a anion

Elektricky nabité částice se nazývají ionty. Podle polarity jejich nábojů se dělí na kladně nabité ionty, kationty, např. Al3+ nebo K+, a záporně nabité ionty, anionty, např. S2- nebo OH-.

Co to je kation

Kation (někdy psáno i ve tvaru „kationt“) je atom nebo molekula, která má kladný elektrický náboj (+). Příklady látek, které se v lidském těle vyskytují ve formě kationtů, jsou sodík (Na+), draslík (K+), vápník (Ca2+), hořčík (Mg2+), železo (Fe2+, Fe3+) či zinek (Zn2+).

Co je to ionty

Ionty jsou atomy či molekuly, které mají nenulový výsledný náboj. V normálním stavu je počet elektronů a protonů v atomu (molekule) stejný a tudíž je atom (molekula) elektricky neutrální. Tím, že se z atomu/molekuly elektron uvolní (nebo jej přijme) se stane tato částice elektricky nabitá a tudíž se stane iontem.

Jak často používat ionizátor

Ionizátor by měl být v provozu neustále. K reakci částic totiž dochází nepřetržitě, není možné vzduch vyčistit a obohatit o záporné ionty do zásoby. Po vypnutí přístroje jeho efekt během několika minut vymizí.

Kdy došlo k největšímu vymírání živočichů

Perm. Permské vymírání, k němuž došlo před 251,4 milionu let, bylo spolehlivě nejničivější ze všech. Nenávratně zmizelo 90–95 % druhů v mořích a okolo 70 % druhů na souši. Podle datování nálezů v jižní Číně (pomocí izotopů uranu, olova a zirkonu) trvalo toto vymírání krátce, pouhých několik set tisíc let.

Jak zabránit vymírání zvířat

Za do očí bijící přitom vědci označují svůj poznatek, že příliš malý počet inženýrů vede k řadě vymírání a nestabilitě ekosystémů. Pokud je naopak ekosystémových inženýrů hodně, vede to k vyšší stabilitě a druhové rozmanitosti. A to pak funguje i jako prevence vymírání.