Co je dlouhodobý závazek?

Co je dlouhodobý závazek?

Co patří do dlouhodobých závazků

Dlouhodobé závazky

Pro tuto skupinu závazků je charakteristická doba splatnosti delší než 12 měsíců. Mezi nejvýznamnější položky patří zejména dlouhodobé půjčky, dlouhodobé závazky vůči společníkům a dlouhodobé emitované dluhopisy.
Archiv

Co je dlouhodobá pohledávka

Pohledávky dělíme dle § 19 odstavec 8 zákona o účetnictví na krátkodobé a dlouhodobé. Dlouhodobé jsou takové, které při sjednávání mají splatnost delší než 1 rok. Ostatní jsou krátkodobé. Při stanovení, zda je pohledávka krátkodobá nebo dlouhodobá, se řídíme stanovenou dobou splatnosti, ne skutečnou dobou zaplacení.

Co patří mezi závazky

Závazek představuje povinnost dlužníka uhradit peněžní částku věřiteli nejpozději v předem stanovené smluvní lhůtě (splatnosti). Závazky jsou obecnější pojem a nelze je připodobňovat pouze k závazkům z obchodních vztahů, ale patří sem i závazky za zaměstnanci, státem, pojišťovnami či dalšími subjekty.
Archiv

Kdy lze odepsat závazek

Odepsat lze pouze promlčené závazky, jestliže v souladu s věcným právem je zcela jednoznačné, že účetní jednotce zanikla povinnost závazek uhradit.

Co se účtuje na 333

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje různé dluhy vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu škody, nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, stipendia, náhrady za používání vlastních pracovních prostředků apod.

Jak se uctuji pohledávky

Pohledávky se v účetnictví evidují na účtech 31, přičemž se u většiny pohledávek nerozlišuje, zda je pohledávka krátkodobá nebo dlouhodobá (pouze analyticky). Účtují se zde krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů neboli pohledávky za odběrateli.

Jak účtovat dlouhodobě pohledávky

Dlouhodobé závazky účtujeme v účtové třídě 4. Účtuje se zde předání směnky vlastní dodavateli nebo vyhotovení směnky cizí dodavatelem, původní závazek se mění na závazek směnečný. Účtují se zde zálohy od odběratelů na budoucí plnění.

Co je pohledávka po splatnosti

Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá. Věřitel má právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi a ten má povinnost svůj dluh vůči věřiteli vyrovnat. Den následující po marném uplynutí lhůty splatnosti je prvním dnem prodlení dlužníka; tím se pohledávka stává způsobilou k uplatnění před soudem.

Co je to osobní závazek

Závazek (obligace) je v právu individuální vztah mezi dvěma či více (fyzickými nebo právnickými) osobami, který dlužníka zavazuje vůči věřiteli k určitému plnění, což je povinnost něco dát, něco konat, něčeho se zdržet nebo něco strpět.

Co patří do krátkodobých závazků

Krátkodobý závazek je ten, u kterého se očekává, že bude uhrazen do 12 měsíců od rozvahového dne. V ostatních případech se jedná o závazky dlouhodobé.

Jak odkoupit pohledávku

Jak funguje odkup pohledávekProstudujeme si podklady k pohledávce.Pokud je třeba, provedeme ocenění pohledávky.Domluvíme se na ceně za postoupení.Připravíme smluvní dokumentaci.Uhradíme cenu za postoupení.Převezmeme si podklady k pohledávce.

Jak odepsat pohledávku

Odpis pohledávky se provádí přímo jejím vyřazením z rozvahy, na rozdíl od nepřímého odpisování dlouhodobého hmotného majetku, jehož původní ocenění zůstává zachováno v rozvaze a je pouze nepřímo snižováno oprávkami (účetními odpisy) ukusujícími z původní hodnoty. Což usnadňuje účetní odpis pohledávky.

Co je účet 325

325 – Ostatní závazky (účet pasivní)

Na účtu 325 zachycujeme ostatní závazky z obchodních vztahů – například reklamace uplatněné odběrateli, refundace mezd, závazky ze záručního paušálu, dluhy z různých služeb či závazky z pokut, sražené exekuční srážky zaměstnancům atd.

Co je to závazek a pohledávka

Závazek neboli obligace je závazkový právní poměr mezi věřitelem a dlužníkem. Věřitel má subjektivní právo něco po dlužníkovi požadovat, kdy tomuto věřitelovu právu říkáme zkráceně pohledávka a naopak dlužník má povinnost něco věřiteli poskytnout, tuto dlužníkovu povinnost pak označujeme jako dluh.

Jak se vymáhají pohledávky

Žaloba se zpravidla podává k obvodnímu soudu, který se nachází v místě trvalého bydliště nebo sídla dlužníka. Samozřejmostí je předložení veškerých dokumentů, smluv, e-mailů a dalších listinných důkazů, ze kterých nepochybně vyplývá, že máte s dlužníkem existující pohledávku, kterou vám stále nezaplatil.

Co jsou pohledávky po splatnosti

Pohledávka může být peněžitá i nepeněžitá. Věřitel má právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi a ten má povinnost svůj dluh vůči věřiteli vyrovnat. Den následující po marném uplynutí lhůty splatnosti je prvním dnem prodlení dlužníka; tím se pohledávka stává způsobilou k uplatnění před soudem.

Kdy zaniká pohledávka

Pohledávka zpravidla zaniká uhrazením dlužné částky věřiteli. V případě zaplacení pouze části dluhu zanikne pouze tato odpovídající část. Pokud se jedná o peněžitý závazek, může být splacen hotovostně i platbou na účet, přičemž v obou případech lze dluh rozložit na splátky.

Jak může zaniknout závazek

SmlouvySplnění dluhu.Dohoda.Nemožnost plněníZapočteníNeuplatnění práva – prekluze.SplynutíVýpověďOdstoupení od smlouvy.

Jak je možné zajistit závazek

Základní dělení zajištění:věcněprávní zajišťovací instrumenty – např.závazkověprávní zajišťovací instrumenty – ručení, dohoda o srážkách ze mzdy, zajištění závazku převodem práva, zajištění postoupením pohledávky, převzetí dluhu a finanční záruka,prostředky utvrzení dluhu – smluvní pokuta a uznání dluhu.

Kdy je pohledávka promlčená

Promlčení dluhu – délka lhůty Obecná délka promlčecí lhůty činí 3 roky od okamžiku, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. U majetkových práv je tomu jinak – ty se promlčují uplynutím 10 let ode dne kdy právo dospělo. Strany smlouvy si ale mohou ujednat i delší nebo kratší lhůtu pro promlčení dluhu.

Jak se účtují opravné položky

Opravné položky k pohledávkám účtujeme na vrub nákladů (účtová skupina 55). Snížení nebo zrušení opravné položky vyúčtujeme naopak ve prospěch těchto nákladů. Opravné položky nesmí mít aktivní zůstatek a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku.

Co je účet 333

Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje různé dluhy vůči zaměstnancům, např. nárok zaměstnanců na náhradu škody, nárok zaměstnanců na náhradu cestovních výdajů, stipendia, náhrady za používání vlastních pracovních prostředků apod.

Co se účtuje na 395

Účet 395 používáme jako spojovací pro převod materiálu mezi sklady. Konkrétně: výdejka z jednoho skladu 39541/11210 a příjemka na druhý sklad 11222/39541. Na konci roku se nám stalo, že výdejka vznikla 12/2017, ale příjem udělali až 01/2018.

Co je osobní závazek

Závazek je povinnost dlužníka vůči věřiteli poskytnout odměnu (protiplnění) za přijatá plnění od věřitele. Protiplnění může být poskytnuto formou peněžní, a pokud se na tom smluvní strany dohodly, také nepeněžní (věcné), tj. poskytnutím věci nebo služby. To, co je u věřitele pohledávkou, je u dlužníka závazkem.

Co dělat když mi dluží peníze

Proto prvním, co byste měli udělat, je zaslat dlužníkovi tzv. předžalobní výzvu. Taková výzva má charakter obyčejného dopisu, ve kterém dlužníka pouze požádáte o zaplacení dlužné částky v konkrétní lhůtě. Zároveň jej ale upozorněte, že pokud tuto povinnost ve stanoveném čase nesplní, přistoupíte k podání žaloby.