Co je H319?

Co je H319?

Co je H315

H312 – Zdraví škodlivý při styku s kůží. H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 – Dráždí kůži. H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Co popisují h věty

H-věty (podle anglického Hazard statements) jsou standardní věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější R-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

Co je H302

H302 Zdraví škodlivý při požití.

Co jsou to R-věty

R-věty jsou stanovené v dokumentu Annex III Evropské unie, 67/548/EEC: Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za podmínek stanovených tímto zákonem jako R-věty.

Co to je bezpečnostní list

Bezpečnostní list (BL) je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních…) pro nakládání s nebezpečnými látkami a nebo směsmi.

Co popisují P věty

P-věty (podle anglického Precautionary statements) jsou standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější S-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

Co znamenaji P vety

P-věty (podle anglického Precautionary statements) jsou standardizované pokyny pro bezpečné zacházení s chemickými látkami a jejich směsmi. Jsou součástí Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií a nahrazují dřívější S-věty se stejným účelem a obdobným obsahem.

Co je CHLaS

Nakládání s chemickými látkami a směsmi (CHLaS) řadíme mezi ty oblasti, které mají velký přesah mezi jednotlivými složkami ochrany životního prostředí.

Kdy nemusí být bezpečnostní list

Bezpečnostní list nemusí být dodán, jsou-li nebezpečné látky nebo přípravky nabízeny nebo prodávány široké veřejnosti společně s dostatečnými informacemi, které uživatelům umožní přijmout nezbytná opatření s ohledem na ochranu lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, pokud jej následný uživatel nebo …

Jak dlouho platí bezpečnostní list

Stávající bezpečnostní listy (BL), které nejsou v souladu s přílohou tohoto nového nařízení z června 2020, mohou být i nadále poskytovány ale jen do 31. prosince 2022.

Co je to GHS

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím bezpečnostních listů.

Co je to QRS

QRS komplex je obecné označení pro depolarizaci komor. Je to graf průběhu a směru elektrické aktivace myokardu komor. Komplex může mít tři typy kmitů v závislosti na poloze snímací elektrody (stejný děj pozorovaný z různých úhlů pohledu).

Co musí mít bezpečnostní list

Tyto listy obsahují souhrn všech důležitých informací o dané látce, jako jsou např. složení dané látky, pokyny pro poskytnutí první pomoci, opatření pro hasební zásahy, opatření v případě náhodného úniku, skladování a další informace týkající se ochrany a bezpečnosti osob.

Na co musí být bezpečnostní list

Bezpečnostní list musí poskytovat informace o nebezpečnosti a také o bezpečném skladování, manipulaci a likvidaci látky nebo směsi. Znalost těchto informací umožní uživatelům přijímat nezbytná opatření týkající se ochrany lidského zdraví a bezpečnosti na pracovišti a ochrany životního prostředí.

Co je nařízení CLP

Nařízení CLP se věnuje problematice nebezpečnosti chemických látek a směsí a tomu, jak o zjištěné nebezpečnosti informovat. Tento předpis zavádí v Evropské unii nový systém klasifikace a označování chemických látek a směsí, který vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů (UN GHS).

Co je to signální slovo

signální slova – slovo označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování před možným nebezpečím; dvě úrovně: „nebezpečí“ je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti; a „varování“ je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti.

Jak se pozna na EKG infarkt

Q infarkt (transmurální IM)

Patologicko-anatomicky postihuje celou stěnu (endokard, myokard i perikard). Na svém začátku se Q infarkt neprojevuje Q kmitem, ale tzv. Pardeeho vlnou (vysoká elevace ST úseku, která přímo přechází do vlny T).

Jak spočítat frekvenci z EKG

Vzorec pro výpočet srdeční frekvence je 300/x, přičemž x znamená počet malých resp. velkých čtverců mezi QRS komplexy. To platí pro posun papíru 25 mm/s. Tento prostor mezi dvěma QRS komplexy se označuje jako RR interval.

Jak moc bolí infarkt

Infarkt a jeho příznaky

Hlavním klinickým projevem infarktu myokardu je typicky klidová, dlouhotrvající, ostrá a bodavá bolest na hrudníku, která může postupovat směrem do krku, dolní čelisti, zubů, jedné nebo obou horních končetin, může být v zádech nebo v oblasti břicha.

Co delat kdyz si myslím že mám infarkt

První pomoc aneb čas je srdce!Volejte 155. S každou minutou dochází k většímu poškození srdce, proto jednejte rychle a bez prodlevy volejte záchrannou službu.Nechte dotyčného zaujmout polohu v polosedě. Uvolněte tísnící oděv zejména kolem krku a pasu.Zabraňte dotyčnému v pohybu.Podejte potřebné léky.

Jak vypočítat srdeční frekvenci

Nahmatej si tep na krční tepně nebo na tepně na zápěstí, počítej počet tepů po dobu 10 sekund a výsledek vynásob číslem 6. Pokud si chceš změřit klidovou tepovou frekvenci (KTF), tak ji měř ráno, chvíli po probuzení a v leže. Správné hodnoty by se měly pohybovat přibližně mezi 50 – 70 údery.

Jak vzniká srdeční arytmie

„Arytmie vznikají důsledkem odlišného vytváření či vedení elektrických vzruchů v srdci. Existuje velké množství poruch srdečního rytmu, a to jak v plusových hodnotách (zrychlený rytmus), tak v těch mínusových (zpomalený rytmus, případně delší výpadky v srdeční činnosti).

Jak se projevuje slabý infarkt

Mezi takové symptomy patří:Nevolnost, zvracení, dušnost a bolest v horní části břicha: tyto „nespecifické příznaky“ se vyskytují o něco častěji u žen než u mužů a je nutné brát je vážně.Příznaky stresu (od úzkosti po strach ze smrti), pocení, bušení srdce, studená a bledá pokožka.

Jaký je ideální srdeční tep

Podle velmi tolerantních učebnic fyziologie je normální tep 60 až 100 úderů za minutu. Pacientům po infarktu doporučují kardiologové frekvenci 60 až 70 t/min. „U zdravých lidí je to podobné,“ říká prof. MUDr.

Jaká je klidová tepová frekvence

Klidová tepová frekvence, která se zjišťuje ihned po probuzení, se průměrně pohybuje mezi 61 a 72 údery za minutu u mužů a 67 a 76 u žen. Aktuální je taková, kterou máme při provozování běžných denních aktivit. Je tedy o kousek vyšší, konkrétně by se měla pohybovat kolem hodnoty 80 tepů za minutu.