Co je účet 346?

Co je účet 346?

Jak zaúčtovat dotaci od státu

Pro dotace ze státního rozpočtu se používá rozvahový účet 346, pro ostatní 347 a účet 378 pro zaúčtování pohledávky. Na výsledkový účet 648 se zapíší ostatní provozní výnosy. Pokud by se jednalo o dotaci na finanční činnost, využijeme účet 668.
Archiv

Kdy se účtuje o dotaci

O dataci účtujeme až v okamžiku, kdy nám na ni vznikne nezpochybnitelný právní nárok. Dotace na úhradu nákladů se účtují ve většině případů do výnosů, dotace na dlouhodobý majetek snižují jeho pořizovací cenu. To jsou základní informace, které zjistíme z účetní legislativy.
Archiv

Jak účtovat provozní dotace

Provozní dotace slouží jako podpora činností (krytí provozních nákladů), které účetní jednotka za tržních podmínek neprovádí. Účtují se ve věcné a časové souvislosti do provozních výnosů (účet 648 – Jiné provozní výnosy), aby v účetních obdobích nevznikal zisk ani ztráta.
Archiv

Jak se účtuje grant

Účetnictví nezná pojem grant. Pokud plynou prostředky grantu od státu, samosprávného celku a podobných institucí účtují se jako dotace (například granty EU), pokud plynou od soukromé osoby, účtují se jako dar (například granty Nadace O2).

Jak se účtuje členský příspěvek

Přijaté členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin se účtují ve prospěch účtu 684 – Přijaté členské příspěvky a na vrub účtu 211, resp. 221.

Jak se účtuje DPH

Pro účtování o DPH použijete účet 343 ( skupina 34 v účtové třídě 3). Na tento účet se zaznamenávají jak závazky, tak pohledávky. Strana MD: účtování DPH při nákupech zboží nebo služeb = daň na vstupu, kterou si podnikatel odečítá od daňové povinnosti.

Jak se dělí dotace

Dotace jsou členěny na dvě základní skupiny: obecné a účelové. Účelové dotace jsou dotace, které jsou poskytovány na konkrétní služby či statky, resp. na konkrétní program. Oproti tomu obecné dotace mohou být použity na financování širokého spektra statků a služeb.

Co je to dotační účet

Na tomto účtu účetní jednotka účtuje o dotacích ze státního rozpočtu. Dotace se dělí na dvě skupiny podle účelu, na který byly poskytnuty, a to dotace na úhradu nákladů a dotace na pořízení dlouhodobého majetku.

Jak zaúčtovat příspěvek

Přijaté příspěvky se sledují v účtové skupině 68 – Přijaté příspěvky. Přijaté příspěvky na provozní činnost od organizačních složek, pokud jsou účetními jednotkami, se zaúčtují ve prospěch účtu 681 – Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami a na vrub účtu 211, resp. 221.

Jak účtovat výnosy příštích období

Výnosy příštích období

V následujícím období účtujte na vrub účtu 384 a souvztažně na odpovídající výnosový účet. Příkladem může být předem přijaté nájemné z nebytových prostor, kdy v roce 2022 obdržíte platbu nájemného na rok 2023. Platbu přijatou hotově v roce 2022 zaúčtujete v agendě Pokladna na účty 211/384.

Jak se účtuje pojištění

“ V praxi to tedy může vypadat tak, že pojistné finančního majetku se účtuje na účet 568 a pojistné týkající se provozu (např. pojištění majetkové nebo havarijní pojištění vozidel) se účtuje na účet 548.

Co se účtuje na účet 538

Pro účtování o správních poplatcích, spotřebě kolků, dálničních známkách, mýtu, poplatcích obcím apod. se používá účet 538 – Ostatní daně a poplatky. V praxi se občas setkávám s tím, že na účtu 538 je kromě kolků zaúčtována i odměna notáři např. za sepsání společenské smlouvy.

Kdy se fakturuje s DPH

Kromě DUZP nesmí na faktuře chybět ani datum vystavení. Jedná se o datum, kdy dodavatel doklad vystavil. Podle zákona musí plátce DPH vystavit fakturu do 15 dnů od prodeje zboží nebo poskytnutí služby, případně od přijetí úplaty. Záleží, co nastalo dříve.

Kdy se platí DPH

Kdy se stáváte plátcem DPH Plátcem DPH se stáváte v okamžiku, kdy ve dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících překročíte obrat 2 miliony korun. Plátcem DPH se stáváte od prvního dne druhé měsíce, jenž následuje po měsíci, kdy byl stanovený obrat překročen.

Na co se dají získat dotace

Na co vše lze dotaci využítVýstavba či nákup novostavby.Zateplení budovy.Zdroje tepla.Využití dešťové a odpadní vody.Zelená střecha.Fotovoltaika.Příprava teplé vody.Rekuperace.

Co je to dokument k účtu

Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele

Jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti – kopie výpisu z účtu s uvedeným jménem majitele účtu, kterou budete dokládat úhradu účetních dokladů, smlouva o zřízení či vedení bankovního účtu apod.

Jak se účtuje příspěvek při karanténě

I. varianta (verze programu 1.8.10 vydaná 31.3.2021) byla v podstatě shodná s aktuální III. variantou (verze 1.8.11 vydaná 22.4.2021 večer), lišil se pouze předpis snížení odvodu sociálního pojištění, kdy I. varianta účtovala mínusem MD 524/ Dal 336 a aktuální varianta účtuje MD 336/ Dal 524.

Jak se účtuje refundace mzdy

Mzdu zaměstnance, která je následně refundována, účtuje zaměstnavatel účtující podle Českých účetních standardů pro podnikatele jako náklad (obvykle účetním zápisem 548, popř. 521 MD / 331 Dal).

Jak se účtuje nájem

V případě placení nájemného na příští rok se vypočtené nájemné zaúčtuje společně s předchozí účetní operací na účet 381 – Náklady příštích období na stranu MD. V následujícím roce se přeúčtuje z účtu 381 – Náklady příštích období na stranu D a poté na účet 518 – Ostatní služby na stranu MD.

Jak zaúčtovat výnosy

Výnosy, které souvisejí s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti účetní jednotky se účtují na vrub účtu 697. Převod ve prospěch provozních výnosů v zájmu objektivního vykázání provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření se účtuje na vrub účtu 698.

Na jaký účet se účtuje pojištění

Účtuje se zde pojistné majetkového pojištění,pojištění ze zákona o odpovědnosti za škody,příspěvky různým právnickým komorám,různým sdružení.

Na jaký účet účtovat pojištění

Účet 548/001 – Pojistné

Na tomto účtu se účtuje předpis pojistného v rámci sjednaného pojištění podle pojistné smlouvy.

Co je účet 213

Účet 213 – Ceniny

Na tomto účtu účetní jednotka sleduje stav a pohyb cenin před jejich vydáním. Ceninami se rozumí např. telefonní karty, kolky, poštovní známky, dálniční známky apod. Na tomto účtu se také zachycují poukázky s vyznačenou jmenovitou hodnotou, které slouží k úhradě za služby veřejného stravování.

Jak se účtuje clo

Pokud bylo zboží již prodáno, doměrek cla se zaúčtuje do daňových nákladů na účet kde se účtuje hodnota zásob při prodeji. Pokud zboží nebylo prodáno, doměrek se zaúčtuje jako složka pořizovací ceny. Doměrek cla zvyšuje pořizovací cenu, proto je nutné daný doměrek zaúčtovat přímo na daný předpis pro danou zásobu.

Kdy se účtuje 15% DPH

Dle §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, lze uplatnit sníženou sazbu DPH 15% pouze v případě, pokud jsou dodávané stavební a montážní práce provedeny na objektu, který je příslušenstvím rodinného domu nebo bytu a splňuje definici sociálního bydlení.