Co je maticové řízení?

Co je maticové řízení?

Co ovlivňuje optimální rozpětí řízení

Optimální rozpětí řízení je ideální počet podřízených, který je manažer schopen řídit. Rozpětí manažera je ovlivňováno osobností manažera / podřízenými / podnikem / ostatními faktory (složitost činností vykonávaných podřízenými / četnost vzájemných kontaktů / schopnosti a dovednosti manažera atd.).

Co je to organizační útvar

Umožňuje vedení více na sobě nezávislých organizačních struktur. Struktura se skládá z útvarů, mezi útvary může být vztah nadřízený/podřízený (stromová struktura). Útvar může obsahovat seznam pracovníků, kteří jsou jeho členy.

Co je optimální rozpětí řízení

Jako optimální rozpětí řízení považujeme takový počet podřízených osob, které je jeden nadřízený schopen efektivně řídit s ohledem na limitující tělesnou i duševní kapacitu13.

Co je divize ve firmě

Na místo funkčních oblastí nastupují předmětové či objektové oblasti nazývané divize. I když mají vysoký stupeň organizační a ekonomické nezávislosti, nejsou právně samostatné. Divize představují souhrn útvarů vztahujících se k určitému objektu. Vedoucímu divize jsou podřízeny různé funkční činnosti v divizi.

Co je to řízení

Řízení je to rozhodování o optimálním využití zdrojů, které má řídící pracovník k dispozici. K těmto zdrojům řadíme zdroje lidské, finanční, materiální, informační a časové. Rozhodujícími zdroji jsou zdroje lidské. V literatuře se místo pojmů zdroje také používají pojmy kapitál či potenciál, případně další.

Co to je organizování

Organizování je jednou ze základních manažerských činností. Znamená uspořádávání, vytváření řádu a systému. Zahrnuje organizování lidí, dalších zdrojů, procesů, služeb, struktur a systémů uvnitř organizace.

Jaké jsou organizační struktury

Podle charakteristiky uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními jednotkami struktury rozlišujeme organizační struktury: liniové (lineární), štábní, kombinované (například liniově štábní, liniově štábní se ziskovými středisky cílově programové, organizační týmy, maticové, projektové aj.)

Kdo právně jedna za organizační složku státu

právní úkony jménem státu činí vedoucí dané organizační složky. Tento vedoucí, případně jím pověřený zaměstnanec, také stát zastupuje v řízení před soudy a správními úřady, pokud jde o řízení, v němž daná organizační složka státu vystupuje.

Co je to organizace

Organizace (z řeckého ὄργανον, což znamená nástroj) může být formální skupina lidí se společnými cíli, jako organizace se také označuje vlastní činnost (tj. organizování). Organizací existuje více typů podle účelu, ke kterému byly založeny (firma, instituce, sdružení / asociace atd.).

Co je to posilovač řízení

Posilovač řízení je hydraulické či elektrické zařízení, které snižuje ovládací sílu, potřebnou k otočení volantu. U vozidel, které mají zatíženou přední nápravu, je potřeba vyvinout velkou sílu na otočení volantem, zejména když vozidlo stojí nebo se pohybuje malou rychlostí.

Co dělá manažer

Manažer pracuje prostřednictvím svých podřízených. Zodpovídá za jejich práci, motivuje je a snaží se o soulad potřeb jejich i potřeb firmy. Dále informuje jak své podřízené tak i nadřízené. Reaguje na chyby v systému, dělá důležitá rozhodnutí a vyjednává.

Co to je delegovat

Delegování práce

Delegováním práce se rozumí proces, při němž dochází k přenesení úkolů a zodpovědnosti za práci na jinou osobu. Delegace práce je zejména pro manažery velmi důležitou dovedností, kterou si musí osvojit, aby zvládli dosáhnout vytyčených cílů a aby veškeré úkoly neležely jen na nich.

Co to je plánování

Plánování je rozhodovací proces zahrnující stanovení organizačních cílů, výběr vhodných prostředků a způsobu jejich dosažení a definování očekávaných výsledků ve stanoveném čase a požadované úrovni. Plánování je často označováno za východisko dalších základních manažerských funkcí – organizování, vedení a kontrolování.

Co je organizační pyramida

Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká tzv. organizační pyramida neboli hierarchické uspořádání organizace. Čím větší je rozpětí při konstantním počtu pracovníků v jednotce, tím je pyramida plošší a počet organizačních úrovní (skupin) menší.

Co to je odštěpný závod

Odštěpný závod je nejčastěji pobočka společnosti sídlící v jiném státě, než kde působí mateřská (zakládající) firma. Jde o hospodářsky a funkčně samostatnou část společnosti zapsanou v obchodním rejstříku. Má vlastní IČO, sídlo a účetnictví. Dříve byl tento typ pobočky známý jako organizační složka.

Jaké jsou organizační složky státu

(1) Organizačními složkami státu (dále jen "organizační složka") jsou ministerstva a jiné správní úřady5) státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová …

Jaký je rozdíl mezi formální a neformální skupinou

Neformální skupiny jsou přirozené sociální útvary, které vznikají jako reakce na lidské potřeby sociálních kontaktů a interakcí. Ty skupiny, ve kterých vedle neformálních vztahů existuje také struktura formálních vztahů mezi členy, nazýváme formální skupiny.

Jak funguje řízení

Při otáčení volantem působí hydraulický tlak na převodku řízení, která otáčí koly. Celý systém je závislý na průtoku kapaliny. Čím silněji otáčíte volantem, tím více kapaliny proudí do hydraulického válce, takže na kola působí větší síla.

Jak funguje řízení u auta

Základem hydraulického i elektrohydraulického posilovače je píst, který je integrován na jednu stranu převodky řízení. Rotační válec pak v závislosti na pokynech volantu přesunuje kapalinu uvnitř na tu či onu stranu, čímž je na píst vyvíjen tlak. Redukuje se tak námaha potřebná k posunutí pastorku po hřebenu.

Kdo je nad manažerem

V českém prostředí mívá označení obchodní ředitel nebo obchodní manažer stejný význam, někdy však ředitel stojí nad manažerem – záleží na hierarchii firmy. Jejich funkce je ale podobná, oba jsou lídrové obchodních týmů, nastavují strategii a obchodní cíle a dbají na to, aby je obchodníci dodržovali.

Proč se manažer rozhoduje

Manažer rozhoduje, aby napravil problémy – tedy odchylky od normálního stavu věcí. Rozhodovat můžeme o problémech existujících (havárie, poruchy, krize) nebo potenciálních (investice, spolupráce, výběr zaměstnanců).

Jaký je rozdíl mezi delegováním pravomocí a odpovědností

Delegování jednoznačně patří mezi základní dovednosti každého manažera. Princip delegování spočívá v předávání pracovních úkolů a povinností, doposud vykonávaných nadřízeným managementem, podřízeným pracovníkům. Odpovědnost za delegovaný úkol, však dále zůstává na samotném manažerovi.

Jaké jsou nejčastější překážky delegování

Bariéry delegování

I když už víte o delegování práce téměř vše, může se stát, že se přesto objeví nečekaná bariéra. Z těchto sekundárních překážek jsou nejčastější ty osobnostní. Může se například stát, že vznikne nějaký osobní konflikt mezi delegujícím a delegovaným, tedy nejčastěji manažerem a jeho podřízeným.

Co to je SMART

SMART je zkratkou anglických slov specific, measurable, achieveable, relevant a time-bounded (shodou okolností smart znamená v angličtině chytrý, inteligentní) .

Kdo jedna za odštěpný závod

99/1963 Sb., občanský soudní řád („za právnickou osobu jedná vedoucí jejího odštěpného závodu, jde-li o věci týkající se tohoto závodu“) či v ust. § 30 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád („jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle zvláštního zákona“ – tj.