Co je DSP dokumentace?

Co je DSP dokumentace?

Co je součástí Dsps

V DSPS musíte formálně vytyčit tyto body:Průvodní zpráva.Souhrnná technická zpráva.Situační výkresy.Výkresová dokumentace.Geodetické zaměření stavby.

Co znamená zkratka Dsps

dokumentace pro stavební povolení dokumentace skutečného provedení – typicky DSPS (SKP) – dokumentace skutečného provedení stavby.

Kdo dělá dokumentaci skutečného provedení stavby

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). V případě, že stavební úřad podle ustanovení § 125 odst. 3 nařizuje vlastníkovi stavby pořídit dokumentaci jejího skutečného provedení, je na jeho uvážení, zda bude zjednodušená dokumentace dostačující, nebo zda nařídí zpracovat dokumentaci úplnou.

Kdy je potřeba dokumentace skutečného provedení stavby

V případě, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě (prodej domu, apod.), odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.

Co je DSP ve stavebnictví

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Jedná se o detailněji zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, která obsahuje technické řešení stavby. Specifikuje jednotlivé materiály, položkový rozpočet včetně výrobců a materiálů, technické detaily atd.

Kdo může provádět autorský dozor

Autorský dozor může provádět pouze autor dokumentace. Na autorský dozor se nevyžaduje žádné speciální vzdělání, ale odpovědný projektant musí být autorizován v oboru své projekční činnosti. Autorský dozor by měl na stavbě hlídat, že jeho projektová dokumentace není obcházena a dílo je děláno v souladu s ní.

Kdo schvaluje projektovou dokumentaci

Zpracování projektové dokumentace je vždy tzv. vybranou činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona a smějí ji zpracovávat jen a pouze autorizované osoby. Způsobilost autorizovaných osob ověřují a jejich registry vedou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Česká komora architektů.

Co je potřeba k dodatečnému povolení stavby

Žádost o dodatečné povolení stavbyprojektovou dokumentaci včetně stanovisek dotčených orgánů,kontrolní prohlídky stavby,seznam a adresy osob, které mají práva k sousedním pozemkům,plnou moc, pokud je stavebník zastupován,doklad o zaplacení správního poplatku.

Kde sehnat dokumentaci k domu

Najděte původní plány domu nebo je zkuste získat na stavebním úřadě. Nechte provést technický průzkum stavby.

Co je dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Tato dokumentace je vlastně detailněji zpracovanou dokumentací pro stavební povolení, která obsahuje technické řešení stavby. Měla by být zpracována samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.

Kdo může udělat pasport stavby

Pasport může zpracovat kdokoli, ale neplatí to vždy

Ze zákona není žádné omezení. Pasport není vybraná činnost ve výstavbě, jako třeba projekt domu pro stavební povolení. Setkal jsem se několikrát se situací, kdy stavební úřad požadoval, aby na pasportu bylo autorizační razítko od autorizovaného inženýra.

Kdy musí být autorský dozor

Pokud obec svůj stavební záměr realizuje z veřejných prostředků a prostřednictvím stavebního podnikatele v roli zhotovitele stavby, je povinna zajistit technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta (viz § 152 odst. 4 stavebního zákona – č. 183/2006 Sb.).

Co dělá TDI

Technický dozor (někdy také technický dozor investora, zkratka TDI) kontroluje kvalitu stavební prací, přebírá hotové stavební práce od stavební firmy, kontroluje a odsouhlasuje měsíční fakturace od stavební firmy, hlídá dodržení harmonogramu. Spolupracuje se stavební firmou, klientem a autorským dozorem.

Co je součástí projektové dokumentace

Do projektové dokumentace zahrnujeme konkrétní složky: studie, dokumenty pro územní rozhodnutí, dokumenty pro stavební povolení, zadávací a realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení stavby.

Co musí splňovat stavební dozor

Stavební dozor je odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí vykonávaný, osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb (§ 2 odst. 2 písm. d).

Co mohu postavit na zahradě bez stavebního povolení

Stavební zákon nám říká, že u některých staveb stavební povolení nepotřebujeme. Jde o stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 metrů výšky, s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 metrů a na pozemku rodinného domu nebo stavby určené pro rodinnou rekreaci.

Kdo může dělat pasport stavby

Osoba, která může zpracovat pasport stavby

Pasport stavby může zpracovat v podstatě každý, protože pasportizace staveb není vybraná činnost ve výstavbě jako například projekt domu pro stavební povolení, a zákon neukládá, kdo by jej měl vypracovat. Nemusí být tedy zpracován autorizovanou osobou.

Jak má vypadat pasport stavby

Pasport budovy obsahuje popis a výkresy se skutečnými, zaměřenými rozměry budovy. Jeho přesný obsah je dán vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., konkrétně přílohou č. 14 s názvem Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby.

Jak získat projektovou dokumentaci

Pokud jste stavebníkem a vlastníkem stavby, či účastníkem řízení, je stavební úřad povinen Vám zhotovit kopie dokladů, včetně projektu stavby. Tato povinnost vychází z ustanovení § 38 zákona 500/2004 Sb. („správní řád“).

Jaká dokumentace musí být autorizovaná

Autorizovaná dokumentace slouží pouze stavebnímu úřadu, tedy pouze dokumentace pro stavební povolení, stavební řízení nebo jejich kombinace (RD ovšem může být jejich součástí). Dokumentaci pro provedení stavby, realizační dokumentaci a skutečný stav už autorizovat nemusíte.

Jak dlouho trvá pasport stavby

2 roky. Samotné zpracování všech dokumentací trvá zhruba 1 rok. K tomu ale také hodně času strávíte povolováním na úřadech a pak následnou realizací stavby. Orientačně tedy můžete počítat s tím, že od prvních skic až po předání klíčů od nového domu uplynou přibližně 2 roky.

Jak vypadá pasport stavby

Pasport se skládá z výkresů a zprávy

–Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Vyhláška popisuje hlavně, co všechno má obsahovat zpráva, tedy zastavěnou plochu, obestavěný prostor, technický popis stavby a o tom, co mají zahrnovat výkresy situace.

Kdo může dělat TDI

Kdo může vykonávat technicky dozor investora Je to jednodušší než u stavbyvedoucího či stavebního dozoru. Nemusí to být osoba autorizovaná, ale výrazně se doporučuje, aby TDI prováděl zkušený stavař, což my Vám zajistíme.

Kdy je nutné mít stavební dozor

Stavební dozor je nutné ze zákona vždy. Pouze v případě, že stavíte stavbu svépomoci a nemáte pro tuto činnost kvalifikaci, si musíte stavební dozor zajistit sami. Pokud spolupracujete se stavební firmou, nemusíte tento typ dozoru řešit. V takovém případě je dozor garancí odborného vystavení domu.

Co musí obsahovat dokumentace

Obsah projektové dokumentacePrůvodní zpráva.Souhrnná technická zpráva.Situační výkresy.Dokumentace objektů a technických a technologických zařízeníDokladová část.