Co dát pod ztracené bednění?

Co dát pod ztracené bednění?

Co dát na ztracené bednění

Podle konkrétního místa použití se na sebe tvárnice ztraceného bednění kladou na sucho či na maltu (maltovou směs). Zmonolitnění zdiva se pak provádí betonovu zálivkou za současného použití ocelových armatur (vertikálně i horizontálně).

Jak dávat Roxory do ztraceného bednění

Roxory rozmístíme mezi první a druhou řadu ztraceného bednění po obvodu a současně je přivážeme ke svislé výztuži vedoucí ze zabetonovaných základů.

Jak srovnat ztracené bednění

Pro vyrovnání tvárnic ztraceného bednění použijeme zavlhlý beton stejné nebo vyšší třídy, než byla v základech. Důležité je v betonárce domluvit, aby měl beton drobné kamenivo a nestalo se vám, že při urovnávání tvárnic nebudete moci tvárnici doklepnout z důvodu velkých kusů kamene v betonu.

Jakou maltu pod ztracené bednění

Zdící tvárnice a betonové cihly se do předem vyměřené konstrukce stěny ukládají na cementovou maltu s převazbou stějně jako při klasickém zdění.
Archiv

Jaké Roxory do základů

Jedná se o žebrovou ocel nebo také slangově – roxory. Armováním žebrovou ocelí se zpevní základy a docílí tak lepší pružnosti betonové směsi. Podle návrhu projektanta postupně ukládejte daný počet žebrové oceli během pokládání tvárnic do jednotlivých řad.

Jak ukončit ztracené bednění

Základovou desku je vhodné ukončit podélně rozpůlenou věncovkou, která nám vytvoří jednoduché bednění při vylití desky na zhutněný pevný podklad. Rovněž doporučujeme vytáhnout v rozích stavby svislou armaturu nad úroveň základové desky pro ukotvení rohových skořepinových tvárnic při zdění ze systému neico.

Jaký typ betonu do ztraceného bednění

Typ a třída použitého betonu do ztraceného bednění musí být zvolena s ohledem na projekt. Pro betonování základů se standardně využívá beton třídy C16/20. Pro konstrukce, které jsou vystaveny povětrnostním podmínkám, dešti a mrazu, je vhodné použít kvalitnější beton, a to třídy C20/25, nebo C25/30.

Jaký beton se dává do ztraceného bednění

Jaký beton do ztraceného bednění použijete, záleží na působících vlivech, obvyklé jsou třídy C12/15 až C20/25.

Jak hluboko roxor

Dle projektu jsem měl napíchat 10mm roxor po 500 mm. A vychází to v pohodě. Na lavičkách jsem si odměřil střed ZB ( v mém případe ZB 30 tj. 15 cm od okraje ZB) natáhl provázek a olovnicí po 0,5 m jsem si značil v betonu značku kam jsem potom zapíchl roxor.

Jak ukotvit roxor do betonu

Do betonu se vyvrtá díra, do které je roxor ukotven pomocí chemické malty. Tento způsob je však pračnější a vyžaduje speciální pomůcky (chemická kotva, příslušenství pro chemické kotvy, vrtací kladivo).

Čím natřít ztracené bednění

Nejdříve použijte penetraci a potom můžete ztracené bednění natřít fasádní barvou Barlet nebo Remal.

Jak hluboko dát ztracene bednění

Jak se ztracené bednění pokládá

Pás vznikne tak, že do nezámrzné hloubky (cca 60 cm až 80 cm pod povrch) vyhloubíme rýhu. Šířku spáry pro klasický plot ze ztraceného bednění kopeme 65 cm až 70 cm, v případě opěrné zdi to však musí být 85 cm až 90 cm.

Jaký štěrk do ztraceného bednění

Nejideálnější volbou štěrku do betonu je pak obecně štěrk s frakcí 8/16. Mnohdy je také používán štěrkopísek (štěrkový písek) s nižší frakcí.

Jak namíchat beton bez štěrku

Pokud zvolíte pouze kombinaci cementu, písku a vody, pak se standardně používá 1 díl cementu, 3 až 4 díly písku a 0,75 až 1 díl vody. V praxi to tedy znamená, že použijete například 1 kyblík cementu, který smícháte s 3 až 4 kyblíky písku a přidáte k tomu třičtvrtě až jeden kyblík vody.

Jak hluboké základy

Základové pasy musí být založené do nezámrzné hloubky (alespoň 80 cm), skutečnou hloubku však určí projektant či statik. Běžně to může být i 1,2 metru. Běžná šířka základových pasů činí 40 cm.

Jak se staví ze ztraceného bednění

Ztracené bednění začněte pokládat na nosný podklad (pasy) těsně u sebe, řadu po řadě. Přitom nesmí vzniknout žádné mezery. Dbejte na to, abyste tvarovky ztraceného bednění kladli po jednotlivých řadách se vzájemným přesazením.

Jak nahodit ztracené bednění

Ztracené bednění

Bednění můžete buďto přiznat, nechat zarůst (oblíbený a rychlý je třeba břečťan), obložit nebo nahodit omítkou. Cena takové zdi je vyšší, protože bednění, beton i železo něco stojí. U zajištění vysokých prudkých svahů jde často ale o jedinou možnost.

V jakém poměru se dělá beton

Nejčastější otázky při míchání betonu

Při míchání betonu na podlahu je standardem poměr cementu a písku 1:3:4 (1 lopata cementu, 3 lopaty písku a 4 lopaty štěrku). Zvolte písek s frakcí 0/4 mm, případně štěrk 4/8 mm. Na 25 kg cementu potřebujete cca 15 l vody.

Jak hluboko Roxory

Dle projektu jsem měl napíchat 10mm roxor po 500 mm. A vychází to v pohodě. Na lavičkách jsem si odměřil střed ZB ( v mém případe ZB 30 tj. 15 cm od okraje ZB) natáhl provázek a olovnicí po 0,5 m jsem si značil v betonu značku kam jsem potom zapíchl roxor.

Proč kopat do nezámrzné hloubky

U základů domů také nezámrznou hloubku ovlivňuje teplo unikající podlahou k základům. Platí tady jakási nepřímá úměra – čím hůře zateplená podlaha, tím mělčí mohou být základy. Naopak nízkoenergetický a tím spíše pasivní dům bude založen hlouběji, protože k základům teplo nepronikne.

Jak ohnout Roxory

Nakrátíme roxory na potřebnou délku a v potřebném množství kusů. Vložíme ocelový prut do drážky tak, aby vyčníval alespoň cca 7 cm, a provedeme první ohnutí. V dalších krocích pak ohýbáme armaturu dle nastavených odklápěcích zarážek.

Jak hluboko dělat základy

V mírném podnebním pásu, kam spadá i Česká republika, je nezámrzná hloubka stanovena na 80 až 140 centimetrů. Přesnější číslo nám určí složení substrátu. Hloubka 80 cm obvykle postačí u běžných hlinitopísčitých a písčitohlinitých půd, v případě jílovitohlinitých půd musíme jít do hloubky zhruba jednoho metru.

Jak hluboko má být voda

Vodovodní přípojka se běžně ukládá 1,5 až 1,6 metru pod zem (samozřejmě závisí na hloubce vodovodního řadu). Minimální hloubka pak je 1,2 metru, pokud správce vodovodu neurčí jinak. Šířka výkopu pro přípojku vody bývá 0,4 až 0,6 metru.

Jak vyrobit Armovaci koš

Skládá se ze čtyř prutů žebrové oceli o průměru zpravidla – ∅12 mm a třmínků ∅6 mm. Žebrová ocel na sebe vzájemně navazuje a musí být uložena podle stanovených pravidel. Třmínky slouží k držení správného tvaru výztužného koše. Na závěr armování se po celé ploše stropního systému ještě musí uložit kari sítě.

Jak ohnout ocel

Tenčí oceli se ohýbají zastudena, tlustší zatepla. Před ohýbáním ocel zahříváme na kovací teplotu. Ohýbáním lze vyrobit i poměrně složité součásti. Nářadí, které se používá při ručním ohýbání, je nejčastěji svěrák s různými vložkami a upínacími pomůckami, různé kleště, vratidla a některá speciální zařízení.